Publikační činnost členů katedry slavistiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Adam Mickiewicz a Slované
Sborník vědeckých studií vznikl z referátů a diskusních příspěvků přednesených na konferenci s názvem Adam Mickiewicz a Slované, která se uskutečnila 29. – 30. listopadu 2005 na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Antologie teorie odborného překladu
Tato publikace je příspěvkem k zmapování uvažování českých a slovenských odborníků o překladu technických, ekonomických, právních, lékařských a jiných odborných textů.

Antologie teorie uměleckého překladu
Antologie je výběrem z prací českých a slovenských autorů, který sestavili ostravský translatolog Milan Hrdlička a nitranská translatoložka Edita Gromová. Soustřeďuje názory nejlepších českých a slovenských teoretiků na umělecký překlad.

Astrální próza Andreje Bělého
Práce je věnována tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností tzv. druhé generace ruského symbolizmu – Andreji Bělému (vl. jm. Boris Nikolajevič Bugajev, 1880 – 1934).

Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska
Publikace reflektuje aktuální podobu jazykové situace a církevního diskurzu, tedy jazykový a sociálně-historický rámec komunikace v církvích na českém Těšínsku.

Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach
Publikace je věnována jazykovému obrazu Česka a Čechů tvořenému polskojazyčnými médii.

Česko-polské jazykovědné studie
Publikace určená všem zájemcům o vybrané a mnohdy neprávem opomíjené aspekty češtiny a polštiny, např. vznik a vývoj křestních jmen, příjmení a obyvatelských jmen v obou jazycích, postavení zvířat v české a polské frazeologii apod.

Česko-polský frazeologický slovník
První česko-polský frazeologický slovník vydaný v ČR uvádí 6 467 frekventovaných frazeologických jednotek.

Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou
Tematicky inovátorská monografie rozčleněná do čtyř kapitol.

Funkční stylistika ruského jazyka
Skriptum je určeno posluchačům bakalářského i navazujícího magisterského studia oboru Ruský jazyk (Ruština ve sféře podnikání, Ruský jazyk a literatura aj.).

Głos Ludu – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Autorčinu práci lze chápat jako sondu do problematiky tištěných masmédií (nejen) v české části Těšínského Slezska, v nichž se odráží každodenní realita.

Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR)
Publikace obsahuje analýzu jazykové a komunikační situace v česko-polském pohraničí (jde o region těšínského Slezska v České republice) a transkripci autentické a aktuální mluvy zdejších obyvatel, přesněji dětí a mládeže polských menšinových škol.

K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání
Monografie navazuje na dlouhodobý záměr, materiálově zachycený ve sbornících ze 12 mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných autorským týmem v letech 1993 - 2004.

K verbální a neverbální komunikaci (Výběr z prací českých a slovenských autorů)
Na 325 stránkách obsahuje 1290 abecedně řazených hesel, v nichž vedle nových poznatků jsou uváděny i poznatky starší, které v současnosti dostávají poněkud jiný význam a funkci.

Language policy in the Czech Republic in the context of the situation in Slavic-speaking territories
The aim of this monograph is to provide a basic description of how contemporary Slavic languages – especially their standard varieties – function as codes for public communication across society.

Lingvokulturologičeskaja cennost russkich, ukrainskich i češskich narodnyh primět
Publikace pojednává o lidových pranostikách kalendářního cyklu ve vybraných slovanských jazycích.

Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku
Práce se zabývá vývojem literatury a literárního života na Těšínském Slezsku po roce 1989.

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku
Publikace se zaměřuje na problematiku modelování obrazu ženy v kulturním systému česko-polského pohraničí ve Slezsku.

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)
Knižní vydání výběru povídek Wiesława Adama Bergera s komentářem.

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Práce si klade za cíl na základě dostupných faktů vyvodit obecné a specifické rysy mluvené a psané češtiny na území české části Těšínského Slezska a stanovit pravidla, míru a následky mezijazykové (polsko-české) interference.

Od dekadence k teurgii
Od dekadencce k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století.

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Publikace prezentuje výsledky výzkumu jazykového obrazu „psa“ ve vybraných slovanských jazycích.

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Publikace představuje obraz světa charakterizujícího polské emigranty v Berlíně a je výsledkem autorského výzkumu textových narací získaných z rozhovorů s téměř stovkou Poláků žijících v hlavním městě Německa.

Polszczyzna za Olzą
Publikace se věnuje problematice jazykové situace v české části těšínského Slezska.

Přehled dějin Ázerbájdžánu: Země věčného ohně III
První specializovaná publikace o historii Ázerbájdžánu vydaná v češtině vyšla díky spolupráci Ostravské univerzity a Ostravského muzea.

Roztrząsania literackie. Studia o języku polskim
Sborník dvanácti statí vydaný u příležitosti 80. narozenin prof. J. Damborského.

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. stol. v komparativním pojetí
V monografii se čtenáři seznámí s literární esejistikou významných představitelů ruské a polské literatury přelomu 19. a 20. století.

Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах
Учебно-практическое пособие «Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах» предназначается для студентов как бакалаврского, так и магистерского отделений, изучающих русский язык в рамках основной специальности.

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Publikace zachycuje komplexní soubor relací vyskytujících se v lexikálním materiálu sémantické oblasti řemesel.

Sborníky z konferencí Lingua rossica et communicatio in sphaera meracturae

Současná ruská a polská zpívaná poezie I.
Publikace se věnuje problematice ruské a polské zpívané poezie a předává čtenářům výsledky původního terénního výzkumu, který probíhal v Polské republice a Ruské federaci v letech 2014-2015.

Současná ruská řečová etiketa pro Čechy
Skriptum je určeno studentům a učitelům ruského jazyka a podnikatelům obchodujícím s rusky mluvícími zeměmi.

Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)
Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století.

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)
V publikaci jsou představeny aktuální jazykové tendence související mj. s projevy analytizmu a aglutinace v současných slovanských jazycích.

Učebnice Dogovoilis'
Učebnice Dogovorilis' zpracovaná za redakce doc. T. Kozlové kolektivem ruských a českých autorů.

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?
Monografie mezinárodního autorského kolektivu reflektuje teoretické, praktické a didaktické problémy tlumočení.

V mirě avtorskoj pěsni i pěsěnnych proizvěděnij V. Vysockogo
Autor monografie popisuje ruskou autorskou píseň a nahlíží do tvůrčí laboratoře ruského básníka, barda a herce Vladimíra Vysockého.

Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae
Spis OU.

Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu od češtiny
Slovník přísloví a pořekadel ve východoslovanských jazycích.

Západoslovanské paremiologické dědictví
Slovník přísloví českých a jejich obsahových ekvivalentů slovenských, polských, kašubských, dolnolužických a hornolužických je první publikací v dané oblasti.

Západoslovanská rčení
Slovník obsahuje 2 220 českých rčení a jejich významových ekvivalentů ve všech dalších západoslovanských jazycích.

"Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi"
Studijní text prof. dr. Miroslava Mikuláška, DrSc. „Zření duchovního kosmu“ a „ars interpretandi“.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2021