Historie Filozofické fakulty OU

Historie Filozofické fakulty začíná v roce 1990, kdy děkan Pedagogické fakulty v Ostravě prof. Jaroslav Hubáček jmenoval doc. Eva Mrhačovou a prof. Lumíra Dokoupila garanty zpracování projektu Filozofické fakulty budoucí univerzity. Nově vytvořené studijní programy nacházely inspiraci v zahraničních vzorech, byly však obohaceny o cyklus Kořeny evropského myšlení, který měl odstranit mezery ve vzdělávání české mládeže v minulých desetiletích. Na sklonku léta 1990 tak vznikají první dvě nové fakulty budované Ostravské univerzity – Přírodovědecká a Filozofická, které stavěly na základech humanitních a přírodovědných oborů Pedagogické fakulty v Ostravě, konkrétně na oboru bohemistika, historie, rusistika a polonistika. Tyto doplňovaly dva obory s kratší tradicí – anglistika a germanistika.

Zároveň bylo deklarováno úsilí o akreditaci neučitelského studia uvedených oborů a rovněž příprava studií francouzštiny, španělštiny, dějin umění, filozofie, latiny a psychologie. Nový projekt počítal se šesti katedrami (anglistiky a germanistiky, bohemistiky, filozofie, historie, polonistiky a folkloristiky, rusistiky) a pedagogickým sborem čítajícím šest profesorů, patnáct docentů a třicet odborných asistentů. Hodnocení projektu fakulty bylo úspěšné, stejně jako průběh její akreditace.

Přípravy vzniku nové univerzity v Ostravě a Filozofické fakulty vyvrcholily na jaře roku 1991. Dne 11. dubna byla akademickým senátem zvolena první děkankou fakulty doc. Eva Mrhačová a proděkany se stali doc. Dana Davidová (pro studium) a prof. Lumír Dokoupil (pro vědu, výzkum a zahraniční styky). První akademický rok Ostravské univerzity (1991/1992) byl spolu se slavnostním otevřením fakulty odstartován na svátek sv. Václava, 28. září 1991 (svátek svatého Václava se jakožto Den české státnosti začal slavit až od roku 2000).

Od minulosti po současnost

Po čtvrtstoletí existence zahrnuje Filozofická fakulta dvanáct kateder a čtyři vědecká centra. Nabízí téměř osm desítek oborů bakalářského a magisterského stupně a šestnáct doktorských studijních oborů. Pedagogický sbor se od devadesátých let několikanásobně rozrostl, stejně jako stoupl počet studentů, kterých je v současné době přes 2 000. Fakulta se pyšní bohatou vydavatelskou činností. Disponuje sítí smluvních vztahů se zahraničními univerzitami, díky nimž každoročně realizuje velké množství studentských zahraničních mobilit. Filozofickou fakultu pravidelně navštěvuje řada významných osobností z  tuzemských i zahraničních univerzit.

V roce 1993 se rozšířila nabídka vzdělání také o kurzy pro seniory a rozšiřující studium pro učitele v rámci Celoživotního vzdělávání, které je neustále rozšiřováno o další kurzy a moduly pro širokou veřejnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020