Vědecká a výzkumná činnost


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022

Vědecko-výzkumné zaměření katedry slavistiky

  • Aktivní procesy v současné ruštině – vývojové tendence;
  • Mezikulturní řečová komunikace ve sféře podnikání, komunikační bariéry, lexikální a gramatická interference, řečové modely;
  • Ruská literatura 19. a 20. stol., literární komparatistika, komparativní genologie;
  • Evoluce slovanského a západního esteticko-filozofického myšlení, literárních směrů, kulturních epoch a literárních forem vůbec; filologická hermeneutika;
  • Jazyková konfrontace polštiny a češtiny, česko-polská komparativní frazeologie a jazykový obraz světa, výzkum česko-polské komunikace ve sféře podnikání;
  • Výzkum multikulturního prostředí Těšínska, multidisciplinární výzkum problémů polské menšiny, dějiny polského jazyka a literatury na Těšínsku;
  • Slovanská frazeologie a paremiologie;
  • Současná ruská a polská literatura;
  • Problematika jazykového a kulturního transferu a kontaktu v rámci slovanského prostoru.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017