Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie Burek, A. Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7599-143-0.

Monografia Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie to wynik kilkuletnich badań autorki nad tekstową warstwą narracji uzyskanych w trakcie wywiadów z blisko 100 Polakami zamieszkującymi stolicę Niemiec. W rezultacie publikacja prezentuje obraz świata charakteryzujący, a co za tym idzie – mówiący o poczuciu tożsamości, polskich emigrantów w Berlinie. Opracowane rozdziały teoretyczne pomagają zrozumieć kontekst kulturowy zjawiska migracji, a założenia metodologiczne poparte w części analitycznej licznymi cytatami z opowieści respondentów, pozwalają Czytelnikowi na niemalże żywe uczestnictwo w obserwacji sposobu myślenia Polaków widocznego w języku ich rozważań o otaczającym ich świecie oraz sobie samych w nim osadzonych.

Publikace Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie (Polsko, Německo, emigrace. Jazykový obraz světa a vnímání identity polských emigrantů v Berlíně) je výsledkem autorského výzkumu textových narací získaných z rozhovorů s téměř stovkou Poláků žijících v hlavním městě Německa. Publikace představuje obraz světa charakterizujícího polské emigranty v Berlíně, a tím i jejich smysl pro identitu a sebeurčení. Teoretické kapitoly mají za cíl usnadnit pochopení kulturního kontextu fenoménu migrace, zatímco metodologické teze podpořené v analytické části četnými citacemi z příběhů respondentů umožňují čtenáři takřka živě sledovat způsob myšlení Poláků. Ten je patrný v jazyku jejich vnímání okolního světa, a jejich reflexí sebe samých.

The book Poland, Germany, emigration. The language picture of the world and the sense of identity of Polish emigrants in Berlin is the result of the author's research conducted on the text narrations obtained during interviews with nearly 100 Poles living in the capital of Germany. As a result, the publication presents a image of the world characterizing, and thus – talking about the sense of identity of, Polish emigrants in Berlin. The theoretical chapters are developed help to understand the cultural context of the phenomenon of migration, and the methodological assumptions supported in the analytical part by numerous quotes from the respondents' stories allow the Reader to participate in observing the way of thinking of Poles visible in the language of their reflections on the surrounding world and thus – themselves embedded in it.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 02. 2020

facebook
social hub