Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Krátkodobé programy a kurzy (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin) / Czech for Russian-speaking Foreigners (640 Hours) / Чешский язык для русскоговорящих иностранцев (640 часов)
Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o výuku češtiny. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvukové a grafické stránky, slovní zásoby a mluvnice (fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně B1/B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Данный курс является подготовительным для обучения в государственных ВУЗах, главным образом в Остравском университете, а также предназначен для всех, кто заинтересован в изучении чешского языка. Обучение будет сосредоточено на всестороннем овладении языковыми средствами (звуковым и графическим строем языка, словарным запасом и грамматикой (фонетические упражнения – произношение специфических звуков чешского языка, грамматика в сравнительном аспекте – интерференционное воздействие, овладение и расширение активного и пассивного словарного запаса), целостное развитие рецептивных и продуктивных языковых навыков для общения в официальной и неофициальной сфере (аудирование, чтение, письменное и устное выступление) и на ознакомление с культурными, общественными и историческими реалиями ЧР.
По окончанию курса, в случае выполнения всех учебных обязанностей, студент может достичь знания языка на уровне B1/B2 согласно Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR).