Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian Kolberová, U. a kol. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 288 s. ISBN 978-80-7599-020-4.

Hlavním cílem publikace je zachycení komplexního souboru relací vyskytujících se v lexikálním materiálu sémantické oblasti řemesel (klíčové pojmy: řemeslo, řemeslník), včetně v něm obsažených informací o mimojazykovém světě. Dále je to zjištění, jaká řemesla a v jaké míře se odrážejí ve slovanských jazycích a kultuře. Publikace se primárně zaměřuje na frazeologii slovanských jazyků, a proto neméně důležitým cílem je charakteristika a konfrontační analýza shromážděných frazeologických jednotek jako položek s kulturním obsahem a ustálenou vizí reality shodně s metodologií jazykového obrazu světa. Tato problematika je posléze rovněž nazírána z hlediska lexikologie, literární vědy (beletrie, ústní lidová slovesnost) a funkce v kontextu mediálního diskurzu. Publikace také přibližuje, jak na řemeslníky nazírá společnost ve vybraných slovanských zemích, zda je s nimi spojen pozitivní či negativní obraz, jaká řemesla se ustálila v jazycích a široce chápané kultuře Slovanů a zda jsou respondenti aktivními uživateli frazeologie, ve které se nachází prvek řemesla a zda znají význam takových obratů, neboť jedním ze základních pramenů frazeologismů byly v minulosti právě řemeslnické reálie.

The main goal of the present publication is to capture a complex set of relationships occurring in the lexical material of the semantic field of crafts (key terms: craft, craftsman), including the information on the extralinguistic world contained in the given field. Further goal is to find out what kind of crafts they are and to what extent they are reflected in Slavic languages and cultures. The publication focuses primarily on the phraseology of Slavic languages, and therefore the characterization and confrontational analysis of the collected phraseological units as items with cultural content and a steady vision of reality consistent with the methodology of the language image of the world, are no less important for the present research. This issue is also viewed from the perspective of lexicology, literary science (both fiction and oral tradition) and its function in the context of media discourse. The publication also sheds some light upon the fact how craftsmen are perceived by the society in selected Slavic countries, whether they are associated with a positive or negative image, what crafts have settled in individual languages and widely understood culture of the Slavs. It also seeks the answer to the question whether respondents are active users of phraseology in which elements of craft are present and whether they know the meaning of such phrases, as one of the fundamental sources of phraseology were in the past the realia from the sphere of craftsmanship.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2019

facebook
social hub