Stipendia

FF OU nabízí studentům možnost získat různé druhy stipendií, a to jak v rámci speciálních stipendijních programů, tak mimo ně. Stipendium je možno získat za vynikající studijní výsledky, za příkladné absolvovaní studia, za vynikající výzkumnou a tvůrčí činnost, za zapojení do projektové činnosti, reprezentaci fakulty a další aktivity. Formou stipendií jsou rovněž podporovány zahraniční mobility či studium cizinců na FF OU. V závislosti na podmínkách lze stipendium přiznat buď na návrh akademického pracovníka, zpravidla garanta studijního programu, nebo přímo na žádost studenta.

Podmínky přiznávání stipendií na FF OU upravuje Stipendijní řád OU a opatření děkana, které jsou k dispozici na Portále OU. Níže naleznete podrobnější informace o stipendiích, o něž si můžete zažádat sami.

Studenti si sami mohou žádat o tato stipendia

Ubytovací a sociální stipendia
Stipendia na zahraniční pobyty
Motivační stipendia

Ostatní stipendia

Prospěchové stipendium bude přiznáno každému studentovi Bc. nebo NMgr. studijního programu, který v předcházejícím roce získal minimálně 50 kreditů a dosáhl průměru do 1,2, popřípadě do 1,5. O stipendium se nežádá.

Mimořádné stipendium je určeno studentům, kteří se zapojují do různých aktivit katedry či fakulty. Toto stipendium navrhuje zpravidla garant studijního programu či vedoucí katedry.

Akademické stipendium slouží k ocenění studentů, kteří hájí práva studentů, tlumočí jejich názory či požadavky v akademických orgánech fakulty a univerzity, poradních sborech či pracovních komisích. Stipendium navrhují předsedové příslušných akademických orgánů a komisí.

Doktorandské stipendium je pravidelně přidělováno všem studentům prezenční formy doktorského programu.

Výzkumné stipendium je určeno studentům, kteří se aktivně zapojují do různých typů projektů (studentské grantové soutěže, institucionální rozvojové projekty apod.), a podílejí se tak na výzkumné a inovační činnosti fakulty. Stipendium navrhuje řešitel projektu.

Tvůrčí stipendium slouží k ocenění vynikajících výsledků odborné činnosti studentů, např. prezentace výsledků výzkumu před odbornou komunitou, článek v odborném periodiku. Stipendium zpravidla navrhuje garant studijního programu či vedoucí katedry.

Stipendium za příkladné absolvování studia je přiznáno všem studentům, kteří úspěšně ukončí své studium ve standardní době a získají celkové hodnocení studia stupněm „prospěl s vyznamenáním“.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2019