Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)

Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů) NEDOMOVÁ, Z. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7464-257-9.

Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné i dalším směřováním k analytismu a aglutinaci. Uvedené změny jsou spojeny s integračními procesy internacionalizace a globalizace, jsou provázeny intenzivním přejímáním slov z cizích jazyků. Ve dvou úvodních kapitolách se autorka zabývá některými základními teoretickými otázkami souvisejícími s tématem monografie, opírá se v nich o práce domácích i zahraničních jazykovědců, kteří sledují aktuální jazykovou situací ruštiny na přelomu tisíciletí. Výzkum je zaměřen výhradně na jmenné slovní druhy (substantiva, adjektiva a číslovky), které jsou významnými prostředky analytismu v morfologické rovině ruštiny. Nesklonná přejatá substantiva představují hlavní výrazový prostředek dané tendence, jejich popis a analýza v konfrontaci s ekvivalenty v češtině jsou soustředěny v následujících dvou kapitolách. Výklad ilustruje dokladový materiál z ruských publicistických textů a slovníků cizích slov, jazykový materiál je také konfrontován s korpusy ruštiny a češtiny. Kniha je určena především lingvistům, překladatelům, posluchačům a doktorandům rusistiky.

Тенденция к аналитизму в современном русском языке (на материале именных частей речи)

Монография посвящена описанию и анализу синхронного состояния русского языка начала XXI века с точки зрения проявления в нем тенденций к аналитизму и агглютинативности в области именных частей речи: существительных, прилага-тельных, числительных.

Монография состоит из четырех глав. В первой главе обсуждаются теоретические проблемы, связанные с темой нашего исследования. Остальные главы имеют прикладной характер, в них дается описание, классификация и интерпретация собра-нного материала.

В первой главе «Тенденции развития русского языка в конце ХХ – начала XXI века» анализируются процессы в системе русского языка на рубеже тысячелетий. В данной главе показаны процессы демократизации и либерализации, которые нашли отражение в русской лексике. С другой стороны, уделено внимание и интернационализации, рефлексом которой является процесс заимствования иноязычных слов. Интенсификация этого явления отмечается с конца ХХ века во всех славянских языках, в том числе и в русском. В данной главе осмыслены причины процесса заимствования и рассмотрены различные аспекты и классификации заимствований в русском языке.

Во второй главе «Аналитические тенденции в современном русском языке» исследуется аналитизм в русском языке в качестве его типологического свойства. Это явление рассматривается в диахроническом аспекте. Усиление агглютинативности и аналитизма в русской лексике, морфологии и синтаксисе определяется как основная тенденция современного состояния русского языка. Главное внимание в исследовании сосредоточено на аналитических тенденциях в морфологической системе современного русского языка и прежде всего в именных частях речи.

В третьей главе «Несклоняемые существительные в русском языке» рассматривается главное морфологическое проявление тенденции к аналитизму. В этой главе обсуждаются структурные типы несклоняемых существительных, выступающих в качестве морфологического средства выражения аналитизма в современном русском языке, выявляются их количественные параметры и этапы развития. Описаны также морфологические характеристики несклоняемых существительных (так называемое нулевое склонение и их морфологический род). В главе проведены разные виды классификаций (структурные, генетические и тематические) корпуса несклоняемых заимствованных нарицательных существительных в русском языке.

Четвертая глава «Несклоняемые заимствованные нарицательные существительные в русском языке» содержит детальный анализ русских нарицательных существительных (одушевленных и неодушевленных) иноязычного происхождения. Языковой материал по русским словарям и текстам медиа подвергается сопоставлению с данными Национального корпуса русского языка и их эквивалентами в чешском языке.

The Tendency Towards Analytism in Contemporary Russian (based on nominal parts of speech)

The present monograph focuses on the description and analysis of the synchronic state of the Russian language of the early 21st century in terms of tendencies towards analytism and agglutination, including their specific manifestations in nominal parts of speech (nouns, adjectives, numerals).

Our study consists of four chapters, the first of which is devoted to theoretical problems related to the research topic. The following chapters are of a more empirical nature as they present the classification and description of our corpus from different perspectives.

The first chapter, entitled "The evolutionary tendencies of Russian at the end of the 20th and in the early 21st century," deals with the language situation in Russian at the turn of the millennium.

In the second chapter "Analytical tendencies in contemporary Russian" analytism is defined as a typological property of a language. An outline of research on this issue in the context of the Russian language is given in diachronic perspective.

The third chapter "Uninflected nouns in Russian" deals with the main expressive morphological means of the tendency towards analytism – uninflected nouns from the point of view of structure types in contemporary Russian, their quantitative parameters, and evolutionary stages. The morphological characteristics of uninflected nouns (i.e. zero declination and morphological gender) are also described and different types of classification (structural, genetic, thematic) of the corpus of uninflected foreign appellations of Russian origin are presented.

The fourth chapter "Uninflected borrowed appellations in Russian" is devoted to a detailed analysis of Russian appellations (animate and inanimate) of foreign origin. Supporting evidence from Russian dictionaries and mass media was compared with the Russian National Corpus and their equivalents in Czech.

In manifestations of analytical elements of contemporary Russian morphology, there appear elements related to the history of Russian grammatical structure, as well as grammatical phenomena that reflect the evolutionary tendencies of literary Russian and its current state.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub