Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Současná ruská řečová etiketa pro Čechy

obálkaPředstavujeme vám novou verzi knihy, jejichž prostřednictvím se můžete seznámit s obecně přijatými normami řečové etikety v ruštině a s jejich českými ekvivalenty. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol, kteří studují ruský jazyk v rámci svého hlavního oboru, učitelům základních a středních škol, ale také všem, kdo při své práci používají ruský jazyk jako prostředek komunikace. Cílem knihy je otevřít cestu k poznání plnohodnotné, kulturní a úspěšné komunikace a spolupráce se všemi, kdo mluví rusky.

V této knize se čtenář postupně seznámí s obecně přijatými normami ruské řečové etikety – formami oslovení a upoutání pozornosti, oslovení v dopise, telefonickým rozhovorem, formami přivítání a loučení, představení při seznámení, pozvání, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, celkového hodnocení, žádosti, rady, nabídky, stížnosti, vyjádření soucitu a soustrasti, omluv, komplimentů atd., a také s gestikulací, která komunikaci doprovází. Všechny varianty řečové etikety jsou prezentovány formou kompaktních výrazů s českými ekvivalenty a komentářem k jejich užití. Materiál je rozdělen do 17 kapitol, po každé z nich následují praktická zadání pro řečová cvičení. Cvičení jsou zaměřena na rozvíjení a upevňování osvojených řečových dovedností a návyků. Tyto návyky jsou nezbytné pro plynulé vyjadřování se v ruštině, zejména pro průvodce, tlumočníky, překladatele atd. V knize je uvedeno mnoho příkladů na procvičení řečových dovedností zaměřených na zautomatizování reakcí v různých situacích.

Jako české ekvivalenty byly zvoleny typické fráze, které ve stejné komunikační situaci používají Češi. Ne vždy se proto jedná o překlad slov, která tvoří ruský výraz. To umožňuje lépe pocítit stylistické zabarvení, typické situace použití a upevnit si schopnost správnějšího překladu mezi češtinou a ruštinou.

Podnětem pro vytvoření této verze knihy byly mnoholeté zkušenosti užívání prvních dvou vydání „Ruské řečové etikety“ a práce s nejrůznějšími skupinami studentů. Na základě praxe byly doplněny nové fráze a cvičení etikety a aktualizoval se plán výuky.

Upřímně doufáme, že vám naše kniha pomůže dosáhnout vašeho cíle – plynule hovořit rusky!

Представляем вам новую версию пособия, посредством которого вы можете ознакомиться с нормами общепринятого речевого этикета в русском языке и с их чешскими эквивалентами. Оно предназначено не только для студентов вузов, которые изучают русский язык в рамках основной специальности, преподавателей начальных школ и средних учебных заведений, но также для всех, кто в своей работе используют русский язык как средство общения. Цель пособия – открыть все возможности для полноценного, культурного и успешного общения и сотрудничества со всеми, кто говорят по-русски.

В данном пособии читатель постепенно ознакомится с нормами общепринятого речевого этикета в русском языке – формами обращения и привлечения внимания, обращения в письме, ведения разговора по телефону, с формами приветствия и прощания, представления при знакомстве, приглашения, выражения согласия, несогласия и общей оценки, просьбы, совета, предложения, жалобы, сочувствия, соболезнования, извинения, комплимента и т. д., а также с жестикуляцией, которая общение сопровождает. Все формы речевого этикета представлены в виде компактных выражений с чешским эквивалентом и комментарием об их употреблении. Весь материал разделён на 17 глав, после каждой из которых помещены практические задания для речевых упражнений. Упражнения пособия направлены на развитие и закрепление освоенных речевых умений и навыков. Эти навыки необходимы для свободного владения русским языком, особенно для гидов, экскурсоводов, переводчиков и т. д. В пособии приведено много примеров для тренировки речевых умений, направленных на отработку автоматической реакции в разных ситуациях.

В качестве чешских эквивалентов отобраны типичные фразы, которые в той же коммуникативной ситуации используют чехи. Поэтому они не всегда являются переводом слов, из которых составлено русское выражение. Это позволяет лучше почувствовать стилистическую окраску, типичную ситуацию употребления и зафиксировать способность более правильного перевода между чешским и русским языками.

Толчком для возникновения этой версии пособия стал многолетний опыт использования первых двух изданий «Русского речевого этикета» и работы с самыми разными группами студентов. На основе практики дополнялись новые этикетные фразы и упражнения, актуализировался план занятий.

Искренне надеемся, что наше пособие вам поможет достичь вашей цели – свободно владеть русским языком!

KUPCEVIČOVÁ, J., VILÍMEK, V. Russikj rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa). Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 166 s. ISBN 80-7368-248-6.
 
Kupcevičová, J.,Vilímek, V. Современный русский речевой этикет для чехов (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy). Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7464-252-4.
 
Skriptum lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub