Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Głos Ludu – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu

Głos Ludu Kolberová, U. „Głos Ludu“ – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009. 194 s. ISBN 978–80–7368–685–7.
Autorčinu práci lze chápat jako sondu do problematiky tištěných masmédií (nejen) v české části Těšínského Slezska, v nichž se odráží každodenní realita a život zdejší polské menšiny, včetně jejího vztahu k české společnosti od konce druhé světové války po současnost. Autorka se věnuje historii tištěných médií obecně, přičemž zohledňuje také konkrétní situaci v českém a polském prostředí, rovněž v kontextu prvních tištěných periodik, počínaje titulem „Tygodnik Cieszyński“ (později „Gwiazdka Cieszyńska“), až po současná média, včetně „Głosu Ludu“. Práce tedy představuje tištěná média nejen jako zdroj informací a nástroj utvářející názory a vědomí čtenářů, ale také jako specifický odraz doby. Prezentovanou ucelenou historii „Głosu Ludu“ na pozadí široce vnímaných společenských událostí lze rovněž chápat jako pokus o doplnění dosud obšírněji nepopsané oblasti v životě polské menšiny na českém Těšínsku. V předkládané charakteristice lze také sledovat měnící se funkce médií a problémy, s nimiž se musejí tištěná média potýkat v současném světě. Opomenuta není ani jazyková otázka. Na řadě příkladů autorka dokládá syntaktické, lexikální a stylistické prostředky newspeaku, manipulace a propagandy – projevující se mj. tautologií, alegorií, patosem, opozicí „my – oni“, protiklady „včera – dnes – zítra“, imperativy, neosobními konstrukcemi, stupňováním přídavných jmen, přívlastky. Za pozornost rovněž stojí vlivy mezijazykové interference z českého jazyka, příp. zdejšího nářečního kódu.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub