Doktorské studium

Proč studovat

Doktorské studium vám umožní přesněji zacílit stávající profesní záběr, rozvinout předchozí výzkum či začít výzkum ve zcela nové oblasti. Toho docílíte jak intenzivní spoluprací s domácími akademiky, kteří jsou aktivními badateli a odborníky v daných disciplínách, tak zapojením se do podnětné odborné a tvůrčí činnosti na fakultěuniverzitě.

Odbornost a specializace: staňte se experty

Získáte důkladné odborné znalosti a dovednosti ve svém oboru a naučíte se reflektovat jeho mezioborové a interkulturní aspekty a přesahy, osvojíte si výzkumné metody a dokážete je účinně využít v dalším výzkumu. Výzkum našich odborníků cílí na studium humanitních principů, myšlenek, ideálů, zkušeností a reflexe společenskovědních problémů. Rozvinete své schopnosti promýšlet jazykovědné, kulturní, intelektuální a společenské otázky nejen v kontextu současného světa, ale dokážete je interpretovat i v kontextu historických proměn, a budete systematicky vedeni kreativně o nich psát a publikovat.

Profesní a osobní rozvoj

Našim cílem je vyškolit nejen kompetentní specialisty a experty, ale vychovat plně rozvinuté, široce vzdělané a všestranně kultivované osobnosti, připravené na náročný výzkum, výukovou činnost či expertní aktivity mimo oblast akademie. Získanou odbornost zúročíte v rozmanitých oborech současné informační společnosti: jako specialisté na rozhraní interdisciplinární spolupráce vědy, výzkumu a praxe, a rovněž v oblastech komunikace mezi vědou a výzkumem jako např. v projektových a multidisciplinárních týmech s cílem zajišťovat koordinaci a kooperaci činností jejich členů a zprostředkovávat vědecké výsledky širší veřejnosti.

Podpoříme váš výzkum

Mezinárodní zkušenost a komunikace

Aktivně se zapojíte do mezinárodní vědecké komunity prostřednictvím zahraničních studijních pobytů a stáží: získáte a rozvinete mezinárodní kontakty a zkušenosti a budete součástí širších translokálních akademických komunit. Část studia absolvujete na zahraniční instituci, zapojíte se mezinárodních projektů a budete prezentovat svůj výzkum a publikovat v zahraničí s podporou:

Studijní programy

Filozofická fakulta nabízí doktorské studium v prezenční i kombinované formě, standardní doba studia jsou 4 roky, maximální doba je 6 let.

 • Filozofie
 • Historické vědy (specializace České a československé dějiny, Kulturní dějiny, Hospodářské a sociální dějiny)
 • Didaktika dějepisu
 • Český jazyk
 • Anglická filologie
 • English Philology
 • Teorie a dějiny české literatury
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
 • Německá filologie
 • Polský jazyk
 • Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2019