Doktorské studium

doktorské studijní programy
oborové rady


Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Zaměřuje se na samostatnou vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Předpokladem pro přijetí do doktorského studia je magisterské vzdělání ve stejném nebo příbuzném programu a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Doporučujeme uchazečům o studium zkonzultovat téma zamýšlené disertační práce s předsedou oborové rady. Po přijetí do studia si pod vedením školitele sestavuje svůj individuální studijní plán. V rámci studia se zapojuje také do vědeckovýzkumných aktivit pracoviště, realizuje vlastní výzkumnou a publikační činnost. Nedílnou součástí doktorského studia je zahraniční studijní pobyt či stáž, která přispívá k získávání mezinárodních zkušeností a kontaktů a prohlubuje současně i studentovy jazykové znalosti.

Studijní programy

Doktorské studium je možné studovat v prezenční a kombinované formě ve standardní době 4 let; maximální doba studia je 6 let. Studentovi prezenční formy doktorských studijních programů ve standardní době je přiznáváno doktorandské stipendium. Studium je zakončeno státní závěrečnou doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Úspěšní absolventi doktorských studijních programů získávají akademický titul Ph.D. (psán za jménem). Veškeré další informace k realizaci doktorského studia na FF OU jsou součástí informací o přijímacím řízení do tohoto typu studia.


Kontakt:

Dagmar Julínková
Studijní oddělení
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon: +420 553 46 1809
Kancelář č. D703


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2024