Poplatky spojené se studiem

Existují různé druhy poplatků spojených se studiem, které vysoké školy vybírají na základě zákona a které se pak stávají především zdrojem stipendijního fondu vysoké školy.

 1. Druhy poplatků:
  1. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením,
  2. poplatek za delší studium,
  3. poplatek za studium v cizím jazyce.
 2. Stručná charakteristika a výše poplatků:
  1. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí za každou přihlášku ke studiu a jeho výši stanovuje každoročně děkan fakulty při zveřejnění podmínek přijímacího řízení (příklad: výše poplatku za jednu přihlášku pro akademický rok 2023/2024 je stanovena na 600,- Kč);
  2. poplatek za delší studium se vyměřuje v případě, že student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu – výše poplatku od roku 2017 činí 18.500,- Kč za započatých šest měsíců studia;
  3. poplatek za studium v cizím jazyce se vyměřuje u studijních programů uskutečňovaných v cizím (zpravidla anglickém) jazyce, kde nejen výuka, ale celé zajištění vzdělávací činnosti probíhá v cizím jazyce - výše poplatku od roku 2022 činí 65.000,- Kč za jeden akademický rok;
 3. Vyměřování poplatků
  1. poplatek spojený s přijímacím řízením zaplatí uchazeč nejpozději do konce termínu pro podávání přihlášek (zpravidla do konce února příslušného roku), po podání elektronické přihlášky jsou uchazeči vygenerovány pokyny pro platbu;
  2. poplatek za delší studium je studentovi vyměřen formou písemného rozhodnutí, ve kterém má student uvedeny pokyny pro zaplacení, splatnost poplatku nemůže být menší než 90 dnů po vyměření;
  3. poplatek za studium v cizím jazyce je studentovi vyměřen formou písemného rozhodnutí, ve kterém má uvedeny pokyny pro zaplacení a termín splatnosti;
 4. Placení poplatků
  • Všechny poplatky se hradí bezhotovostním způsobem na účet Ostravské univerzity. Při platbě věnujte pozornost správnému vyplnění variabilního i specifického symbolu, který je vygenerován při podání přihlášky nebo zaslán spolu s rozhodnutím o vyměření poplatku.
 5. Opravný prostředek
  • odvolání proti poplatku spojeného s přijímacím řízením je nepřípustné, při nezaplacení poplatku bude přijímací řízení zastaveno;
  • proti poplatku za delší studium může student podat odvolání. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených v Příloze č. 3 ke Statutu OU;
  • student může požádat o snížení poplatku za studium v cizím jazyce v rámci odvolání, rektor může odvolání vyhovět na základě kladného doporučení děkana.

Plné znění předpisů:

S výše uvedenými poplatky spojenými se studiem souvisí také poplatek za státní rigorózní zkoušku spojenou s udělením akademického titulu PhDr. (výše poplatku se pohybuje kolem 6.000,--Kč) a úhradu za programy celoživotního vzdělávání (každý program celoživotního vzdělávání má svou individuální výši platby).


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 01. 2023