Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (3)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (1)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (1)
Krátkodobé programy a kurzy (5)
Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé (1)
Kurzy pro přijaté studenty (1)
Moduly (3)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Krátkodobé programy a kurzy

 • Čeština pro cizince (26 hodin) / Czech for Foreigners (26 Hours)
  Studenti jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/CECI1, KCJ/CECI2) je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/CECIT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby.
   
 • Čeština pro cizince (260 hodin) / Czech for Foreigners (260 Hours)
  Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o češtinu jako cizí jazyk. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvuková a grafická rovina, slovní zásoba a mluvnice; fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování studentů s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
  Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
   
 • Čeština pro rusky mluvící cizince (640 hodin) / Czech for Russian-speaking Foreigners (640 Hours) / Чешский язык для русскоговорящих иностранцев (640 часов)
  Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o výuku češtiny. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvukové a grafické stránky, slovní zásoby a mluvnice (fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
  Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně B1/B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
  Данный курс является подготовительным для обучения в государственных ВУЗах, главным образом в Остравском университете, а также предназначен для всех, кто заинтересован в изучении чешского языка. Обучение будет сосредоточено на всестороннем овладении языковыми средствами (звуковым и графическим строем языка, словарным запасом и грамматикой (фонетические упражнения – произношение специфических звуков чешского языка, грамматика в сравнительном аспекте – интерференционное воздействие, овладение и расширение активного и пассивного словарного запаса), целостное развитие рецептивных и продуктивных языковых навыков для общения в официальной и неофициальной сфере (аудирование, чтение, письменное и устное выступление) и на ознакомление с культурными, общественными и историческими реалиями ЧР.
  По окончанию курса, в случае выполнения всех учебных обязанностей, студент может достичь знания языка на уровне B1/B2 согласно Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR).
   
 • Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
  Letní škola češtiny v Ostravě nabídne ve 21 dnech dopolední výuku českého jazyka pro cizince. Lekce se zaměřují na praktický jazyk a rozvíjení komunikačních dovedností studentů. Odpoledne jsou vyhrazena přednáškám o češtině, českých reáliích, české kultuře a historii a rovněž filmovým projekcím
  Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
   
 • Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
  FF OU nabízí svým studentům studium několika tisíc studijních předmětů. I mezi zájemci z řad široké veřejnosti se často objevuje zájem o studium vybraných předmětů (např. cizích jazyků). FF OU vychází těmto zájemcům vstříc a nabízí v rámci rozvrhových akcí studentů řádného studia možnost studovat vybraný předmět. Studium je možné pouze v případě, že nejsou naplněny kapacity studentů řádného studia. Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.