Přijímací řízení na Filozofické fakultě

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

s ohledem na vládní nařízení a epidemickou situaci připravujeme změny některých původních termínů přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských stupňů studia, zejména se jedná o posunutí přijímacích zkoušek do poloviny měsíce června.

Nové termíny budou zveřejněny na této stránce koncem dubna.


Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení - 1. kolo:

Bakalářské studijní programy
Termín podávání přihlášek:
od 15. listopadu 2020 do 15. března 2021
Pozvánky k přijímací zkoušce:
druhá polovina měsíce dubna 2021
Přijímací zkoušky (řádný termín):
31. května – 4. června 2021
Přijímací zkoušky (náhradní termín):
16. června 2021
Důrazně upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou. O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 21. května 2021 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední školy, že se maturita koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení:
21. – 25. června 2021
Uchazeči navrženi na přijetí budou informování o způsobu předložení maturitního vysvědčení po termínu skončení přijímacích zkoušek.
 
Navazující magisterské studijní programy
Termín podávání přihlášek:
od 15. listopadu 2020 do 15. března 2021
Pozvánky k přijímací zkoušce:
druhá polovina měsíce dubna 2021
Přijímací zkoušky (řádný termín):
31. května – 4. června 2021
Přijímací zkoušky (náhradní termín):
16. června 2021
Důrazně upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den a bude poskytnut v případě termínové kolize s bakalářskou státní závěrečnou zkouškou. O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 21. května 2021 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze vysoké školy, že se státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.
Dodání ověřené kopie bakalářského vysokoškolského diplomu:
polovina září 2021
Uchazeči navrženi na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.
 
Doktorské studijní programy
Termín podávání přihlášek:
od 15. listopadu 2020 do 15. srpna 2021
Pozvánky k přijímací zkoušce:
přelom srpna a září 2021
Přijímací zkoušky (řádný termín):
6.– 10. září 2021
Přijímací zkoušky (náhradní termín):
Nerealizuje se.
Dodání ověřené kopie magisterského vysokoškolského diplomu:
V den konání přijímací zkoušky (nebo nejpozději 1. října 2021).
 
Studijní programy určené primárně pro cizince
Termín podávání přihlášek – Čeština pro cizince:
od 15. října 2020 do 14. února 2021
Termín podávání přihlášek – English Philology:
od 15. října 2020 do 15. května 2021
Dodání dokladu o předchozím vzdělání – Čeština pro cizince:
do 31. března 2021
Uchazeč má možnost zažádat o odklad termínu doložení dokladu o dosaženém vzdělání.
Dodání dokladu o předchozím vzdělání – English Philology:
do 15. května 2021
Uchazeč má možnost zažádat o odklad termínu doložení dokladu o dosaženém vzdělání.

Jak se přihlásit

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). Při podání e-přihlášky postupujte následovně:

 • Zvolte program, resp. variantu programu či kombinaci (sdružené studium), na který se chcete přihlásit, věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = dálková).
 • Zadáte e-mailovou adresu, na kterou Vám přijde potvrzovací zpráva pro přístup do aplikace e-přihlášky a následně vyplňte své osobní údaje.
 • Uhraďte poplatek ve výši 560,- Kč. Doporučujeme poplatek platit platební kartou. (V případě, že uchazeč platí bankovním převodem, musí při platbě uvést – kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu – také svůj specifický symbol.)
 • Uchazeči, kteří poplatek uhradí v zahraničí a neplatili platební kartou, jsou povinni zaslat doklad o platbě poštou.
 • Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil poplatek.
 • Uchazeč, který správně podal elektronickou přihlášku, nemusí zasílat poštou žádné materiály.
 • Uchazeči o bakalářské studium programu Filozofie a Sociologie nahrávají do aplikace e-přihlášky katalogový výpis nebo ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy ve formátu pdf.
 • Uchazeči o navazující magisterské studijní programy Anglická filologie a doktorské studijní programy nahrávají do aplikace e-přihlášky požadované dokumenty ve formátu pdf.
 • Hlásí-li se uchazeč na více programů, resp. variant programů (kombinací), musí pro každý podat samostatnou přihlášku; poplatek se platí za každý program, resp. variantu programu (kombinaci) zvlášť. Společná platba za několik programů, resp. variant programů (kombinací) je považována za chybnou!
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen.
 • Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději sedmý pracovní den po mezním termínu pro podávání přihlášek. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Úhrada poplatku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
560,- Kč
číslo účtu:
931761/0710 (ČNB Ostrava)
variabilní symbol:
251011
IBAN:
CZ 650710 00000000 0093 1761
SWIFT (BIC):
CNBACZPP
specifický symbol:
oborové číslo
název účtu adresáta:
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03

Kontakt

Studijní oddělení Filozofické fakulty OU
telefon: 597 092 090
e-mail:

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu


Dokumenty ke stažení


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 04. 2021