OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Přijímací řízení na Filozofické fakultě

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení:

Den otevřených dveří - 12. a 13. ledna 2018 (budovy Filozofické fakulty)
Termín podávání přihlášek - 28. února 2018
Přijímací zkoušky (řádný termín) - 28. května - 01. června 2018
Přijímací zkoušky (náhradní termín)

Upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den, a to 13. června 2018, bude poskytnut jen v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 18. května 2018 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení od 17. do 22. června 2018*
*o konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy/obory budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek.

Jak se přihlásit

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). Při podání e-přihlášky postupujte následovně:

  • Zadejte osobní údaje a zvolte obor (kombinaci), na který se chcete přihlásit, věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = dálková).
  • Systém Vám přidělí specifický symbol, který použijete pro úhradu poplatku ve výši 560,- Kč.
  • Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil poplatek a uvedl při platbě - kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu také svůj specifický symbol.
  • Uchazeč, který správně podal elektronickou přihlášku, nemusí zasílat poštou žádné materiály. Výjimkou je bakalářské studium oboru Český jazyk a literatura - jednooborové i dvouoborové, kde je třeba doložit ověřené kopie vysvědčení z jednotlivých ročníků ze střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy. Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky a Filozofie rovněž požadují ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy.
  • Uchazeči, kteří poplatek uhradí v zahraničí, jsou povinni zaslat doklad o platbě poštou.
  • Hlásí-li se uchazeč na více oborů (kombinací), musí pro každý podat samostatnou přihlášku; poplatek se platí za každý obor (kombinaci) zvlášť. Společná platba za několik oborů je považována za chybnou!
  • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen.
  • Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do 26. března 2018. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Úhrada poplatku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 560,- Kč
číslo účtu: 931761/0710 (ČNB Ostrava),
variabilní symbol: 251011
IBAN: CZ 650710 00000000 0093 1761
SWIFT (BIC): CNBACZPP
specifický symbol: oborové číslo
název účtu adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03

Kontakt

Studijní oddělení Filozofické fakulty OU
telefon: 597 092 090
e-mail:

Dokumenty ke staženífacebook
rss
social hub