Přijímací řízení na Filozofické fakultě

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení:

Den otevřených dveří: 24. - 25. ledna 2020 (budovy Filozofické fakulty)
Termín podávání přihlášek: do 15. března 2020
Přijímací zkoušky (řádný termín): 1. - 5. černa 2020
Přijímací zkoušky (náhradní termín):
Upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, bude poskytnut jen v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení od 22. do 26. června 2020"
o konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek.

Jak se přihlásit

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). Při podání e-přihlášky postupujte následovně:

  • Zadejte osobní údaje a zvolte program, resp. variantu programu či kombinaci (sdružené studium), na který se chcete přihlásit, věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = dálková).
  • Systém Vám přidělí specifický symbol, který použijete pro úhradu poplatku ve výši 560,- Kč.
  • Doporučujeme platit platební kartou. (V případě, že uchazeč platí bankovním převodem, musí při platbě uvést - kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu také svůj specifický symbol.)
  • Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil poplatek.
  • Uchazeč, který správně podal elektronickou přihlášku, nemusí zasílat poštou žádné materiály. Výjimkou je bakalářské studium programu Filozofie a Sociologie, kde je třeba doložit katalogový výpis nebo ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy. Další výjimkou jsou navazující magisterské studijní programy Anglická filologie a Čeština pro cizince (viz podmínky pro přijetí).
  • Uchazeči, kteří poplatek uhradí v zahraničí a neplatili platební kartou, jsou povinni zaslat doklad o platbě poštou.
  • Hlásí-li se uchazeč na více programů, resp. variant programů (kombinací), musí pro každý podat samostatnou přihlášku; poplatek se platí za každý program, resp. variantu programu (kombinaci) zvlášť. Společná platba za několik programů, resp. variant programů (kombinací) je považována za chybnou!
  • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen.
  • Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději sedmý pracovní den po mezním termínu pro podávání přihlášek. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Úhrada poplatku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 560,- Kč
číslo účtu: 931761/0710 (ČNB Ostrava),
variabilní symbol: 251011
IBAN: CZ 650710 00000000 0093 1761
SWIFT (BIC): CNBACZPP
specifický symbol: oborové číslo
název účtu adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03

Kontakt

Studijní oddělení Filozofické fakulty OU
telefon: 597 092 090
e-mail:

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Dokumenty ke stažení


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2019