Přijímací řízení na Filozofické fakultě

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

veškeré níže uvedené informace a termíny jsou aktuální a platné s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.


Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení - 1. kolo:

Bakalářské studijní programy
Termín podávání přihlášek:do 15. března 2020
Přijímací zkoušky (řádný termín): pondělí 22. června 2020 - čeština (písemná zkouška, část uchazečů ústní zkouška)
úterý 23. června 2020 - ruština, psychologie, základy společenských věd, čeština (část uchazečů ústní zkouška)
středa 24. června 2020 - angličtina, dějiny umění
čtvrtek 25. června 2020 - historie

Všechny přijímací zkoušky se budou konat v budovách Filozofické fakulty OU, vchod bude pouze z ulice Reální

Před prvním vstupem do budovy fakulty odevzdají uchazeči písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pozvánky s uvedením přesného času a místnosti přijímací zkoušky budou zaslány poštou v prvních dvou týdnech měsíce června.

Zjednodušené pokyny pro uchazeče

(Uchazeči, kteří nekonají přijímací zkoušku, budou informováni také v prvních dvou týdnech měsíce června.)
Přijímací zkoušky (náhradní termín):1. července 2020
Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze ve výše uvedený den. Bude poskytnut pouze v případě závažných a doložených důvodů, o kterých bude rozhodovat děkan. O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 24. června 2020. Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení:20. – 22. července 2020
(z důvodu pandemie koronaviru posunuto z původního termínu, který byl od 22. do 26. června 2020)

Uchazeči navrženi na přijetí budou informování o způsobu předložení maturitního vysvědčení po termínu skončení přijímacích zkoušek.

Zjednodušené pokyny pro uchazeče k zápisu do studia
Navazující magisterské studijní programy
Termín podávání přihlášek:do 15. března 2020
Přijímací zkoušky:zrušeny (z důvodu pandemie koronaviru odstoupeno od konání přijímacích zkoušek, které se původně měly konat od 1. do 5. června 2020) s těmito výjimkami:
 • přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie v rámci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy je zachována (pokud uchazeč nepředložil požadovaným způsobem dokumenty umožňující prominutí vykonání této zkoušky);
 • u navazujících magisterských studijních programů Anglická filologie a Učitelství pro střední školy – aprobace Anglický jazyk se ruší test anglické jazykové kompetence (přijímací zkouška), včetně eseje. Body přidělené v rámci hodnocení portfolia se násobí koeficientem 2,5;
 • u navazujícího magisterského studijního programu Čeština pro cizince zachováno hodnocení požadovaných dokumentů.
Dodání ověřené kopie bakalářského diplomu (absolventi FF OU prosté kopie):11. září 2020
(uchazeči navrženi na přijetí budou informování na e-mail, který uvedli při podání e-přihlášky, a to v květnu/červnu)
Doktorské studijní programy
Termín podávání přihlášek:do 15. srpna 2020
Přijímací zkoušky (řádný termín):7. - 11. září 2020
Přijímací zkoušky (náhradní termín):nerealizuje se.
Dodání ověřené kopie magisterského diplomu:uchazeč povinen doložit v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději do data konání zápisu (zpravidla 1. října 2020).

Jak se přihlásit

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška). Při podání e-přihlášky postupujte následovně:

 • Zadejte osobní údaje a zvolte program, resp. variantu programu či kombinaci (sdružené studium), na který se chcete přihlásit, věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = dálková).
 • Systém Vám přidělí specifický symbol, který použijete pro úhradu poplatku ve výši 560,- Kč.
 • Doporučujeme platit platební kartou. (V případě, že uchazeč platí bankovním převodem, musí při platbě uvést - kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu také svůj specifický symbol.)
 • Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil poplatek.
 • Uchazeč, který správně podal elektronickou přihlášku, nemusí zasílat poštou žádné materiály. Výjimkou je bakalářské studium programu Filozofie a Sociologie, kde je třeba doložit katalogový výpis nebo ověřené kopie vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy. Další výjimkou jsou navazující magisterské studijní programy Anglická filologie a Čeština pro cizince a doktorské studijní programy (viz podmínky pro přijetí).
 • Uchazeči, kteří poplatek uhradí v zahraničí a neplatili platební kartou, jsou povinni zaslat doklad o platbě poštou.
 • Hlásí-li se uchazeč na více programů, resp. variant programů (kombinací), musí pro každý podat samostatnou přihlášku; poplatek se platí za každý program, resp. variantu programu (kombinaci) zvlášť. Společná platba za několik programů, resp. variant programů (kombinací) je považována za chybnou!
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen.
 • Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději sedmý pracovní den po mezním termínu pro podávání přihlášek. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Úhrada poplatku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 560,- Kč
číslo účtu: 931761/0710 (ČNB Ostrava),
variabilní symbol: 251011
IBAN: CZ 650710 00000000 0093 1761
SWIFT (BIC): CNBACZPP
specifický symbol: oborové číslo
název účtu adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03

Kontakt

Studijní oddělení Filozofické fakulty OU
telefon: 597 092 090
e-mail:

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Dokumenty ke stažení


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 07. 2020


2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity do nově akreditovaného bakalářského studijního programu Čeština pro cizince pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf