Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku

Obecné a specifické rysy... Muryc, J. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 168 s. Acta Facultatis Philosophicae, Spis OU č. 231/2010. ISBN 978-80-7368-932-2.

Práce si klade za cíl na základě dostupných faktů vyvodit obecné a specifické rysy mluvené a psané češtiny na území české části Těšínského Slezska a stanovit pravidla, míru a následky mezijazykové (polsko-české) interference. Na český jazyk a jeho kontakty s dalšími kódy sledovaného subregionu je nahlíženo především z hlediska sociolingvistického a deskriptivně-lingvistického. V rámci zkoumání jazykové situace v těšínském subregionu se autor orientuje na problematiku konkrétních jazykových projevů, jazykových kontaktů, jazykové a komunikační kompetence či jazykového vědomí. Autor na jedné straně vychází z vymezení zkoumaného jazykového území, charakteristiky tamních jazykových poměrů, jazykové konfrontace těšínského interdialektu, češtiny a polštiny (a typologie těchto jazykových kódů), na straně druhé z vymezení pojmů bilingvismus, diglosie, střídání (přepínání) kódů, interference, jazykový transfer spolu s určením jejich reálných projevů.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub