TOP 5 na Filozofické fakultě

 1. Kritické myšlení na prvním místě
  Mottem fakulty je „Navrch mají ti, kteří čtou mezi řádky“. A ne nadarmo!

 2. V srdci Ostravy
  Studovat budete přímo v historickém jádru Ostravy, uprostřed všeho důležitého dění.

 3. Rodinná atmosféra
  V přátelském prostředí, ve kterém se studenti znají s učiteli, se studuje nejlépe.

 4. Příležitosti k nezaplacení
  Kromě svého oboru budeš mít příležitost získávat taky další, na trhu práce vysoce ceněné dovednosti v  modulech a předmětech zaměřených na praxi.

 5. Studentský život
  Pravý studentský život zažiješ mezi aktivními studenty – na FF OU najdeš hned několik studentských spolků, včetně anglické či německé divadelní skupiny.

Příručka uchazeče

Vaše otázky

Musím na FF OU absolvovat TSP či OSP testy?

Filozofická fakulta Ostravské univerzity nevyužívá jednotné TSP a OSP testy. Každá katedra si stanovuje vlastní podmínky pro přijetí, přičemž ne všechny katedry mají přijímací testy či pohovory. Například na obory Filosofie či Sociologie jsou uchazeči přijímáni pouze na základě prospěchu ze střední školy. Konkrétní podmínky pro přijetí jsou vždy uvedeny u každého studijního programu v sekci „forma přijímací zkoušky“.

Proč nejsou na některé studijní programy přijímací zkoušky?

Smyslem veřejného vysokého školství je zpřístupnit vzdělání všem skupinám obyvatel. O tom, zda uchazeč má všechny předpoklady ke studiu, se zpravidla ukáže v prvním ročníku studia, který je pro studenta tou skutečnou zkouškou. Každá katedra naší fakulty si stanovuje podmínky pro přijetí uchazeče sama podle aktuálních preferencí a potřeb pracoviště. Je však omylem domnívat se, že studium na katedrách bez přijímacího řízení je jednodušší než u těch, které přijímací zkoušky mají. Nároky kladené na studenta Filozofické fakulty Ostravské univerzity jsou na všech katedrách srovnatelné a jsou srovnatelné s nároky na jiných vysokých školách s obdobným zaměřením.

Mám zájem o studium psychologie, na co se musím připravit?

O studium psychologie je v současné době velký zájem. Doporučujeme proto důkladně projít seznam doporučené literatury. Přijímací test na psychologii však není zaměřen výhradně oborově, setkáte se v něm také s otázkami, jež mapují celkový kulturní a společenský rozhled, logické a analytické myšlení. Malou ukázku testu naleznete zde.

V budoucnu bych se chtěl/a stát učitelem/kou. Mohu se hlásit na vaši fakultu?

Ano. Na Filozofické fakultě je celá řada studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů pro střední školy. Nabídka studia pro budoucí středoškolské učitele je na naší fakultě opravdu pestrá, podívejte se na studijní programy zaměřené na přípravu učitelů. Pokud má uchazeč zájem o učitelskou profesi, v bc. stupni si volí studium se zaměřením na vzdělávání, v následném mgr. pak vybírá studium programu Učitelství pro střední školy. Učitelství pro základní školy, předškolní vzdělávání či speciální a sociální pedagogika se pak nabízí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Mohu studovat na dvou fakultách zároveň?

V rámci univerzity nabízíme stovky kombinací napříč fakultami. Je tedy možné studovat například biologii na Přírodovědecké fakultě v kombinaci třeba s českým jazykem na Filozofické fakultě. Podívejte se na výčet „sdružená a víceoborová studia“.

Lze psychologii či sociologii studovat v kombinaci s jiným studijním programem?

Na Filozofické fakultě lze psychologii studovat pouze jednooborově. Sociologii lze kombinovat s dalším studijním programem, a to i napříč fakultami. Můžete tedy například studovat biologii na Přírodovědecké fakultě v kombinaci se sociologií.

Jaké jazyky mohu na Filozofické fakultě studovat?

V bakalářském stupni studia lze studovat celkem 8 různých jazyků (angličtinu, francouzštinu, španělštinu, němčinu, polštinu, ruštinu, češtinu a latinu), a to s různým zaměřením (filologie nebo pro odbornou a profesní komunikaci nebo se  zaměřením na vzdělávání). Všechny programy zaměřené na studium jazyků lze vzájemně kombinovat s jinými programy. Studenti Filozofické fakulty však mohou studovat i další jazyky zapsáním tzv. B a C předmětů. V rámci těchto předmětů je v nabídce například portugalština, italština, japonština, čínština, korejština, slovenština a další. Záleží však na množství zapsaných studentů.

Budu mít možnost během studia vycestovat do zahraničí?

V případě studia jazyků je téměř samozřejmostí, že student během studia vycestuje na zahraniční pobyt. Rovněž studenti nefilologických (ne jazykových) oborů budou motivováni, aby během studia využili možnosti programu Erasmus+ umožňujícího studium v zemích EU nebo univerzitního programu VIA. Fakulta má navázanou spolupráci s více než sedmdesáti univerzitami po celém světě. Díky programu Erasmus+ a VIA neexistují ekonomická omezení, studovat alespoň jeden semestr v zahraničí tak může skutečně každý student Ostravské univerzity. Momentálně lze vyrazit prakticky kamkoli, výčet studijních možností v zahraničí naleznete na stránkách OU v sekci student – studium a stáže v zahraničí.

Jaké mám po skončení studia uplatnění?

Pro absolventy Filozofických fakult jsou možnosti nepřeberné, protože nejsou oborově determinováni už během studia tak jako například právníci, lékaři, zvěrolékaři, architekti atd. Mají tak daleko větší možnost se během studia rozhodnout, k jaké profesi se v budoucnu přikloní a jaké dovednosti budou prohlubovat.

Naši absolventi se velice dobře uplatňují především v médiích na pozicích redaktorů, tiskových mluvčí, editorů, dále ve veřejné a státní správě na pozicích vysokých úředníků, díky znalosti jazyků také v diplomacii na ambasádách, v roli poradců atd. Uplatňují se ve školství, také na pozicích jazykových lektorů v zahraničí, v institucích se zaměřením na sbírkotvornou a památkovou péči, ale rovněž v soukromém sektoru. Zastávají pozice team leaderů, koučů, HR a PR specialistů, uplatňují se jako překladatelé a tlumočníci atd. V neposlední řadě bývají úspěšní také v podnikání jako majitelé a ředitelé jazykových, mediálních či personálních agentur a dalších. Více o uplatnění našich absolventů se můžete dočíst například na stránce humanitky.cz.

Je úroveň vzdělávání srovnatelná na všech vysokých školách?

Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola, která podléhá kontrole Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, musí proto splňovat náročná kritéria pro udělení ministerských akreditací opravňujících ke vzdělávání. O kvalitě nabízeného vzdělávání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity hovoří například fakt, že Ostravská univerzita byla šestou univerzitou z 28 univerzit v České republice, která splnila všechna kritéria a podmínky Národního akreditačního úřadu, aby v roce 2019 získala novou institucionální akreditaci.

Filozofická fakulta Ostravské univerzity není jen vzdělávací institucí, ale rovněž má 4 vlastní vědecko-výzkumná pracoviště. 7 z 12 kateder Filozofické fakulty OU nabízí také doktorský stupeň studia, který by katedry nemohly nabízet bez garance špičkových akademiků s excelentními výsledky ve vědě a výzkumu.

Co je to completus, specializace, maior, minor, sdružené studium?

Studijní programy (akreditované po velké novele zákona o vysokých školách) se mohou členit na jednotlivé varianty (základní předměty mají všechny varianty stejné, v „nadstavbě“ se pak nabídka předmětů liší).

Varianta completus – student studuje pouze jeden program (co nejvíce do hloubky).

Varianta specializace – student studuje také pouze jeden program a v rámci něho se soustředí na zvolenou specializaci (např. na překlad v rámci studia filologie).

Sdružené studium – student studuje v rámci jednoho studia dva programy. Míra studijní zátěže na oba programy je na FF OU stejná. Jako maior se označuje ten program, ze kterého budete psát bakalářskou nebo diplomovou práci (do tohoto programu budete také zapsáni); druhý program je minor.

Chci se hlásit na více studií, musím podat více přihlášek a vícekrát zaplatit za přihlášku?

Ano, na FF OU se podává zvlášť přihláška za každý program či jeho variantu či za každou kombinaci programů v rámci sdruženého studia. Za každou přihlášku musí být uhrazen zvláštní poplatek.

Mohu podat či zaplatit přihlášku po termínu?

Přihlášky se podávají do 15. března a přihlášku nelze podat později. Do stejného termínu musíte také uhradit platbu za přihlášku. Platbu je možno uhradit i platební kartou.

Musím přihlášku vytisknout a poslat poštou?

Přihlášky se na FF OU podávají pro všechny programy povinně pouze v elektronické podobě (e-přihláška).

Kdy se budou přesně konat přijímací zkoušky?

Do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se přijímací zkoušky budou konat v týdnu od 29. května do 2. června 2023. Přesný termín se uchazeč doví v druhé polovině měsíce dubna v aplikaci e-přihlášky , dlaždice „Přehled přihlášek“; uchazeč zadá e-mail, prostřednictvím kterého si podával přihlášku. Do aplikace e-přihlášky se uchazeč přihlásí pomocí odkazu, který mu přišel do e-mailové schránky. Po vstupu do aplikace e-přihlášky nalezne termíny zkoušek v části Informace o řízení (ikonka stupně vítězů).

Existuje náhradní termín pro přijímací zkoušku?

Náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze jeden den, a to 14. června 2023, bude poskytnut zpravidla jen v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 19. května 2023 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky).

Mám ve výsledcích uvedeno „navržen na přijetí“, co to znamená?

Označení „navržen na přijetí“ znamená, že uchazeč splnil podmínky stanovené fakultou (úspěšně složil přijímací zkoušku, má výborný prospěch ze střední školy apod.). Pro samotné přijetí je nutné ještě doložit splnění obecné podmínky pro přijetí, kterou je maturitní vysvědčení (u bakalářského studijního programu) nebo bakalářský vysokoškolský diplom (u navazujícího magisterského studijního programu).

Když není předepsána přijímací zkouška, jsem automaticky přijat ke studiu?

Pokud není předepsána přijímací zkouška ani se nehodnotí výsledky studia ze střední školy, je navržen na přijetí každý uchazeč. K samotnému přijetí je ještě nezbytné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení v termínu, který bude uchazeči sdělen.

Hlásím se na více variant studijního programu, budu dělat vícekrát přijímací zkoušku?

Pokud je vypsána přijímací zkouška pro všechny varianty jednoho studijního programu, uchazeč koná přijímací zkoušku jen jednou a výsledky se započtou do všech variant, na které si uchazeč podal přihlášku.

Např. uchazeč si podal v rámci bakalářského studia tři přihlášky: (1.) ruská filologie (completus, tj. "jednooborové studium"), (2.) specializace ruština pro odbornou a profesní komunikaci a (3.) sdružené (tj. "dvouoborové") studium francouzská filologie + ruská filologie.

Uchazeč bude přijímací zkoušku z ruštiny konat jen jednou a výsledek se započte pod všechny tři přihlášky.

(Jedinou výjimkou je bc. studijní program Dějiny umění a nmgr. studijní program Anglická/Polská/Ruská filologie, kde uchazeč o variantu Památkové péče se zaměřením na technické památky a Angličtina/Polština/Ruština pro překlad koná jinou přijímací zkoušku než u ostatních variant programu.)

Mohu v průběhu studia přestoupit?

Není to možné. Jedinou možností změny (programu, jeho varianty nebo formy studia) je podat si novou přihlášku a úspěšně projít přijímacím řízení (po eventuálním zápisu do studia si lze požádat o uznání splněných ekvivalentních předmětů).

Jaká studia nabízíte dálkově (v kombinované formě studia)?

Bc. studium: Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci, Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, Filozofie, Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci, Španělština pro odbornou a profesní komunikaci, Polština pro odbornou a profesní komunikaci, Ruština pro odbornou a profesní komunikaci.

Nmgr. studium: Německá filologie, Literární studia.

Ph.D. studium: všechny nabízené programy.

Kdy se koná výuka v kombinované formě studia?

Pondělí: Literární studia

Středa: Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci, Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, Filozofie

Čtvrtek: Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci, Španělština pro odbornou a profesní komunikaci, Polština pro odbornou a profesní komunikaci, Ruština pro odbornou a profesní komunikaci

Pátek: Německá filologie (nmgr.)

Přímá výuka cizího jazyka pro odbornou a profesní komunikaci probíhá od 9:10 (nebo 10:50) do 17:30 (nebo 19:10) hod.

Přímá výuka programu Filozofie probíhá v odpoledních hodinách.

Přímá výuka programu Německá filologie (nmgr.) probíhá od 10:50 do 17:30 hod.

Co znamená studijní program v cizím jazyce?

FF OU nabízí řadu studijních programů, kde se učí cizí jazyk (např. Anglická filologie, Německá filologie...). U těchto programů probíhá výuka téměř od začátku v příslušném cizím jazyce, ale z hlediska administrace se jedná o studijní program v českém jazyce, který není zatížen poplatkem za studium (podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách).

FF OU nabízí i studijní program English Philology, kde výuka i administrace probíhá v anglickém jazyce. Studium je zpoplatněno poplatkem ve výši 65000,--Kč za jeden akademický rok.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se na naše studijní oddělení.
Zveřejněno / aktualizováno: 06. 12. 2022