Publikační činnost - IS PUBL
K textové syntaxi mluvených komunikátů
Emílie Demlová
Rok: 1996
stať ve sborníku

K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2
Eva Jandová, Emílie Demlová, Eva Jandová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

K tvoření názvů přechýlených
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Klady a zápory vysokoškolských skript
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu. In Linguistica 2
Eva Jandová, Dana Davidová, Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metaforizace ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
stať ve sborníku

Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska. In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Mojmír Vavrečka, Irena Bogoczová, Václav Lednický
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Několik skromných slov k percepci mluveného projevu na severní Moravě (resp. v Ostravě a přilehlém okolí
Monika Horsáková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Několik skromných slov k percepci mluveného projevu na severní Moravě (resp. v Ostravě a přilehlém okolí). In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Monika Horsáková, R. Walker
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

O češtině. O knize M. Čechové a kol. Čeština - řeč a jazyk
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996, Lidové noviny
článek v odborném periodiku

O finale bajki zwierzęcej
Irena Bogoczová
Rok: 1996, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

O niektórych problemach metodologicznych badań socjolingwistycznych pogranicza
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Oponentský posudek doktorské práce Emílie Demlové "Textová analýza mluvených komunikátů."
Jaroslav Hubáček, Emílie Demlová, Jiří Luska
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pokus o hodnocení dvou typů dialogu
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Právní text a soudní diskurz
Emílie Demlová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Příjmení ve Slezsku vzniklá z nespisovných útvarů českého národního jazyka
Naděžda Bayerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Slovesa smyslového vnímání v mluvených textech. In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Eva Mrhačová, Marcela Grygerková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specializace spojky "jak" v časových větách
Pavel Kosek
Rok: 1996, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština jako formální varieta národního jazyka. In: Sborník z konference Spisovnost a nespisovnost v soueasné jazykové a literární komunikaci, s. 33-35
Jan Chloupek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stručný přehled zoologie bezobratlých
Josef Vondřejc
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Textová analýza mluvených komunikátů a možnosti jejího pedagogického využití. (K textové syntaxi mluvených komunikátů.)
Emílie Demlová
Rok: 1996
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tvoření slov v češtině
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uplatnění sociolingvistických a psycholingvistických aspektů při zkoumání běžné denní komunikace (poznámky metodické)
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Variantnost jazykových prostředků a její význam pro adekvátnost vyjádření
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zamyšlení nad postavením sloves smyslového vnímání v mluvených textech
Marcela Grygerková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen)
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Adjektivní skloňování rodových zájmen v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.)
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Marcela Grygerková, Irena Bogoczová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Český jazyk
Dana Davidová, Krzystof Maurin, Růžena Frantlová-Bláhová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí (Podoby užívané při oslovování v komunikaci mezi kamarády)
Naděžda Bayerová
Rok: 1995, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel
Irena Bogoczová
Rok: 1995, Slezský sbornik
článek v odborném periodiku

Jazykový rozbor náchodské městské knihy pamětní
Marcela Grygerková
Rok: 1995, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K chápání pojmu slang v české tradici
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K diferenciaci současného mluveného jazyka se zaměřením na jazykovou situaci českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

K problémům nově vzniklé univerzity
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Koncepce stylu a předmět stylistiky
Jan Chloupek
Rok: 1995, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka
Dana Davidová, Naděžda Bayerová
Rok: 1995, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Mluvený jazyk středoškolské a vysokoškolské mládeže severní Moravy ve srovnání s písemnými projevy z hlediska syntaxe
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci
Jaroslav David
Rok: 1995, Havlíčkobrodsko 11
článek v odborném periodiku

Nominativní a vokativní funkce i podoby antroponym v mluvených projevech
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová, Emílie Demlová, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy


12345678910111213141516171819202122232425