Publikační činnost - IS PUBL
Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí.
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vyvíjí se česká reklama v evropském kontextu diskontinuitně?
Alena Jaklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)
Lucie Radková
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu)
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku)
Jaroslav David
Rok: 2006, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Cultural specifics of Advertising in Czech. Intertextuality and Interdiscursivity
Světla Čmejrková
Rok: 2006, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005
Hana Srpová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Duchovní písně v dnešním českém protestantském prostředí
Marcela Zončová
Rok: 2006, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Emoce v české reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

hele vis ze mas dobrej nick?
Jaroslav David
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility, 8.12.-12-12-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K jazyku reklamy a politiky
Jaroslav Bartošek
Rok: 2006
stať ve sborníku

K metaforizaci v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ke klasifikaci a charakteristice dětského folkloru
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kómete?
Marie Krčmová
Rok: 2006, Rozrazil
článek v odborném periodiku

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Margarita Mladenova, Češka gramatika s upražnenija...
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Slovo a slovesnost 67
článek v odborném periodiku

Mluvená komunikace a její úskalí
Marcela Grygerková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Nástin typologie textů církevní komunikace
Eva Minářová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha

Nicky v komunikaci na WWW chatu
Jaroslav David, Eva Jandová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Diana Svobodová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2006
stať ve sborníku

Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Posudek "Textové opory k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština"
Pavel Kosek, Irena Bogoczová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Process konstituirovanija sovremennost povsednevnoj reči
Marie Krčmová
Rok: 2006, Nauka
kapitola v odborné knize

Příčinné věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2006, Wiener Slavistisches Jahrbuch
článek v odborném periodiku

Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Příspěvek k národnostní a jazykové situaci na území kolem města Český Těšín. Report about the National and Language Situation in the Area around Czeski Cieszyn
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen
kapitola v odborné knize

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reklama u básníka Majakovského
Světla Čmejrková
Rok: 2006, Těžkoříct
článek v odborném periodiku

Reklama zaměřená na děti
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Slang v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2006, OU
odborná kniha


1234567891011121314151617181920212223242526