Publikační činnost - IS PUBL
Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. Spisy FF OU č. 124, Ostrava 1999, 160 s
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K činnosti ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2001, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

K lexikální stránce běžně mluvených textů v neoficiální komunikaci věřící mládeže
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy
Emílie Demlová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K tzv. rázu v češtině
Ilona Adámková
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K vývojovým tendencím současné české slovní zásoby
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ke vzniku a současnému stavu sociolektů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Konec a začátek slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech
Jaroslav David
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000
Eva Jandová
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

"miesto pusté a diel lesem zarostlé" (k zaniklým osadám *Darov a Osralov někdejšího Čáslavského kraje)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Naše a cizí v době jednotící se Evropy
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Naše a cizí v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Nově o reklamě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Jazykové aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců
článek v odborném periodiku

O edici staré gramatiky češtiny. NUDOŽERSKÝ, Vavřinec Benedikt. Grammatica Bohemica... libri duo. (ed. Nancy Smithová).
Pavel Kosek
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku

Rosa o některých změnách osobních vlastních jmen
Naděžda Bayerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Slovník jazykovědné terminologie pro školu a veřejnost
Jaroslav Hubáček, Pavel Havránek, Přemysl Hauser, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současný církevní slang v České republice
Marcela Grygerková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Stručný slovník řečové komunikace
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2001, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.
Irena Bogoczová
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha

Úvod do fonologie
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na docentku Danu Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Začátek a konec dialogu z hlediska záměru mluvčího
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

31 biogramů/hesel
Irena Bogoczová, Iva Málková
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Aluze a citáty v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Brkaz nám na shromku četl z Nováče
Marcela Grygerková
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ, 3 díly
Jaroslav Hubáček, Z. Fialová, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, J. Podzimek, Bohuslav Hoffmann
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člověk - jazyk - výchova a vzdělání
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dziejdyn, Bołek: Chybíš mi, můj posle+dní
Jaroslav David
Rok: 2000, Virgo et Aguarius
odborná kniha

Edukacja w środowisku wielojęzycznym na Zaolziu w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jan Bystroń
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Jan Bystroň (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize

Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K slezskoostravskému uličnímu názvosloví
Naděžda Bayerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K 35. výročí ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku


12345678910111213141516171819202122232425