Publikační činnost - IS PUBL
Pokus o hodnocení dvou typů dialogu
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Právní text a soudní diskurz
Emílie Demlová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Příjmení ve Slezsku vzniklá z nespisovných útvarů českého národního jazyka
Naděžda Bayerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Slovesa smyslového vnímání v mluvených textech. In Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová, Eva Mrhačová, Marcela Grygerková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specializace spojky "jak" v časových větách
Pavel Kosek
Rok: 1996, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština jako formální varieta národního jazyka. In: Sborník z konference Spisovnost a nespisovnost v soueasné jazykové a literární komunikaci, s. 33-35
Jan Chloupek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stručný přehled zoologie bezobratlých
Josef Vondřejc
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Textová analýza mluvených komunikátů a možnosti jejího pedagogického využití. (K textové syntaxi mluvených komunikátů.)
Emílie Demlová
Rok: 1996
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Tvoření slov v češtině
Jaroslav Hubáček
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uplatnění sociolingvistických a psycholingvistických aspektů při zkoumání běžné denní komunikace (poznámky metodické)
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Variantnost jazykových prostředků a její význam pro adekvátnost vyjádření
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zamyšlení nad postavením sloves smyslového vnímání v mluvených textech
Marcela Grygerková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen)
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Adjektivní skloňování rodových zájmen v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.)
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Marcela Grygerková, Irena Bogoczová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Český jazyk
Dana Davidová, Krzystof Maurin, Růžena Frantlová-Bláhová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí (Podoby užívané při oslovování v komunikaci mezi kamarády)
Naděžda Bayerová
Rok: 1995, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel
Irena Bogoczová
Rok: 1995, Slezský sbornik
článek v odborném periodiku

Jazykový rozbor náchodské městské knihy pamětní
Marcela Grygerková
Rok: 1995, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K chápání pojmu slang v české tradici
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

K diferenciaci současného mluveného jazyka se zaměřením na jazykovou situaci českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

K problémům nově vzniklé univerzity
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Koncepce stylu a předmět stylistiky
Jan Chloupek
Rok: 1995, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka
Dana Davidová, Naděžda Bayerová
Rok: 1995, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Mluvený jazyk středoškolské a vysokoškolské mládeže severní Moravy ve srovnání s písemnými projevy z hlediska syntaxe
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci
Jaroslav David
Rok: 1995, Havlíčkobrodsko 11
článek v odborném periodiku

Nominativní a vokativní funkce i podoby antroponym v mluvených projevech
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová, Emílie Demlová, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
redakční a jazykové úpravy

Praktická cvičení z českého jazyka
Dana Davidová, Emílie Demlová, Naděžda Bayerová, Jerzy Prokopiuk, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika)
Hana Srpová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní text a soudní diskurz
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Předmluva ke Sborníku Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rozmlouvání po moravsku
Jan Chloupek
Rok: 1995, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Sjednocující a rozlišující faktory v mluvené komunikaci
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slohové přehodnocení shodného přívlastku. In:
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slovotvorná typologie slezských hypokoristik
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v běžně mluvených textech ve Slezsku
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Útvarová diferenciace a slohová stratifikace češtiny dnes
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Variantní tvary zájmena všechen a zájmen kdo a co v mluvě středni generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442-1456
Marcela Grygerková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zvláštnosti textové syntaxe mluvených komunikátů ve srovnání s psanými projevy
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526