Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Čeština pro cizince (26 hodin) / Czech for Foreigners (26 Hours)
Účastníci programu jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/0CEC1), (KCJ/0CEC2) je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/0CECT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby. Celková hodinová dotace 26 vyučovacích hodin ve dvouhodinových blocích.

Čeština pro cizince (300 hodin) / Czech for Foreigners (300 Hours)
Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o češtinu jako cizí jazyk. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvuková a grafická rovina, slovní zásoba a mluvnice; fonetická cvičení - výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby, odborná slovní zásoba a akademická komunikace), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování studentů s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce (SERR).

Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Letní škola českého jazyka nabídne výuku českého jazyka pro cizince. Lekce se zaměřují na praktický jazyk a rozvíjení komunikačních dovedností studentů. Část výuky je vyhrazena přednáškám o češtině, českých reáliích, české kultuře a historii a rovněž filmovým projekcím.

Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).