Publikační činnost - IS PUBL
Praktická cvičení z českého jazyka
Dana Davidová, Emílie Demlová, Naděžda Bayerová, Jerzy Prokopiuk, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 1995
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika)
Hana Srpová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní text a soudní diskurz
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Předmluva ke Sborníku Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Rozmlouvání po moravsku
Jan Chloupek
Rok: 1995, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Sjednocující a rozlišující faktory v mluvené komunikaci
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slohové přehodnocení shodného přívlastku. In:
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Slovotvorná typologie slezských hypokoristik
Naděžda Bayerová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v běžně mluvených textech ve Slezsku
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Útvarová diferenciace a slohová stratifikace češtiny dnes
Jan Chloupek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Variantní tvary zájmena všechen a zájmen kdo a co v mluvě středni generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442-1456
Marcela Grygerková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zvláštnosti textové syntaxe mluvených komunikátů ve srovnání s psanými projevy
Emílie Demlová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Železničářský slang
Jaroslav Hubáček
Rok: 1995
stať ve sborníku

Adverbiální sémantika staročeského předložkového akuzativu
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Česká dialektologie splácí svůj dluh
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu
Dana Davidová
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Dva přístupy k textu
Emílie Demlová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Funkční styly dnes
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

K diferenciaci současného mluveného jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

K národnímu, etnickému a jazykovcému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994
stať ve sborníku

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1994, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K pětašedesátinám Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Linguistica 1
Eva Jandová, Květuše Lepilová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Mluvnice nejen pro školy střední
Jan Chloupek
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Monografie o českém argotu
Jaroslav Hubáček
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek habilitačního spisu PhDr. O. Roztočilové, CSc. "Běžná mluva České Lípy z pohledu více generací"
Jaroslav Hubáček, O. Roztočilová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznámky k hierarchizaci propozice
Eva Jandová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poznámky k větám dispozičního typu
Eva Jandová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Příjmení na Těšínsku a Karvinsku jako odraz společenského vývoje ve Slezsku
Naděžda Bayerová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Repertoár sloves smyslového vnímání
Marcela Grygerková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rudolf Šrámek šedesátiletý
Naděžda Bayerová, Ivan Lutterer
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Stan języka najmłodszej mniejszości polskiej w Republice Czeskiej. Płaszczyzna leksykalna
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Titulky v deníku Moravskoslezský den
Hana Srpová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Variantní tvary měkkých rodových zájmen zájmenné deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vědecká konference na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Dana Davidová
Rok: 1994, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Rok: 1994
redakční a jazykové úpravy

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1994, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Badania nad językiem i świadomością językową polskiej młodzieży na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Die Typologie der Wortbildung der schlesischen Hypokoristika
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Funkční a jazyková analýza jazykových titulků
Hana Srpová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Intelektualizace a automatizace v jazyku práva
Emílie Demlová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu)
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

K slovotvorné typologii českých složených antroponym
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku

K typologii pohádkových názvů
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Slovenský národopis
článek v odborném periodiku


12345678910111213141516171819202122232425