Publikační činnost - IS PUBL
Problems in Quantitative Linguistics 3
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

Sabotáž
Hana Srpová
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Situace vyučovaného cizího jazyka jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice
Jaroslav David
Rok: 2011, Academia
odborná kniha

Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

The Lambda-structure of Texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku

Vlastní jména a jejich (historická) sémantika
Jaroslav David
Rok: 2011, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Vocabulary richness in Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Využití/zneužití náboženských prvků v reklamě
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2011
stať ve sborníku

Word length in Slovak poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Běžné (jiho)slovanské paradoxy
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Cseh nyelvkönyv, Czeh nyelvkönyv Munkafüzet
Marcela Grygerková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

cui a virginali vocabulo inditum est nomen Devin
Jaroslav David
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Frazémy se slovem Bůh
Marcela Grygerková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Rok: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie
Jaroslav David
Rok: 2010
stať ve sborníku

Honorifikační motiv v toponymii
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Jazyk a jeho proměny (eds. M Čornejová, P. Kosek)
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Sapostavitelno ezikoznanije
článek v odborném periodiku

Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym)
Jaroslav David
Rok: 2010, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava
Jaroslav David, Jaroslav David
Rok: 2010
ediční a redakční práce

O pociągach, azocie, soli kuchennej i standardyzacji językowej (na przykładzie fenomenu zwanego język serbsko-chorwacki/serbochorwacki).
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem
Lucie Radková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy
Eva Jandová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Proměny české antroponymie po roce 1989
Jaroslav David
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prožívání jazyka na internetu
Eva Jandová
Rok: 2010, Karolinum
kapitola v odborné knize

Řečové vzory pohledem české veřejnosti
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řečové vzory pohledem české veřejnosti
Ilona Adámková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita?
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Naučni trudove - Filologija
článek v odborném periodiku

Sprachliche Säkularisierung
Marcela Grygerková, Michaela Lašťovičková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Structural conservatism and innovation in texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2010, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Vectors and Codes of Text
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann
Rok: 2010, RAM-Verlag
odborná kniha

Vokalické fonémy a jejich realizace ve středomoravských nářečích
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výslovnostní vzory při osvojování češtiny jako cizího jazyka
Ilona Adámková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žižkovo Pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland
Jaroslav David
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize

Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov ...a Havířov
Jaroslav David
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmentální rozměr toponomastiky
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles
Jaroslav David
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Marie Krčmová
Rok: 2009, Nakladatelství Lidové noviny 2009
odborná kniha


1234567891011121314151617181920212223242526