Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Tereza Klemensová
Rok: 2019
působení v zahraničí

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Platónova geometrizace a správné mínění
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podstawowe kwestie etyki tłumaczenia i przekładu słowa oryginalu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Poetologické aspekty obrazových naratívov (Dominika Petáková)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poetry in the First and Second Year of the Protectorate
Iva Málková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poezie Eduarda Ovčáčka a její přesahy do jiných médií
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Poezie Petra Motýla v kontextu poezie 90. let 20. století
Vasilios Chaleplis
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled šlehající z očí: františkáni 13. století a Augustinova autorita v otázce extramisní teorie vidění
Lukáš Lička
Rok: 2019, Filosofia & FF UK
kapitola v odborné knize

Pojetí odolnosti v současné psychologii
Karel Paulík
Rok: 2019
stať ve sborníku

Pojetí sebe sama v díle Adriany Piper
Barbora Michlová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojmenování apozičního typu jako předobraz konstrukcí s komponenty v podobě tzv. analytických adjektiv (na dokladovém materiálu ruštiny)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polacy za Olzą. Asymilacja kulturowa i językowa
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polish Online
Simona Mizerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polish Online - Polish Language and Culture for Adult Learners
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts
Michal Místecký
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Polonistiky v České republice - činnost v letech 2016-2019
Michal Przywara
Rok: 2019
působení v zahraničí

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Anna Burek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polski.info: Nauczanie języka polskiego online
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Ponjatie antropocena i noosfery v kontekste russkoj idei bogočelovečestva i čelověka-boga.
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posouzení vědeckých výstupů pro Radu vlády pro výzkum a inovace
Iva Málková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost
Roman Rakowski
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Postoje ke smrti a vnímaná životní smysluplnost
Klára Machů, Johana Turčanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

posudek disertační práce
Iva Málková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na rukopis básnické sbírky Ireny Šťastné
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Potkały si dwie cieszynioczki...
Irena Bogoczová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Povaha protektorátní poezie
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Pozitivní a negativní transfery mezi češtinou, francouzštinou a dalšími cizími jazyky (nejen) v oblasti předložek
Iva Dedková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pravdivost neexistujících propozic, věčnost pravdy a Bůh v pozdních spisech Waltera Burleyho
Jakub Varga
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Predictable Uncertainty" - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Rok: 2019, Springer VS
kapitola v odborné knize

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prešovská univerzita v Prešově
Jan Mlčoch
Rok: 2019
působení v zahraničí

Prezentace knih - Jaromír Šavrda Tvůrce v zástupu a opozici a Vydržať!
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Problém statečnosti v Arisotelově nauce o středu
Roman Hloch
Rok: 2019, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Problematyka przekładu tekstów umów cywilnoprawnych w czesko-polskiej kombinacji językowej na podstawie praktycznych przykładów z codziennej pracy tłumacza tekstów specjalistycznych
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROM, Jan Dlugosz University in Czestochowa
Tamara Tomanová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Proměna Opavy v centrum stavovské a šlechtické společnosti druhé poloviny 18. století
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměnné a konstanty Zábranovy poezie v koexistenci (případně v konvergenci a divergenci) s básnickým překladem
Jan Krasický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2019, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Přednáška o českém literárním undergroundu u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednášky Tradiční kultura západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přejímky v karpatské pastevecké terminologii. K otázce valašské kolonizace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Přes Balkán a Rusko - život lékaře a ruského legionáře Ludvíka Klegy
Martin LOKAJ
Rok: 2019, OSTRAVA, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub