Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Španělská filologie - maior
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení španělštiny
Anotace:Navazující magisterský studijní program Španělská filologie navazuje na bakalářský studijní program, zaměřuje se na prohloubení jazykových dovedností a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem studia je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných i literárněvědných disciplín a pokročilé jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V rámci jazykovědných disciplín jde především o další zdokonalování znalostí současné španělštiny v oblasti morfosyntaxe a lexikologie, lexikografii, lingvistiku textu a o diachronní pohled na románské jazyky. Studenti také získávají základní přehled o dějinách lingvistiky. Prohlubují své znalosti španělsky psané literatury a na základě analýz textů získávají schopnosti společenské, kulturní a historické reflexe.
Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1. completus,
2. specializace Španělština pro překlad,
3. minor,
4. maior.

U studia bez specializace je cílem získání hlubokých znalostí v oblasti španělsky psané literatury a schopnost její analýzy. V lingvisticky zaměřených předmětech jsou studentům předávány znalosti dalších odborných disciplín (např. sociolingvistiky, frazeologie, historické gramatiky atd.)
U studia se specializací na překlad je cílem především rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného překladu, získání základní tlumočnické kompetence a poskytnutí přehledu v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení.
Profil absolventa:Absolvent studijního programu Španělská filologie dosáhne komplexního filologického vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou, literárněvědnou i znalost širších kulturně společenských souvislostí. Prokazuje zejména znalosti speciálních lingvistických disciplín nebo vybraných oblastí hispanofonní literatury. Je připraven pro studium v doktorských studijních programech.

Odborné znalosti:
Absolvent studijního programu Španělská filologie získá hluboké znalosti speciálních jazykovědných disciplín (Vývojové tendence v současné španělštině, Lexikologie a lexikografie, Stylistika španělštiny, Lingvistika textu). Prokazuje znalosti z různých oblastí literatury, kterou dokáže zasadit do širších souvislostí (Dějiny a společnost ve španělské literatuře, Dějiny a společnost v latinskoamerické literatuře, Společnost a její odraz v románských literaturách, Nejstarší španělská literatura). Orientuje se v dějinách lingvistiky i v diachronním studiu románských jazyků (Dějiny lingvistiky, Diachronní studium románských jazyků).

Absolvent programu Španělská filologie bez specializace prokazuje hluboké znalosti španělské literatury jak po stránce literárněhistorické, tak po stránce literárněteoretické (Současná španělská literatura, Současná latinskoamerická literatura). V rámci lingvistiky se velmi dobře orientuje ve speciálních disciplínách (Sociolingvistika, Frazeologie, Geografické variety španělštiny, Hovorová španělština a španělský argot, Historická gramatika).
Absolvent programu Španělská filologie se specializací na překlad prokazuje znalosti z teoretických translatologických disciplín (Translatologické teorie), z teorie terminologie (Terminologie) nebo z lingvistických disciplín zaměřených na překlad (Syntax španělského jazyka pro překladatele, Lingvistika překladu).

Odborné dovednosti:
Absolvent programu Španělská filologie bez specializace je schopen literárněhistorické znalosti aplikovat na literární text (Analýza literárních textů 1-2), umí pracovat s korpusy (Korpusová lingvistika) a především s odbornou literaturou (mj. Seminář k diplomové práci 1-2). Je schopen samostatně řešit jazykovědné a literárněvědné problémy, srozumitelně a přesvědčivě formulovat odborné názory písemnou i ústní formou či vést dialog na odborné téma.
Absolvent se specializací na překlad prokazuje vysokou úroveň překladatelské kompetence v oblasti odborného překladu (Překladatelská cvičení 1-2, Překlad odborného textu 1-2, Počítačem podporovaný překlad), základní tlumočnické kompetence (Tlumočnická cvičení 1-2) a dokáže pracovat s jazykovými korpusy (Korpusová lingvistika).

Obecné způsobilosti:
Absolvent prokazuje velmi pokročilou schopnost komunikace ve španělském jazyce v písemném i ústním projevu, a to na výstupní úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Písemný projev ve španělštině, Praktická cvičení ze španělštiny 1-2).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia Filologie v oboru španělský jazyk nebo v oboru příbuzném.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .