Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Český jazyk

Studijní programČeský jazyk
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programudoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorské studium oboru český jazyk (v prezenční i kombinované formě, 4 roky studia, završeno titulem Ph.D.) se zaměřuje na bohemistiku, a to jak na současný český jazyk, tak na jeho vývojové aspekty. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou dizertační práce.Doktorský studijní program Český jazyk je určen zájemcům o vědecko-výzkumnou práci v oblasti bohemistiky. V souladu s hlavními směry výzkumu realizovaného na katedře českého jazyka jsou preferována témata náležející do následujících oblastí:

 1. onomastika (socioonomastika, politická onomastika a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum toponym);
 2. kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax, výzkum žánrů);
 3. výzkum sociolektů (slang, argot).

Struktura povinných a povinně volitelných předmětů studentům umožňuje seznámit se s teoretickými přístupy moderní lingvistiky, osvojit si zásady vědeckého lingvistického výzkumu a aplikovat je v praxi.

V souladu se svou odbornou profilací se studenti zapojují do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka v rámci řešených grantů, účastní se  studijních a výzkumných pobytů v zahraničí a výsledky vědecko-výzkumné práce prezentují na mezinárodních konferencích a v odborných periodikách. Po završení studia jsou tak schopni orientovat se v možnostech jazykovědné metodologie, vyhodnocovat získaná data a prezentovat je v mluvené či tištěné podobě, a to i na mezinárodním poli.

Uchazečům o studium doporučujeme konzultovat téma dizertační práce a možnosti studia v předstihu s předsedou oborové rady (doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.; ).

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen především absolventům dvouletého magisterského programu Český jazyk a literatura nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní. Očekáváme zájem o studovaný obor, vytrvalost a odhodlání k vědecko-výzkumné práci.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • schopen vnímat jazyk v mezioborové perspektivě
 • umět formulovat a invenčním způsobem řešit jazykovědný problém
 • schopen provádět vědecký výzkum a aplikovat při něm moderní lingvistické metody
 • umět pracovat a spolupracovat v týmu při řešení výzkumných problémů
 • schopen vytvářet odborné texty, a to i v cizím jazyce (angličtina)
 • umět prezentovat výsledky výzkumu jak na odborném fóru, tak pro širokou veřejnost.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění nejen v akademické sféře, ale rovněž v komerční oblasti na pozicích vyžadujících specializaci, široký přehled a badatelské zkušenosti v oboru jazykovědy.

Konkrétní pracovní pozice

 • vysokoškolský pedagog
 • vědecký pracovník
 • jazykový poradce
 • odborný redaktor
 • publicista
 • vývojový pracovník
 • tvůrce informačních databází

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Organizace přijímacího řízení
+

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.