Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Němčina pro překlad

Studijní programNěmecká filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Studijní program v kostce

Zajímá Vás problematika tlumočení a překladu? Chcete cestovat jako tlumočníci po celém světě? Nebo překládat knihy, technické dokumenty apod. a být tak pánem svého pracovního času? Pak si zvolte studium specializace Němčina pro překlad.

Během studia získáte překladatelskou kompetenci v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnickou kompetenci, budete schopni komunikovat na velmi pokročilé úrovni C2 písemnou i ústní formou a prohloubíte své znalosti lingvistické, literárněvědné i znalosti v rámci historie, kultury a politiky německy mluvících zemí.

Výuka samozřejmě neprobíhá pouze v lavicích. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+.

Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho příležitostí, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři specializace Němčina pro překlad budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Co od vás očekáváme?

Uchazeči musí absolvovat ústní přijímací zkoušku, která prověřuje komunikační dovednosti a znalosti z oblasti lingvistické a literární v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Příklad konverzačních témat: dnešní rodina a mezigenerační konflikty, politická zřízení německy mluvících zemí ve srovnání, školské systémy německy mluvících zemí ve srovnání apod.

Příklad zkoušených oblastí lingvistiky a literatury: genus německých sloves, dělení německých sloves podle morfologických, syntaktických a sémantických kritérií, slovotvorba německého jazyka, stavba německé věty, literatura německých klasiků (Goethe, Schiller), Výmarská republika a představitelé umělecké scény, tzv. Wendeliteratur - literatura po roce 1990 ve sjednoceném Německu apod.

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 • Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 • Komplexnost projevu v německém jazyce
 • Slovní zásoba
 • Celkový přehled v rámci oboru

Uchazeč o studium musí při přijímací zkoušce získat min. 70 bodů.

Přijímací zkouška pro specializaci Německý jazyk pro překlad není promíjena.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte samostatně překládat a tlumočit v nejrůznějších komunikačních situacích a získáte přehled v oblasti translatologie. Budete písemně i ústně komunikovat na velmi pokročilé úrovni C2 a prohloubíte své lingvistické i literárněvědné znalosti. Osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty, interpretovat je z různých hledisek a získané poznatky aplikovat v praxi. Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí a tyto poznatky využít při Vašem samostatném překladu literárních děl nebo odborných textů. Posílíte si nejen schopnost samostatné tvůrčí práce, ale také týmové kooperace.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi specializace Němčina pro překlad dosáhnete vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou, kompetenci translatologickou a znalost širších kulturně společenských souvislostí. Můžete pracovat jako překladatelé a tlumočníci na volné noze nebo jako zaměstnanci tlumočnických a překladatelských agentur. Budete moci působit v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích v kulturních a vzdělávacích zařízeních i v zahraničních institucích a orgánech EU, popř. také v německých firmách. Můžete také dále rozvíjet dosažené vzdělání studiem doktorského programu nebo programů celoživotního vzdělávání.

Konkrétní pracovní pozice

 • překladatel odborných, příp. literárních textů
 • tlumočník v ČR
 • překladatel a tlumočník v zahraničních institucích a orgánech EU
 • pracovník ve státní správě s němčinou

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči budou konat ústní přijímací zkoušku, která se bude konat z následujících částí:

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií:

 1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce
 2. Komplexnost projevu v německém jazyce
 3. Slovní zásoba
 4. Celkový přehled v rámci oboru

Uchazeč o studium musí při přijímací zkoušce získat min. 70 bodů.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se  maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata.
 2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura vychází z náplně bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.