Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglická filologie

Studijní programAnglická filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programudoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Studijní program v kostce

Pokud máte zájem dále bádat nad jazykovědnými či literárně vědními otázkami nejen v kontextu současného světa, ale i na pozadí historických proměn a pokud chcete dále rozvíjet své interpretační a analytické schopnosti i teoretické znalosti při práci na vlastním projektu, pak je doktorské studium určeno právě vám. Doktorský program nabízíme ve dvou specializacích - jazykovědné a literární. Během studia si vytříbíte schopnost kritického myšlení a argumentace, naučíte se interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je při své samostatné vědecké a publikační činnosti. Těchto cílů dosáhnete jak intenzivní spoluprací s domácími akademiky, kteří jsou aktivními badateli a odborníky v daných disciplínách, tak zapojením se do podnětné odborné a tvůrčí činnosti na fakultě a univerzitě. Jádrem studia jsou individuální či skupinové tutoriály s vedoucím disertační práce, která je klíčovým a stěžejním výstupem studia. V seminářích k disertační práci budete systematicky vedeni kreativně psát a publikovat dílčí výsledky svého výzkumu. Na pravidelných setkáních (tzv. Journal Club) budete diskutovat nad aktuálními problémy s odborníky z naší katedry i z jiných domácích a zahraničních pracovišť. Vašimi školiteli v průběhu studia budou výrazné osobnosti anglistiky u nás, s jejichž tvářemi se setkáte i v celostátních médiích (např. doc. Černý, doc. Kolář, doc. Kopecký). Dle specializace se následně profilujete v rámci zvoleného oboru. V případě lingvistického zaměření získáte znalosti dějin české a světové lingvistiky. Seznámíte se základními parametry vývoje jazykovědy od starověku do nedávné minulosti až po bádání interdisciplinární, jako je generativní a transformační gramatika, pragmalingvistika, sociolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika a řada dalších směrů spojených s rozmachem zpravodajských médií a počítačové techniky. Zvláštní důraz bude v této souvislosti kladen na dějiny československé anglistiky, a především na roli Pražské školy jazykovědné. Seznámíte se s širším pojetím analýzy diskurzu v rámci řady interdisciplinárních přesahů a naučíte se aplikovat získané znalosti při vlastní samostatné analýze různých typů diskursu. V rámci literárněvědné specializace si prohloubíte znalosti dějin americké a britské literatury, případně další anglofonní literatury, získané v předchozím studiu. Těžiště zájmu se přesouvá na moderní americkou a britskou literaturu 20. století a současné proudy a tendence v těchto literaturách. Na pozadí multikulturní společnosti USA a Velké Británie se rovněž seznámíte s díly autorů etnických menšin a otevře se vám tak alternativní pohled na hlavní národní literatury anglofonní oblasti. Získáte přehled o moderních literárněkritických směrech od Nové kritiky, strukturalismu a poststruktrualismu až po současné směry a trendy v literární kritice (např. ekologická literární kritika, etnická studia či postkoloniální kritika). Studijní plán zahrnuje i volitelné předměty, které dle zaměření budete volit z pestré nabídky, např. angloamerická environmentální literatura, angličtina jako lingua franca, akademické psaní, americká židovská literatura, interkulturní komunikace v akademickém prostředí, interpretace textů, literatura a holocaust, či literatura a kultura původních amerických národů. Součástí doktorského studia je aktivní zapojení se do mezinárodní vědecké komunity prostřednictvím zahraničních studijních pobytů a stáží. Studenti jsou motivováni a vedeni k tomu, aby získávali a rozvíjeli mezinárodní kontakty a zkušenosti a byli součástí širších translokálních akademických komunit. Studijní plán je koncipován tak, abyste absolvovali část studia na zahraniční instituci, účastnili se mezinárodních projektů a publikovali výsledky v zahraničí, či se do mezinárodní spolupráce zapojili jinými způsoby. Podporu v těchto aktivitách nabízí program Erasmus+, fakultní stipendium pro podporu mobilit anebo mobilitní program VIA. Naši doktorandi díky těmto stipendiím mají možnost pracovat s odborníky na nejlepších oborových pracovištích (Nizozemí, Jižní Korea, Taiwan atp.).

Co od vás očekáváme?

Doktorské studium je určeno pro vynikající a motivované absolventy navazujícího magisterského programu Anglická filologie a programů příbuzných. Vaše motivace ke studiu, předpoklady pro vědeckou práci, znalost odborné literatury a orientace v daném oboru budou předmětem přijímacího pohovoru. Ten má formu diskuse nad záměrem disertační práce, v němž je potřeba vymezit téma a cíl práce, specifičnost projektu a jeho přínos.

Co se naučíte?

Doktorské studium je zaměřeno na samostatnou vědeckou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Získáte důkladné odborné znalosti a dovednosti oboru a budete schopni reflektovat jeho mezioborové a interkulturní aspekty a přesahy, osvojíte si výzkumné metody a dokážete je účinně využít v dalším výzkumu.

Lingvistická specializace

 • Naučíte se kreativně psát a publikovat své výzkumné výstupy.
 • Detailně se obeznámíte s dějinami jazykovědy a s vývojem lingvistických metod.
 • Získáte informace o historii československé anglistiky, zejména o přínosu Pražské školy jazykovědné.
 • Seznámíte se s aktuálními vývojovými tendencemi oboru analýzy diskursu, osvojíte si příslušnou terminologii a metodologické principy.
 • Dokážete rozpoznat signifikantní rysy analyzovaných textů, stanovit si cíle analýzy, zvolit odpovídající metodologii a uplatnit ji tvůrčím způsobem.
 • Detailně se seznámíte s vývojem anglického jazyka a budete schopni získané informace využít ve výuce i výzkumu.Literární specializace
 • Naučíte se charakterizovat jednotlivé tendence ve vývoji britské a americké literatury.
 • Dokážete interpretovat vybraná díla a zařadit je do britského a amerického literárního kontextu.
 • Upevníte si schopnost analytického i syntetického myšlení, a to jak v ústním, tak i písemném projevu.
 • Budete schopni literárněkritického uvažování o literatuře.
 • Naučíte se porozumět specifickým rysům jednotlivých etnických literatur anglofonních zemí.
 • Naučíte se aplikovat znalost literárních teorií na praktickou analýzu literárního textu.

Kde a jak se uplatníte?

Ať už se vaše profesní kariéra vyvine jakýmkoli směrem, absolvováním doktorského studia rozvinete a prohloubíte svou odbornou kvalifikaci, kterou uplatníte primárně jako odborník a badatel na katedrách anglistiky a amerikanistiky vysokých škol, resp. na jazykových katedrách, či ve výzkumných ústavech. Díky svým jazykovým kompetencím a speciálním znalostem a dovednostem budete však mít mnohem širší spektrum uplatnění, kupříkladu ve vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v ČR i v zahraničí, v institucích EU, případně na středních školách.

Konkrétní pracovní pozice

Redaktor/ka, vědecký či výzkumný pracovník v ČR i v zahraničí, pedagog, odborný pracovník v archivu

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

4
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Organizace přijímacího řízení
+

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.