Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Čeština pro cizince

Studijní programČeština pro cizince
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Studijní program v kostce

Chcete být odborníci na (české) slovo vzatí?

Navazující dvouletý magisterský program Čeština pro cizince je určen cizincům - nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či příbuzných bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy realizované na zahraničních nebo českých univerzitách, např. obecná lingvistika, kulturní studia, kulturní žurnalistika), jejichž znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje.

Navazující magisterský studijní program Čeština pro cizince nabízí výuku předmětů lingvistických a kulturně historických, po jejichž absolvování prohloubíte vaše dosavadní znalosti z bohemistiky, rozhodnete se o své další specializaci, např. i ve formě doktorského studia (Ph.D.), a připravíte se na další uplatnění v praxi. V jazykovědné části studia si upevníte poznatky z fonetiky a fonologie, morfologie či stylistiky, naučíte se komplexní textové analýze a rozšíříte si své znalosti o funkčním rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace i z dějin spisovného jazyka. V kulturně-historické části se budete věnovat studiu disciplín zaměřených na českou literaturu, historii a kulturu a získáte nové informace o českých dějinách 20. století, dějinách české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. V průběhu vašeho studia bude pozornost věnována zejména práci s textem a zlepšování vašeho mluveného i psaného projevu (psaní různých typů textů, prezentace na seminářích, seminární práce, diplomová práce atd.).

V rámci studia se můžete zapojit se do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se  výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka, dějin a kultury.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen cizincům - nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či podobně zaměřených bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy realizované na zahraničních nebo českých univerzitách, např. Obecná lingvistika, Kulturní studia, Kulturní žurnalistika). Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • umět formulovat a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný, literárněvědný či kulturně-historický problém
 • schopen rozlišovat texty různé žánrové a stylové příslušnosti
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet mluvené i psané projevy různých žánrů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi, včetně komunikace interkulturní
 • umět pracovat s normativními příručkami, lexikony a korpusy češtiny
 • schopen popisovat, analyzovat a interpretovat text
 • umět číst a interpretovat odbornou literaturu nejen českou (úroveň C1), ale i cizojazyčnou
 • schopen realizovat základní lingvistický a literárněvědný výzkum.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována vynikající znalost českého jazyka a českých reálií. Můžete pracovat v mezinárodních firmách, v českých centrech v zahraničí, v oblasti cestovního ruchu či ve státním sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, zejména komunikaci interkulturní, samostatnost a kritickou práci se zdroji.

Konkrétní pracovní pozice

 • korektor překladových textů
 • překladatel
 • editor
 • jazykový poradce
 • pracovník v mezinárodní firmě
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • pracovník českého centra v zahraničí
 • lektor češtiny pro cizince
 • průvodce
 • redaktor
 • novinář

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Tento studijní program je určen pro studenty - nerodilé mluvčí (cizince).

Uchazeč je povinen zúčastnit se v stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu pohovoru, který lze v odůvodněných případech a po schválení garantem studijního programu konat online. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, předchozí studium a předpokládané téma magisterské diplomové práce.

Minimální vstupní úroveň češtiny je B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Uchazeč je povinen nejpozději do data uzavření přihlášek vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky tyto soubory:

 1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše: dosavadní vysokoškolské studium (včetně tématu bakalářské práce), motivaci ke studiu češtiny v navazujícím magisterském studiu (včetně zhodnocení své jazykové úrovně a očekávání), dále popíše své odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce, a další plány po ukončení studia (zejména s ohledem na využití znalosti češtiny a studovaného oboru).
 2. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků).

Kritéria pro vyhodnocení

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).

Hodnotí se:

 1. jazyková správnost zaslaných písemných materiálů (0-30 bodů);
 2. schopnost aktivně komunikovat, reagovat na dotazy, klást otázky v češtině (0-40 bodů);
 3. celkový zájem o obor, např. jazykové pobyty v ČR, kulturní aktivity, překladatelská činnost, korespondence zaměření předchozího studia, tématu bakalářské práce a předpokládané magisterské práce se studijním programem Čeština pro cizince apod. (0-30 bodů).

Jazyková úroveň uchazeče by měla být minimálně B1 (dle SERR, viz např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky).

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Nejsou stanoveny.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum, 2011.
CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015.
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001.
HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, D. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2010.
Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz.
JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017. Dostupné on-line: https://www.czechency.org/slovnik.
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.