Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filozofie

Studijní programFilozofie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programuprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium Filozofie je určeno pro ty studenty a studentky, kteří si na úrovni bakalářského stupně studia ověřili, že filozofické myšlení je pro ně „to pravé ořechové“ a že v rozvíjení a prohlubování tohoto přístupu ke světu chtějí pokračovat. V navazujícím studiu je kladen důraz průnik do oblastí, které nebyly zahrnuty v základní struktuře předmětů bakalářského studia, jako jsou epistemologie a problémy kognitivních věd, gender ve filozofii a Gender Studies, religionistika a současné náboženské směry, filozofie medicíny, filozofie médií, politická filozofie a další volitelné předměty, jež jsou zaměřeny na aktuální a důležité společenské problémy. Pomohou Vám tedy zorientovat se nejen v současných teoretických diskusích, ale nabídnou Vám také nástroje na uvažování o „horké“ současnosti v širokých historických a interdisciplinárních souvislostech. Samozřejmostí je možnost studia cizích jazyků i některých odborných předmětů (především) v angličtině. Naše katedra podporuje studium v zahraničí na svých partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ a dalších. Pro ty nejšikovnější z Vás nabízí katedra možnost zapojit se do grantů, kdy budete přemýšlet a pracovat společně se svými pedagogy a získáte tak první zkušenosti z týmové filozofické práce. Život na katedře obohacují pravidelné zvané přednášky tuzemských i zahraničních odborníků, ale také pestré kulturní a společenské akce pořádané v průběhu semestru.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás vědomosti, schopnosti a dovednosti, které jste získali na bakalářském stupni studia Filozofie. To však nestačí. Pro studium filozofie v navazujícím programu budete potřebovat kromě schopnosti racionálně a kriticky uvažovat a argumentovat také imaginaci, která je nezbytná pro to, abyste mohli uvažovat o problémech nebo nacházet řešení, které si dnes ještě nedokážeme představit. Budete potřebovat svobodnou mysl, která není spoutána (třeba i genderovými) stereotypy, ale i odvahu své myšlenky veřejně prezentovat. Předpokládá se, že pracovitost a poctivost patří k Vašim silným stránkám. Ale zejména nesmí chybět touha po poznání, která bude Vašim „hnacím motorem“ na cestě filozofického uvažování. Pokud si myslíte, že toto všechno je Vám vlastní a chcete to zkusit, pak jste u nás vítáni.

Co se naučíte?

To, co se u nás naučíte, bude ve velké míře záviset na Vás. Odborníci a odbornice, kteří se u nás na katedře věnují jednotlivým filozofickým disciplínám a konkrétním filozofickým problémům, se budou snažit Vám zprostředkovat vše, co znají a umějí, ale zda jejich snaha povede k očekávaným výsledkům, na tom se budete velkou měrou podílet svým přístupem ke studiu. Našim cílem je, abyste byli po absolvování navazujícího magisterského studia filozofie schopni samostatně a kriticky myslet, formulovat nové teoretické i prakticko-společenské otázky, pojmenovávat vznikající problémy, správně a účinně argumentačně podpořit nebo odmítnout jejich možná řešení, promýšlet současné problémy v široké historické perspektivě i s disciplinárním propojením, myslet koncepčně a inovativně. Filozofie je ve velké míře o správném vymezení a používání pojmů, proto je samozřejmostí, že budeme kultivovat Vaši schopnosti přesně se vyjadřovat - a to ústně i písemně. Důraz klademe také na to, abyste si osvojili filozofickou terminologii zejména v angličtině, což Vám umožní zapojit se do filozofických diskusí v rámci mezinárodní komunity. Po úspěšném absolvování navazujícího magisterského studia můžete pokračovat v doktorském studiu Filozofie, které naše katedry také nabízí.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi a absolventky navazujícího dvouletého studijního programu Filozofie naleznou díky své všestrannosti pracovní uplatnění v rozličných oblastech. Mohou působit v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicita/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Uchazeči konají ústní přijímací zkoušku. Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost uchazeče/uchazečky vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:

 1. Dějiny filozofie
 2. Člověk a jeho otázky

Uchazeč/ka si z každého okruhu vylosuje jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie.

Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů. Minimální počet pro vykonání ústní zkoušky je 40 bodů. Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost uchazeče/uchazečky vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:

 1. Dějiny filozofie
 2. Člověk a jeho otázky

Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Petr Hromek
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.