Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Polština pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní programPolská filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Studijní program v kostce

Chcete dobře mluvit polsky? Chcete si dobře poradit v různých komunikačních situacích, např. podnikání v Polsku nebo s Poláky? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie specializace Polština pro odbornou a profesní komunikaci je vzdělávání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v odborné sféře, dále rozvíjet a zdokonalovat jazykovou a odbornou kompetenci ve všech základních filologických oblastech (komunikace, lingvistika, literatura, kultura, dějiny, reálie) a také v hospodářské sféře, cestovním ruchu a korespondenci v polštině. Ve všech zmíněných oblastech budete vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném a psaném projevu. Studiem vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Zároveň studenti prezenční formy, jak i kombinované, již během bakalářského studia můžou navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a způsobilostí. Vypracování bakalářské práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti.

Co od vás očekáváme?

Nepožadujeme hlubší znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska. Předpokládá se alespoň minimální jazyková znalost polštiny natolik, aby student byl schopný porozumět běžnému mluvenému slovu.

Vyžadujeme však pozitivní přístup, odhodlání a  chuť poznávat polský jazyk, Polsko, tamější kulturu a nebát se komunikovat.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • porozumíte stylovým specifikům jazykové komunikace
 • dokážete formulovat a stylizovat psané texty, včetně textů odborného stylu
 • dokážete adekvátně využívat všech jazykových prostředků polštiny
 • poznáte lingvistickou terminologii a dokážete analyzovat text
 • získáte znalost jazyka se zaměřením na praxi
 • budete umět analyzovat psaný a mluvený projev za použití základní oborové terminologie
 • budete schopni samostatně získávat odborné informace a prokazovat komunikační a aplikační způsobilosti, včetně schopnosti zasazení analyzovaných jevů do kulturního a společenského kontextu
 • získáte znalost polských dějin, literatury, kultury a reálii
 • budete se orientovat v cestovním ruchu a hospodářské sféře
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování bakalářských studii se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník
 • vlastní podnikání

Specifika kombinované/distanční formy studia

Důležité informace pro poloprezenční a distanční studium

Studium je organizováno formou blokové výuky ve čtvrtky odpoledne (mezi 12:30-19:05 hod.) v zimním semestru (říjen-prosinec) a letním semestru (únor-květen). K předmětům jsou vypracovány studijní opory, které ulehčí posluchačům přípravu na jednotlivé předměty a jejich úspěšné ukončení.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Bez přijímací zkoušky.

Doporučuje se znalost základů polského jazyka (gramatiky a slovní zásoby na běžná a aktuální témata), orientace v polské kultuře a reáliích (kultura, literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. (zde mj.: „Úvodní studie – Tisíc let polského písemnictví“)
Krejčí, K.: Dějiny polské literatury. Praha 1953.
Topolski, J.: Historia Polski. Poznań 2000.
Řezník, M.: Polsko (Stručná historie států). Praha 2002.
Kadłubiec, K. (Red.): Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997.
Siatkowski, J., Basaj, M.: Słownik czesko-polski. Warszawa 2002.
Oliva, K.: Polsko-český slovník (I. a II. díl). Praha 1994.
Kowalska, M.: Polština nejen pro samouky. Praha 2010.
Tarajło-Lipowska, Z.: Mówię po polsku. Učebnice polštiny. Warszawa 2004.
Nowiński, K.: Polska. Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie. Warszawa 2008.

Periodika: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przekrój, Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Tygodnik Powszechny, Zeszyty Literackie aj.

Lze použít také aktuální informační materiály zveřejňované prostřednictvím internetu, např. www.poland.gov.pl aj.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.