Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika

Studijní programJazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant programudoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika je orientován na česko-polská a česko-ruská komparativní studia (popř. na širší okruh slovanských jazyků a literatur). Je koncipován jako srovnávací studium slovanské filologie a navazuje tak na dlouholetou tradici české slavistiky založené na komparativním zkoumání slovanských jazyků a literatur a obohacené o některé moderní metodologické přístupy a trendy. Doktorské studium je zaměřeno na výchovu mladé badatelské generace a zabezpečení kontinuity oboru slavistika v oblasti lingvistiky a literární vědy. Cílem a metodologickým základem doktorského studia je odborná příprava na vědeckou práci v oblasti komparativního výzkumu slovanských jazyků a literatur integrující např. polskou, ruskou a českou filologii. Koncepce doktorského studia reaguje na současné trendy v lingvistice a literární vědě, kde je patrný odklon od úzce pojaté národní filologie směrem k interkulturnímu vnímání procesů ve vývoji slovanských jazyků a literatur v evropském kulturním kontextu. Studijní program je členěn na dvě samostatné specializace: A: Jazykovědná studia; B: Literárněvědná studia, což umožnuje zájemci o doktorské studium profilovat se buď v oblasti srovnávací slovanské jazykovědy, anebo v oblasti srovnávacích slovanských literatur. Výběr specializace závisí na lingvistickém, nebo literárněvědném zaměření uchazeče o studium. Každá ze specializací je vymezena skladbou povinných předmětů teoreticko-metodologického charakteru s důrazem na komparativní složku a skladbou povinně volitelných předmětů rozšiřujících obsahový rámec povinných předmětů v souladu s odborným zaměřením doktoranda a tématem jeho disertační práce a dalšími povinnostmi doktoranda.

Co od vás očekáváme?

O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na slovanskou filologii (realizovaných v ČR i v zahraničí).

V doktorském studijním programu mohou studovat i zahraniční studenti, kteří ukončili magisterské studium bohemistiky, slavistiky nebo jiného příbuzného filologického oboru na některé ze zahraničních vysokých škol. Předpokládá se tedy aktivní znalost jednoho ze slovanských jazyků a v závislosti na zvolené specializaci také orientace v lingvistické, nebo literárněvědné problematice.

Co se naučíte?

Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oblasti srovnávací slovanské filologie s ohledem na zvolenou specializaci studia (A: Jazykovědná studia; B: Literárněvědná studia). Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědecko-analytického myšlení, vědomostí a dovedností získaných v předcházejícím (navazujícím magisterském) studiu:

 • ovládá základní metody vědecké práce v dané disciplíně (teoretická a metodologická báze lingvistiky, nebo literární vědy v komparativním plánu);
 • je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvolené specializaci v rámci oboru;
 • orientuje se v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k dané specializaci oboru;
 • znalost dalších cizích jazyků (dvou slovanských a jednoho neslovanského) mu umožňuje sledovat odbornou literaturu publikovanou v cizojazyčném prostředí (viz struktura povinných předmětů);
 • je schopen samostatně interpretovat fakta a vědomosti a dovednosti v oblasti teorie a metodologie získané studiem dané specializace;
 • aplikovat je ve své vědecké práci;
 • je schopen samostatně řešit stanovené vědecko-výzkumné úkoly a umí i vzhledem ke své jazykové vybavenosti prezentovat výsledky svého výzkumu jednak v podobě vystoupení na domácích a zahraničních vědeckých konferencích, jednak v podobě publikačních výstupů v domácích a zahraničních odborných časopisech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování studijního programu umožní zlepšení kvalifikační struktury pracovních týmů vysokých škol a výzkumných ústavů. Zároveň poskytne zkušeným a kvalifikovaným středoškolským učitelům z praxe možnost dalšího odborného růstu a přispěje tak k dalšímu rozvoji oboru. Cílem doktorského studia je umožnit nadaným studentům navazujícího magisterského studijního programu se zaměřením na slovanskou filologii dále prohloubit své vzdělání a připravit z nich vysoce kvalifikované odborníky v oblasti srovnávací slovanské filologie, kteří budou s ohledem na zvolenou specializaci schopni samostatně řešit výzkumné problémy.

Konkrétní pracovní pozice

Uplatní se:

 • jako vědečtí pracovníci v domácích a zahraničních institucích, především v rámci Evropské unie, a to zejména na filologických vysokoškolských pracovištích;
 • ve výzkumných ústavech;
 • vědeckých knihovnách;
 • archívech;
 • nakladatelstvích;
 • odborných institucích a organizacích (např. samosprávy regionů a euroregionů);
 • případně na středních školách.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

7
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.