Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Španělština pro překlad

Studijní programŠpanělská filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

Studijní program v kostce

Připadalo vám studium studium španělštiny v bakalářském programu přínosné a zajímavé, a proto byste se mu chtěli dále věnovat i po bakalářských státnicích? Díky navazujícímu studiu Španělské filologie na Ostravské univerzitě máte možnost rozvíjet své filologické znalosti, a získat tak hluboký a komplexní vhled do lingvistických disciplín a literárních děl. Překladatelské dovednosti si osvojíte v teoretických a praktických předmětech zaměřených na překlad. Ani vaše praktická jazyková způsobilost nezůstane pozadu díky množství předmětů vedených rodilými mluvčími.

Během studia se setkáte s předními českými i zahraničními odborníky na španělskou filologii, kteří na katedře pravidelně hostují. Sami budete moci představit výsledky svého odborného výzkumu v rámci tradiční Studentské vědecké konference. Své další dovednosti a schopnosti můžete ukázat např. v Překladatelské soutěži nebo během jiných odborných a kulturních aktivit.

Vzhledem k tomu, že má katedra množství zahraničních kontaktů, jistě využijete možnosti vyjet na studijní nebo profesní stáž do Španělska, Kolumbie či Mexika.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu nastoupíte po absolvování bakalářského studia Španělské filologie, předpokládáme tudíž vaši znalost španělštiny na úrovni C1. Kromě jazykových znalostí od vás očekáváme nadšení a odborný zájem o španělský jazyk, literaturu a kulturu španělsky mluvících zemí.

Co se naučíte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Španělská filologie

 • se budete umět vyjadřovat španělsky na úrovni C2
 • dokážete zasadit znalosti z různých oblastí literatury do společenského, kulturního a historického kontextu Španělska a španělsky mluvících zemí
 • dokážete analyzovat texty, v nichž budete schopni uplatňovat poznatky ze speciálních lingvistických disciplín
 • budete umět aplikovat teoretické translatologické znalosti v praxi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího studijního programu Španělská filologie se uplatníte v profesích, které vyžadují nejen vysoký stupeň jazykové kompetence, ale i odborných znalostí, tedy např. ve vydavatelstvích, jazykových agenturách nebo státních institucích, ale i v českých či zahraničních firmách.

Konkrétní pracovní pozice

 • překladatel
 • tlumočník
 • lektor

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do studia. Zápis do studia se bude konat v září. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín zápisu do studia po skončení přijímacích zkoušek.

Pokud uchazeči nebyl do data zápisu do studia vydán vysokoškolský diplom, dodá uchazeč hodnověrné potvrzení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání. Ověřenou kopii diplomu dodá následně ihned po jeho obdržení.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Španělská filologie se specializací Španělština pro překlad může být přijat absolvent bakalářských nebo magisterských studijních oborů, který splní požadavky stanovené pro přijetí ke studiu. Vstupní požadavky pro přijetí ke studiu vycházejí z obsahu bakalářského studijního programu Španělská filologie, realizovaného na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Předpokládá se tedy znalost španělského jazyka na úrovni C1 (zkušený uživatel) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Uchazeč musí úspěšně vykonat písemnou zkoušku - překlad souvislého neliterárního textu ze španělského jazyka do českého jazyka bez slovníku v rozsahu přibližně 15 řádků.

Písemná zkouška ověřuje dosažení komunikativní kompetence studenta ve španělštině na úrovni C1 (zkušený uživatel) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Hodnotí se gramatická správnost textu převedeného do cílového jazyka, adekvátnost používaných lexikálních prostředků a syntaktických struktur, faktografická ekvivalence a schopnost používat adekvátní odbornou terminologii.

Přijímací zkouška se bude konat v termínu 1. - 5. června 2020. O přesném termínu budou uchazeči informováni.

Upozorňujeme uchazeče, že náhradní termín přijímacích zkoušek se koná pouze jeden den, a to 17. června 2020, a bude poskytnut v případě termínové kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 25. května 2020 (součástí žádosti o náhradní termín musí být doklad ze střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky). Na později podané nebo neúplné žádosti nebude brán zřetel.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.