Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Psychologie

Studijní program
Psychologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Kurz pro zájemce o studium psychologie

Bakalářský studijní program Psychologie umožňuje absolventům získat první stupeň vysokoškolské psychologické kvalifikace. Tento studijní program je realizován jako jednooborové studium v prezenční formě. Standardní délka studia je 3 roky, úspěšným zakončením studia absolvent získá titul bakalář, Bc.

V průběhu studia studenti absolvují povinné předměty a dále si vybírají z předmětů povinně volitelných a výběrových. Studium je zaměřeno teoreticko-prakticky. Odborné znalosti a dovednosti studenti získají absolvováním základních teoretických a aplikovaných psychologických disciplín a vybraných příbuzných věd. Součástí studia jsou rovněž převážně prakticky zaměřené předměty, např. předměty zahrnující praxe v sociální péči a ve zdravotnických zařízeních, exkurze a stáže v psychologických zařízeních či předměty vedoucí k získání dovedností pro přípravu a realizaci psychologického výzkumu. V rámci většiny vyučovaných předmětů jsou utvářeny osobnostní, sociální a studijní kompetence studentů, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti, tvořivé, logické a kritické myšlení, schopnost analyzovat a řešit problémy a učit se. Během studia si studenti postupně osvojují základní znalosti a dovednosti v oblasti teoretické, diagnostické, intervenční a výzkumné práce v psychologii, které spolu s obecnými osobnostními způsobilostmi tvoří integrovaný celek psychologických kompetencí, a to v souladu s moderním evropským standardem vzdělávání v oboru psychologie daným Evropským certifikátem z psychologie Europsy. Do života katedry mohou zájemci nahlédnout na Dni otevřených dveří, kde získají podrobnější informace o studiu u nás.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu bakalářského studijního programu Psychologie se může přihlásit zájemce se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu je dále úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky, která ověřuje základní znalosti z psychologických disciplín, biologie a fyziologie člověka, dále obeznámenost s příbuznými humanitními a společenskými vědami, jako je např. filozofie a sociologie, a schopnost logického myšlení.

Každoročně se ke studiu jednooborového bakalářského studijního programu Psychologie na naší škole hlásí přibližně 500 zájemců, z nich je přijato ke studiu asi 60 uchazečů. Očekáváme studenty, kteří mají zájem o obor psychologie a jsou připraveni získávat nejen nové poznatky, ale rovněž si osvojovat dovednosti potřebné pro úspěšné kontakty s druhými lidmi a také rozvíjet schopnost vlastní sebereflexe, sebepoznání a seberozvoje. Očekáváme rovněž zájem studentů o psychologický výzkum, který je na naší katedře rozvíjen v několika oblastech a do něhož se zájemci z řad studentů zapojují jako studentští asistenti. Studentům, ale i uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami nabízí při studiu podporu univerzitní Centrum Pyramida. Poradenské centrum univerzity poskytuje studijní, sociálněprávní, psychologické a kariérní poradenství.

Co se naučíte?

Během studia si studenti osvojí odborné znalosti z psychologických a příbuzných oborů, z dějin psychologie, z metodologie psychologie, z psychologické diagnostiky a statistického zpracování dat v psychologii, rovněž znalosti etických zásad v psychologii. Získané odborné dovednosti zahrnují především dovednost aplikovat vybrané psychodiagnostické metody a výzkumné techniky, sestavit zprávu o psychologickém vyšetření, provádět pod supervizí empirické výzkumy, analyzovat výzkumná data a interpretovat získané výsledky, realizovat individuální a skupinové intervence. Během studia jsou rovněž rozvíjeny osobnostní a sociální kompetence studentů. Díky studiu cizího jazyka jsou studenti postupně způsobilí navštěvovat cizojazyčné odborné přednášky hostujících lektorů, příp. absolvovat část studia v rámci programu Erasmus + na zahraniční vysoké škole. Řada studentů se během studia zapojuje do výzkumné činnosti probíhající na naší katedře. Výzkum je rozvíjen především v oblasti vývojové, sociální psychologie a psychologie osobnosti (celoživotní vývoj, zakotvená dospělost, emoční inteligence), pedagogické a školní psychologie (diagnostika školních postojů prostřednictvím interaktivních metafor), klinické psychologie a psychoterapie (omezená zevní stimulace, terapie tmou) a psychologie práce (existenciální aspekty práce). Postupně se na naší katedře rozvíjí experimentální výzkumná metodologie. Zkušenosti získané při spolupráci na výzkumných projektech katedry studenti využívají v závěru studia při přípravě své bakalářské práce.

Výsledky vědecké práce učitelů katedry jsou publikovány v odborných časopisech, monografiích, sbornících a ve vysokoškolských učebnicích. Jednou za dva roky probíhá na naší katedře mezinárodní konference Psychologické aspekty pomáhání. Uskutečnily se již čtyři ročníky a plánují se další ročníky i do budoucna. Každoročně probíhá Studentská vědecká konference, na níž studenti prezentují výsledky své výzkumné činnosti, přičemž nejlépe ohodnocené práce postupují do celostátního kola.

Mnozí naši studenti jsou členy ostravské pobočky České asociaci studentů psychologie, která nabízí řadu zajímavých akcí, vydává časopis Semestr psychologie s aktualitami a informacemi z oblasti psychologie a umožňuje vzájemné sdílení zkušeností mezi studenty psychologie z celé České republiky. Na naší katedře je důležitý individuální přístup ke studentům, kontakty studentů s učiteli se rozvíjejí při různých příležitostech i neformálně. Moderně se rozvíjející město Ostrava nabízí řadu lokalit k zábavě i odpočinku, samotná katedra psychologie na Filozofické fakultě OU se nachází přímo v historickém jádru města.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářského studijního programu Psychologie nacházejí praktické uplatnění zejména v pomáhajících profesích, v personalistice, v oblasti řízení lidských zdrojů, ve státní správě, ve školství, v zařízeních sociálních služeb, v azylové péči, v pracovních organizacích, ve firmách a v dalších oblastech, které významně souvisejí se zvyšováním efektivity lidské činnosti či se zlepšováním kvality lidského života. Absolventi mohou rovněž působit na pozicích asistentů psychologů, pedagogů či speciálních pedagogů nebo asistentů jiných plně vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Ukončení bakalářského studijního programu Psychologie opravňuje k psychologické práci pouze na asistentské úrovni. Absolventi tohoto programu se však mohou přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu psychologie na některé z univerzit a jiných vysokých škol, které toto studium nabízejí, a dokončit tak své psychologické vzdělání, tj. získat druhý, magisterský stupeň vysokoškolské psychologické kvalifikace. Mohou však rovněž pokračovat studiem jiných navazujících magisterských programů zejména psychosociálního zaměření (např. sociální práce, sociologie, andragogika, pedagogika, speciální pedagogika, sociální pedagogika, vychovatelství), které nabízí Ostravská univerzita nebo jiné univerzity a jiné vysoké školy.

Konkrétní pracovní pozice

Asistent psychologa, asistent pedagoga, asistent speciálního pedagoga aj. asistentské pozice.

Přijímací řízení

70
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
  2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí ke studiu soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Není možné prominout přijímací zkoušku.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který prověřuje znalosti z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politologie, historie, ekonomie). Test obsahuje také matematické úlohy, ve kterých uchazeči prokazují schopnosti logického uvažování.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Písemný test se skládá z 50 uzavřených otázek se čtyřmi možnostmi odpovědí. Správná je jenom jedna možnost z uvedených. Za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body. V případě žádné odpovědi, chybné odpovědi nebo dvou a více odpovědí nezíská uchazeč za danou otázku žádný bod. Uchazeč může získat v testu maximálně 100 bodů. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

ADAMOVÁ, L. Základy filosofie, etiky – Základy společenských věd III. Praha: Fortuna, 2010.
BLATNÝ, M. a kol. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010.
BUČEK, L. et al. Občanský a společenskovědní základ: přehled středoškolského učiva. Brno: Edika, 2019.
BURIÁNEK, J. Sociologie: uvedení do základů sociologie pro gymnázia, vyšší odborné školy a neoborové vysokoškolské studium. Praha: Fortuna, 2008.
HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018.
MYERS, D. G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016.
NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDERICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.
NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2021.
PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2022.
ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2010.
THOROVÁ, K. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .