Projekty / akce / konference

Area Slavica

Pod tímto názvem se skrývá jednak cyklus mezinárodních konferencí pořádaných katedrou slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jednak řada kolektivních prací vzešlých z konferenčních jednání.

Slavica iuvenum

Každoroční setkaní mladých slavistů pořádané katedrou slavistky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Série konferencí polských nositelů Nobelovy ceny

Oddělení polonistky katedry slavistky FF OU pořádá od roku 2000 konference věnované polským spisovatelům, kteří se stali nositeli Nobelovy ceny.

Parémie národů slovanských

Katedra slavistiky OU organizuje každý sudý rok mezinárodní vědeckou konferenci Parémie národů slovanských.

Stolik Polski

Pravidelné setkávání příznivců polské kultury, historie, jazyka a literatury.