Projekty / akce / konference

Area Slavica 2

Mezinárodní jazykovědná konference katedry slavistiky.

Area Slavica

Mezinárodní jazykovědná konference katedry slavistiky.

Slavica iuvenum

Každoroční setkaní mladých slavistů pořádané katedrou slavistky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Série konferencí polských nositelů Nobelovy ceny

Oddělení polonistky katedry slavistky FF OU pořádá od roku 2000 konference věnované polským spisovatelům, kteří se stali nositeli Nobelovy ceny.

Studia humanitatis – Ars hermeneutica

Vědeckým nosníkem a hlavním metodologickým principem tohoto periodika je využití interpretačních postupů filozofické, literárněvědné a „hlubinné“ hermeneutiky.

Parémie národů slovanských

Katedra slavistiky OU organizuje každý sudý rok mezinárodní vědeckou konferenci Parémie národů slovanských.

Stolik Polski

Pravidelné setkávání příznivců polské kultury, historie, jazyka a literatury.