Area Slavica

Pod tímto názvem se skrývá jednak cyklus mezinárodních konferencí pořádaných katedrou slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jednak řada kolektivních prací vzešlých z konferenčních jednání. Tematicky se obojí zaměřuje na slovanský jazykový areál, proto název Area Slavica nebyl zvolen náhodou. Jde o prostor, jejž je nutno chápat jak ve smyslu geomorfologickém, tak sociálně-politickém, kde se slovanské jazyky utvářely, kodifikovaly, vzájemně ovlivňovaly a kde se staly prostředkem reálné komunikace. Prostor vymezený hranicemi států či regionů, ale i jazykových systémů, útvarů národního jazyka a funkčních stylů. Prostor tradiční i modifikovaný, v němž se mísí jevy trvalé a univerzální se specifickými, módními, pomíjivými.

Dílčí badatelské otázky jsou řešeny z pohledu národních lingvistik, anebo slovanské jazykovědné komparatistiky. Zahrnují širší pozadí vývoje a fungování jednotlivých slovanských jazyků, zohledňující poznatky etno-, socio- či psycholingvistiky.

Každý ročník konference je zaměřen na konkrétní téma, k němuž se vážou i publikované příspěvky.

Konference se konaly v r. 2015, 2017, 2019 a 2022. Vzešly z nich publikace se stejným názvem (Area Slavica 1/2/3/4), a to v letech: 2017, 2018 (s podtitulem Slovanské jazyky ve světle termínu), 2020 (s podtitulem Jazyk na hranici – hranice v jazyku) a 2023 (s podtitulem Současná rusistika a proměny univerzitního studia).

Pořadatel konference:

Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5, 701 03 Ostrava

Garanti konference:

doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.


Area Slavica
Area Slavica
Area Slavica

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 03. 2024