Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
vlevo vpravo
Personální složení
Nabízené obory
KSL na sociálních sítích

Katedra slavistiky FF OU

Aktuality

Pozvánka na habilitační přednášku
Zveřejněno: 23. 11. 2022

Na „Ostravské“ se daří inovativním projektům OU@LIVE
Zveřejněno: 24. 10. 2022

Skrze jazyk ke kultuře a mentalitě národa
Zveřejněno: 13. 10. 2022

Můj Erasmus v Estonsku
Zveřejněno: 03. 10. 2022

Towards Modern Slavic Studies
Zveřejněno: 19. 05. 2022

Charakteristika katedry slavistiky

Katedra slavistiky se skládá ze tří oddělení.

Oddělení polonistiky zajišťuje výuku v jednooborových i dvouoborových studijních programech Polská filologie (Polský jazyk a literatura) v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia. Na bakalářské úrovni nabízí také specializaci v oboru Polština pro odbornou a profesní komunikaci (Polština ve sféře podnikání) a to zejména v kombinované (distanční) formě studia. Na úrovni navazujících dvouletých magisterských programů se mohou studenti profilovat kromě filologického směru ve specializaci Polština pro překlad (Polština v překladatelské praxi) nebo v oboru Polský jazyk pro SŠ. Oddělení dále zajišťuje výuku polštiny jako dalšího slovanského jazyka pro příbuzné jazykové obory a výuku polštiny jako cizího jazyka pro studenty všech fakult OU, konzultace a jazykové zkoušky z polštiny v doktorském studiu a poskytuje jazykové poradenství v oboru. Oddělení polonistiky realizuje rovněž doktorské studium v programu Polský jazyk, resp. Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, má právo provádět rigorózní zkoušky, habilitace a profesorská řízení. Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na srovnávání polštiny a češtiny v diachronním i synchronním pohledu, česko-polskou frazeologii, výzkum polského jazyka na Těšínsku a specifické otázky polské národnostní menšiny, problematiku polského jazyka v ČR, polsko-českou komunikaci v odborné a profesní komunikaci, literárně konfrontační studium současné polské a české literatury, problematiku polsky psané literatury v ČR a metodiku vyučování polštiny v českém prostředí.

Oddělení rusistiky zajišťuje výuku v jednooborových i dvouoborových studijních programech Ruská filologie (Ruský jazyk a literatura) v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia. Na bakalářské úrovni nabízí také specializaci v oboru Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (Ruština ve sféře podnikání). Na úrovni navazujících dvouletých magisterských programů se mohou studenti profilovat kromě filologického směru ve specializaci Ruština pro překlad (Ruština v překladatelské praxi) nebo v oboru Ruský jazyk pro SŠ. Oddělení rusistiky realizuje rovněž doktorské studium v programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika. Oddělení dále zajišťuje výuku ruského jazyka pro studenty OU, konzultace a jazykové zkoušky z ruštiny v doktorském studiu, poskytuje jazykové poradenství a organizuje přípravné kurzy ke studiu ruštiny na FF OU a kurzy pro učitele ruského jazyka. Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na zkoumání cizojazyčné řečové komunikace v odborné a profesní sféře, komunikačních bariér a lexikální interference. Pozornost je věnována i problematice komunikativní syntaxe a řečových modelů. Výzkum v oblasti literatury je zaměřen na recepci ruské literatury a kultury v českém prostředí, na interdisciplinární problematiku literární vědy a její metodologii (Západ a Východ: evoluce slovanského a západního esteticko-filozofického myšlení, literárních směrů, kulturních epoch a literárních forem vůbec; komparativní genologicko-hermeneutická reflexe; evoluce světového literárněvědného myšlení; srovnávací morfologie dějin a kultur, konsilience literatury a filozofie).

Oddělení aplikované slavistky zajišťuje v pedagogické oblasti lektorskou výuku slovanských jazyků pro všechny obory FF OU, potažmo celou OU. Nabízí lektorskou výuku běloruštiny, bulharštiny, chorvatštiny, polštiny, ruštiny, slovenštiny, srbštiny a ukrajinštiny. Vyučující plní rovněž roli konzultantů pro otázky slavistické jazykové komparace. V oblasti vědecké se členové oddělení věnují zejména výzkumu a srovnávacímu studiu frazeologie západo- a východoslovanských jazyků. Výsledkem výzkumu je řada slovníkových prací, mj. Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny (2019), Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu od češtiny (2017), Západoslovanská rčení (2016), Západoslovanské paremiologické dědictví (2010), Česko-polský frazeologický slovník (2009).


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2020

facebook
social hub