Charakteristika katedry slavistiky

Katedra slavistiky se skládá ze tří oddělení.

Oddělení polonistiky zajišťuje výuku oboru Polský jazyk a literatura v rámci bakalářského jednooborového a dvouoborového studia. Nabízí také studium v navazujících dvouletých magisterských programech Učitelství polského jazyka pro SŠ, resp. ZŠ, Polský jazyk a literatura a Polština pro překladatelskou praxi. Mimo uvedených programů prezenční formy studia realizuje také výuku v kombinované formě v bakalářském oboru Polština ve sféře podnikání. Oddělení dále zajišťuje výuku polštiny jako dalšího slovanského jazyka pro příbuzné jazykové obory a výuku polštiny jako cizího jazyka pro studenty všech fakult OU, konzultace a jazykové zkoušky z polštiny v doktorském studiu a poskytuje jazykové poradenství v oboru. Oddělení polonistiky zajišťuje doktorské studium polského jazyka, má právo provádět rigorózní zkoušky, habilitace a profesorská řízení. Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na srovnávání polštiny a češtiny v diachronním i synchronním pohledu, česko-polskou frazeologii, výzkum polského jazyka na Těšínsku a specifické otázky polské národnostní menšiny, problematiku polského jazyka v ČR, polsko-českou komunikaci ve sféře podnikání, literárně konfrontační studium současné polské a české literatury, problematiku polsky psané literatury v ČR a metodiku vyučování polštiny v českém prostředí.

Oddělení rusistiky zajišťuje výuku oboru Ruský jazyk a literatura v bakalářském dvouoborovém studiu, navazujících dvouletých magisterských programech Učitelství ruského jazyka pro SŠ, ZŠ, Ruský jazyk a literatura a Ruština pro překladatelskou praxi. V bakalářském oboru Ruština ve sféře podnikání jsou připravováni studenti pro sféru obchodu a cestovního ruchu. Oddělení dále zajišťuje výuku ruského jazyka pro studenty OU, konzultace a jazykové zkoušky z ruštiny v doktorském studiu, poskytuje jazykové poradenství a organizuje přípravné kurzy ke studiu ruštiny na FF OU a kurzy pro učitele ruského jazyka. Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na zkoumání cizojazyčné řečové komunikace ve sféře podnikání, komunikačních bariér a lexikální interference. Pozornost je věnována i problematice komunikativní syntaxe a řečových modelů. Výzkum v oblasti literatury je zaměřen na recepci ruské literatury a kultury v českém prostředí, na interdisciplinární problematiku literární vědy a její metodologii (Západ a Východ: evoluce slovanského a západního esteticko-filozofického myšlení, literárních směrů, kulturních epoch a literárních forem vůbec; komparativní genologicko-hermeneutická reflexe: teorie a metodologie, „hlubinná hermeneutika“ a její duchovně mravní dimenze; evoluce světového literárněvědného myšlení; srovnávací morfologie dějin a kultur, konsilience literatury a filozofie).

Oddělení aplikované slavistky zajišťuje v pedagogické oblasti lektorskou výuku slovanských jazyků pro všechny obory FF OU. Nabízí lektorskou výuku běloruštiny, bulharštiny, chorvatštiny, polštiny, ruštiny, slovenštiny a ukrajinštiny. Vyučující plní rovněž roli konzultantů pro otázky slavistické jazykové komparace. V oblasti vědecké se členové oddělení věnují zejména výzkumu a srovnávacímu studiu frazeologie západoslovanských jazyků - české, slovenské, polské, kašubské, hornolužické a dolnolužické. V předcházejícím období ukončili výzkum západoslovanských parémií a vydali publikaci Západoslovanské paremiologické dědictví. V současnosti studují ve spolupráci s lingvisty hornolužickými, dolnolužickými a kašubskými problematiku západoslovanských rčení.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2017