Dva výjimečné vydavatelské počiny ostravských slavistů

Na konci kalendářního roku 2023 vyšla v prestižním německém vydavatelství Peter Lang Verlag již druhý titul z dílny ostravské slavistiky. Nová monografie The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research představuje výstup z výzkumu mladé ostravské polonistky, bohemistky a překladatelky Anny Szuster, absolventky doktorského studia FF OU v oboru Polský jazyk a stávající posluchačky doktorského studijního programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika. Ve své anglojazyčné práci Jazyk českých a polských občanskoprávních smluv: Srovnávací studie založená na korpusovém výzkumu se autorka věnuje vybraným aspektům odborného překladu a podává přehled o současném stavu překladatelské teorie v oblasti převodu právních textů, přičemž v publikaci autorka představuje hlavní trendy a profily vědců, kteří se této oblasti věnují. Těžiště práce spočívá v korpusové analýze smluv – v knize je popsána metodologie translatologie, hlavní nástroje korpusové analýzy a vysvětlen pojem korpusu obecně s uvedením typologického dělení. Anna Szuster se ve své monografii zaměřuje také na proces translace z pohledu zákazníka i překladatele a popisuje nástroje, techniky a strategie používané při převodu odborném textu.

Výše uvedenému počinu předcházelo vydání práce Не только на словах. Перевод невербальных средств в рамках славянских культур rusisty, etnolingvisty a translatologa Vítězslava Vilímka, jehož monografie vyšla v nakladatelství Peter Lang Verlag na podzim roku 2022. Publikace Nejen slovy. Překlad neverbálních prostředků v rámci slovanských kultur pojednává o problematice neverbálních prostředků při překladu a tlumočení. Autor se v knize zaměřuje zejména na jejich specifika v kontextu slovanských kultur, popisuje místo a úlohu mimoslovních sdělení v mezilidské komunikaci obecně i jejich výskyt a podobu v překladových a tlumočených textech. Navrhuje také metody translačních řešení a dokumentuje důležitost zohlednění jejich mezikulturních rozdílů při mezijazykové komunikaci. Zvláštní pozornost věnuje zejména gestikulaci s kulturně fixovaným vztahem mezi formou a obsahem. Jako ilustrační materiál jsou použity příklady českých překladů umělecké literatury a tlumočených ústních diskurzů. Monografii uzavírá přehled specializovaných atlasů gestikulace, mimiky a póz, které mohou sloužit jako praktické příručky pro překladatele a tlumočníky.

Obě práce budou jistě obohacením knihovny nejen specializovaných překladatelů, tlumočníků, ale slavistů obecně. Publikace jsou k zakoupení na webu vydavatelství Peter Lang.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2024