Publikační činnost členů katedry slavistiky

 
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
1999 – 2008
1993 – 1998

The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research

The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research

Szuster, A. The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research. Berlin: Peter Lang Verlag, 2023. 318 s. ISBN 978-3-631-90898-3.

The work, entitled The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research, is devoted to aspects of the field of specialised translation and provides an overview of the current state of translation studies. The main trends are presented, along with profiles of scholars working in the field. In relation to corpus research, translation studies methodology is also described, along with the main tools of corpus analysis, and the concept of a corpus is explained with an indication of the typological division of corpora. The work focuses also on the translation process from an external point of view (the client's) and from an internal point of view (the translator's), discussing the tools, techniques and strategies used in specialised translation.

Práce s názvem The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research (č.'Jazyk českých a polských občanskoprávních smluv: Srovnávací studie založená na korpusovém výzkumu) se věnuje vybraným aspektům odborného překladu a podává přehled o současném stavu překladatelských studií. V publikaci jsou představeny hlavní trendy a profily vědců, kteří se této oblasti výzkumu věnují. V souvislosti s korpusovým výzkumem je v knize také popsána metodologie translatologie, hlavní nástroje korpusové analýzy a vysvětlen pojem korpusu s uvedením typologického dělení. Práce se zaměřuje také na proces translace z hlediska vnějšího i vnitřního, tedy z pohledu zákazníka a překladatele, a pojednává o nástrojích, technikách a strategiích používaných při převodu odborném textu.

 

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim

Raclavská, J., Kolberová, U., Szymeczek, J. Kazania cieczyńskie. O ich języku w kościele luterańskim. Český Těšín: Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2022. 311 s. ISBN 978-80-87381-31-1.

Książka dokumentuje rozwój języka polskiego na ziemi cieszyńskiej w XVIII i w 1. poł. XIX wieku, wraz z uwarunkowaniami historyczno-społecznymi jej powstania. Zagadnienia językowe analizowane w publikacji przedstawione są na szerokim tle stosunków politycznych, gospodarczych i narodowych. Część wstępna obejmuje historię protestantyzmu cieszyńskiego od zalążków szerzenia się idei reformacyjnych, aż po początek wieku XX. Druga część książki poświęcona jest zagadnieniom językowym regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej, jaka ukształtowała się dzięki kaznodziejskej działalności duszpasterzy ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim.

The book documents the development of the Polish language in the Cieszyn region in the 18th and first half of the 19th century, together with the historical and social conditions of its emergence. The linguistic issues analyzed in the publication are presented against a broad background of political, economic and national relations. The introductory part covers the history of Cieszyn Protestantism from the beginning of the spread of Reformation ideas until the beginning of the 20th century. The second part of the book is devoted to linguistic issues of the regional variety of the Cieszyn Polish language. It was formed thanks to the preaching activity of evangelical priests in Cieszyn Silesia.

 

Не только на словах. Перевод невербальных средств в рамках славянских культур

Не только на словах. Перевод невербальных средств в рамках славянских культур

Vilímek, V. Не только на словах. Перевод невербальных средств в рамках славянских культур. Berlin: Peter Lang, 2022. 250 s.

Monografie „Nejen slovy. Překlad neverbálních prostředků v rámci slovanských kultur“ pojednává o problematice neverbálních prostředků při překladu a tlumočení. Zaměřuje se zejména na jejich specifika v kontextu slovanských kultur. Popisuje místo a úlohu mimoslovních sdělení v mezilidské komunikaci obecně i jejich výskyt a podobu v překladových a tlumočených textech. Navrhuje metody translačních řešení a dokumentuje důležitost zohlednění jejich mezikulturních rozdílů při mezijazykové komunikaci.

Zvláštní pozornost je věnována zejména gestikulaci s kulturně fixovaným vztahem mezi formou a obsahem. Jako ilustrační materiál jsou použity příklady českých překladů umělecké literatury a tlumočených ústních diskurzů. Monografii uzavírá přehled specializovaných atlasů gestikulace, mimiky a póz, které mohou sloužit jako praktické příručky pro překladatele a tlumočníky.

This book “Not just in Words. Rendering Nonverbal Means when Mediating between Slavonic Cultures“ focuses on non-verbal means in mediated communication – i.e. translation and interpreting, and mainly on their specificities within Slavonic cultures. It describes the place and role of non-verbal means in interpersonal communication in general and its occurrence and form in interpreted and translated texts. The book proposes methods of translation solutions, and it documents the importance of cross-cultural differences for interlingual communication. It pays extra attention to gestures with culturally fixed relationship between form and content. The book concludes with an overview of specialized atlases of gestures, facial expressions and postures – practical tools for translators.

 

Language policy in the Czech Republic in the context of the situation in Slavic-speaking territories

Language policy in the Czech Republic in the context of the situation in Slavic-speaking territories

Bogoczová, I. Language policy in the Czech Republic in the context of the situation in Slavic-speaking territories. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. 88 s. ISBN 978-80-7599-226-0.

The language does not perform merely a communicative function; it is also an instrument through which various differences – ethnic, ideological (e.g. religious), political, cultural or civilizational – are manifested. Language is an instrument which makes an individual aware of their own uniqueness (self-reflection) and of the different nature of a foreign speech community. In other words, language performs the functions of consolidation and delimitation. Besides the internal, systemic processes that operate within a language and cause it to change, language is also clearly influenced by external, extra-linguistic factors.

The aim of this monograph is to provide a basic description of how contemporary Slavic languages – especially their standard varieties – function as codes for public communication across society. Although the discussion encompasses aspects of the broader context of language policy in Slavic-speaking territories, its main focus is on the specific features of the situation in the Czech national language. The study attempts to characterize Czech linguists’ attitudes to the standard Czech language and to other important varieties of Czech.

The present publication consists of 11 chapters which deal with partial topics: The triad: language – nation – state; Language status; Language planning; Standardization; The Czech linguistic situation; Czech language policy; Reflections on the Czech linguistic situation; The linguistic norm and attitudes to it; The standard language norm – wanted and unwanted; The linguistic norm and written/spoken language; For the sake of correctness and purity.

Jazyková politika České republiky v kontextu situace na slovanském území

Jazyk plní nejen komunikační funkci; je nástrojem manifestace etnické, ideologické (např. náboženské), politické, kulturní či civilizační odlišnosti mluvčích jednoho jazyka od mluvčích jiných jazyků. Jazyk je nástrojem reflexe a prezentace vlastní osobnosti. Kromě vnitřních, systémových procesů, které v něm probíhají a které ho mění, je nepochybně ovlivňován i vnějšími, mimojazykovými faktory.

Smyslem publikace je prezentovat základní obraz způsobu fungování současných slovanských jazyků, zejména jejich spisovných variet, v roli kódů celospolečenské veřejné komunikace. Výklad, přestože odkazuje na širší slovanský kontext jazykové politiky, směřuje ke specifikům situace českého národního jazyka. Snaží se ukázat vztah české odborné veřejnosti k českému spisovnému jazyku i k jiným důležitým varietám češtiny.

Práce se skládá z 11 kapitol, které se zabývají dílčími tématy: Triáda: jazyk – národ – stát; Status jazyka; Plánování jazyka; Standardizace; Česká jazyková situace; Česká jazyková politika; Reflexe české jazykové situace; Jazyková norma a vztah k ní; Spisovná norma – chtěná i nechtěná; Norma a forma jazyka; V zájmu správnosti a čistoty.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Odysea lidského ducha

Odysea lidského ducha

Mikulášek, M. Odysea lidského ducha. Nakladatelství Pavel Mervart. 2020. 353 s. ISBN 978-80-7599-184-3.

Mikulášek, M. Odysea lidského ducha. Nakladatelství Pavel Mervart. 2020. 353 s. ISBN 978-80-7599-184-3.

Kniha prof. Miroslava Mikuláška je reflexí více než dvaapůltisícileté platónsko-aristotelské tradice umění interpretace a zaměřuje se na hledání vědního paradigmatu této disciplíny v širším dějinném kontextu. Autor v díle sumarizuje metodologické aspekty hlubinné hermeneutiky, poukazuje na myšlenkovou provázanost západního intelektu se spiritualitou východního světa a soustředí se na hledání samotného smyslu pravdy a pravdy umění i bytí v proměnách dějin lidského myšlení od antiky až po současnost. V centru jeho pozornosti stojí poznávání tajemství ingenia tvůrčího ducha a hledání klíče nejenom v nitru samotného tvůrce, ale i k duši epochy, v níž se dílo zrodilo. Myšlenka poznání světa skrze slovo se vine a prostupuje celou knihou. Na příkladu románu Mistr a Markétka od ruského spisovatele M. Bulgakova je současně detailně ukázáno, že i umění slova má svou duši. Samotný autor pak prostřednictvím této své filozofující literárněvědné výpovědi rozmlouvá se čtenářem s cílem probudit jeho myšlení, vzkřísit v něm zájem o mravní řád i fungování světa a společně s ním se dobrat pravdy.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie

Burek, A. Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7599-143-0.

Monografia Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie to wynik kilkuletnich badań autorki nad tekstową warstwą narracji uzyskanych w trakcie wywiadów z blisko 100 Polakami zamieszkującymi stolicę Niemiec. W rezultacie publikacja prezentuje obraz świata charakteryzujący, a co za tym idzie – mówiący o poczuciu tożsamości, polskich emigrantów w Berlinie. Opracowane rozdziały teoretyczne pomagają zrozumieć kontekst kulturowy zjawiska migracji, a założenia metodologiczne poparte w części analitycznej licznymi cytatami z opowieści respondentów, pozwalają Czytelnikowi na niemalże żywe uczestnictwo w obserwacji sposobu myślenia Polaków widocznego w języku ich rozważań o otaczającym ich świecie oraz sobie samych w nim osadzonych.

Publikace Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie (Polsko, Německo, emigrace. Jazykový obraz světa a vnímání identity polských emigrantů v Berlíně) je výsledkem autorského výzkumu textových narací získaných z rozhovorů s téměř stovkou Poláků žijících v hlavním městě Německa. Publikace představuje obraz světa charakterizujícího polské emigranty v Berlíně, a tím i jejich smysl pro identitu a sebeurčení. Teoretické kapitoly mají za cíl usnadnit pochopení kulturního kontextu fenoménu migrace, zatímco metodologické teze podpořené v analytické části četnými citacemi z příběhů respondentů umožňují čtenáři takřka živě sledovat způsob myšlení Poláků. Ten je patrný v jazyku jejich vnímání okolního světa, a jejich reflexí sebe samých.

The book Poland, Germany, emigration. The language picture of the world and the sense of identity of Polish emigrants in Berlin is the result of the author's research conducted on the text narrations obtained during interviews with nearly 100 Poles living in the capital of Germany. As a result, the publication presents a image of the world characterizing, and thus – talking about the sense of identity of, Polish emigrants in Berlin. The theoretical chapters are developed help to understand the cultural context of the phenomenon of migration, and the methodological assumptions supported in the analytical part by numerous quotes from the respondents' stories allow the Reader to participate in observing the way of thinking of Poles visible in the language of their reflections on the surrounding world and thus – themselves embedded in it.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)

Plesník, L. Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny). Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 220 s. ISBN 978-80-7599-095-2.

Monografie Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny) pojednává o problematice tzv. analytických adjektiv, která představují morfologicky nezformované lexikální jednotky plnící zpravidla ve vztahu k řídícímu výrazu determinační funkci. V monografii jsou představeny aktuální jazykové tendence související mj. s projevy analytizmu a aglutinace v současných slovanských jazycích. Značná pozornost je věnována teoretickému vymezení tzv. analytických adjektiv a také pozici prefixoidů a řecko-latinských formantů v rámci zkoumané problematiky. Tzv. analytická adjektiva příkladového materiálu (ruština, čeština, polština) jsou postoupena lingvistické analýze, která zkoumá jejich sémantickou povahu, strukturní aspekt i etymologii.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

V mirě avtorskoj pěsni i pěsěnnych proizvěděnij V. Vysockogo

V mirě avtorskoj pěsni i pěsěnnych proizvěděnij V. Vysockogo

Jelínek, I. V mirě avtorskoj pěsni i pěsěnnych proizvěděnij V. Vysockogo. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 158 s. ISBN 978-80-7599-043-3.

Cílem této monografie je popsat ruskou autorskou píseň (vzdáleně příbuznou např. s českou folkovou písní) a nahlédnout do tvůrčí laboratoře ruského básníka, barda a herce Vladimíra Vysockého (1938-1980), jehož písňové dílo je nazíráno z hlediska intertextu, persvaze, psychohermeneutiky a zároveň je srovnáváno s tvorbou jeho současníků. V práci jsou rovněž představeny jiné umělecké formy zpívané poezie – zejm. bard-rock a rocková poezie. Základním interpretačním principem, na základě něhož je prováděna analýza básnických textů v kontextu života jejich autora, je přístup hermeneutický (gramatická a psychologická interpretace dle F. D. E. Schleiermachera, hermeneutický kruh v podání W. Diltheye, H.-G. Gadamera). Kniha rovněž nabízí kritický pohled na překlady písní V. Vysockého z pera M. Dvořáka, J. Moravcové a také I. Jelínka, autora monografie.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Polszczyzna za Olzą

Polszczyzna za Olzą

Bogoczová, I. Polszczyzna za Olzą. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 149 s. ISBN 978-80-7464-990-5.

Monografie obsahuje několik kapitol – dílčích textů spojených s problematikou jazykové situace v české části těšínského Slezska, popisuje specifika, kvalitu, podobu a status polštiny na zkoumaném území, stanoviska polských a českých jazykovědců na téma příslušnosti tohoto území k polskému či českému národnímu jazyku. Zmíněné kapitoly jsou aktualizovanou a doplněnou verzí jazykovědných studií publikovaných v období 2007-2017 v mezinárodních a zahraničních odborných časopisech a sbornících.

Monografia zawiera kilka oddzielnych rozdziałów-artykułów publikowanych w latach 2005-2017 w literaturze fachowej i dotyczących stanu (jakości, odmienności) oraz sytuacji (prestiżu, roli) polszczyzny po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. Artykuły te zostały poddane odpowiedniej aktualizacji, poszerzeniu; w publikacji znajduje się tekst wprowadzający czytelnika do problematyki, rozdział informujący o stanie badań nad tym kodem językowym oraz interpretacje przynależności językowej opisywanego terenu w lingwistyce czeskiej i polskiej.

The monograph deals with the language situation in the Czech part of Cieszyn Silesia, the local dialect, the local literary Polish, the common language of the Poles who live there, and the views of Czech and Polish linguists on the language situation in the region described. It consists of six chapters – articles that the author published in slightly different form in various magazines in Poland and the Czech Republic during the 2005-2017 period.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian

Kolberová, U. a kol. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 288 s. ISBN 978-80-7599-020-4.

Hlavním cílem publikace je zachycení komplexního souboru relací vyskytujících se v lexikálním materiálu sémantické oblasti řemesel (klíčové pojmy: řemeslo, řemeslník), včetně v něm obsažených informací o mimojazykovém světě. Dále je to zjištění, jaká řemesla a v jaké míře se odrážejí ve slovanských jazycích a kultuře. Publikace se primárně zaměřuje na frazeologii slovanských jazyků, a proto neméně důležitým cílem je charakteristika a konfrontační analýza shromážděných frazeologických jednotek jako položek s kulturním obsahem a ustálenou vizí reality shodně s metodologií jazykového obrazu světa. Tato problematika je posléze rovněž nazírána z hlediska lexikologie, literární vědy (beletrie, ústní lidová slovesnost) a funkce v kontextu mediálního diskurzu. Publikace také přibližuje, jak na řemeslníky nazírá společnost ve vybraných slovanských zemích, zda je s nimi spojen pozitivní či negativní obraz, jaká řemesla se ustálila v jazycích a široce chápané kultuře Slovanů a zda jsou respondenti aktivními uživateli frazeologie, ve které se nachází prvek řemesla a zda znají význam takových obratů, neboť jedním ze základních pramenů frazeologismů byly v minulosti právě řemeslnické reálie.

The main goal of the present publication is to capture a complex set of relationships occurring in the lexical material of the semantic field of crafts (key terms: craft, craftsman), including the information on the extralinguistic world contained in the given field. Further goal is to find out what kind of crafts they are and to what extent they are reflected in Slavic languages and cultures. The publication focuses primarily on the phraseology of Slavic languages, and therefore the characterization and confrontational analysis of the collected phraseological units as items with cultural content and a steady vision of reality consistent with the methodology of the language image of the world, are no less important for the present research. This issue is also viewed from the perspective of lexicology, literary science (both fiction and oral tradition) and its function in the context of media discourse. The publication also sheds some light upon the fact how craftsmen are perceived by the society in selected Slavic countries, whether they are associated with a positive or negative image, what crafts have settled in individual languages and widely understood culture of the Slavs. It also seeks the answer to the question whether respondents are active users of phraseology in which elements of craft are present and whether they know the meaning of such phrases, as one of the fundamental sources of phraseology were in the past the realia from the sphere of craftsmanship.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach

Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach

Szałaśny, P. Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 124 s. ISBN 978-80-7464-955-4.

Praca poświęcona jest językowemu obrazowi Czech i Czechów, kształtowanemu przez polskojęzyczne nowe media. Na tekst składają się cztery rozdziały. Pierwszy z nich jest teoretyczny, drugi i trzeci zajmują się analizą językowego obrazu świata na konkretnych przykładach, ostatni poświęcono opracowaniu wyników badania ankietowego. Zgodnie z wynikami badania JOS Czech w umysłach użytkowników sieci kształtowany jest jako kraj sąsiedzki, o orientacji zachodniej, przyjazny i ateistyczny. Czesi to osoby wesołe i pogodne. Uwielbiające spożywać piwo i jeść niezdrowo. Mają również specyficzne fryzury i ubiór. Z cech negatywnych najczęstsze skojarzenia to konformizm oraz tchórzostwo, czyli cechy ukształtowane głównie na podstawie zdarzeń historycznych. Czeszki z kolei są uważane za łatwe do zdobycia przez mężczyzn.

Tato práce je věnována jazykovému obrazu Česka a Čechů tvořenému polskojazyčnými médii. Text tvoří čtyři kapitoly. První je teoretická, druhá a třetí jsou věnované analýze jazykového obrazu světa na základě konkrétních příkladů, poslední pojednává o výsledcích dotazníkového průzkumu. V souladu s výsledky výzkumu JOS je Česko vnímáno uživateli Internetu jako sousedský stát s prozápadní orientací, přátelský, ateistický, Češi jsou vnímáni jako veselí a vlídní lidé. Milují pivo a nezdravé jídlo. Mají také typické účesy a oblečení. Negativními asociacemi jsou konformismus a zbabělost, tedy vlastnosti vycházející hlavně z historických událostí. Češky jsou považovány za snadno přístupné mužům.

This publication is dedicated to the linguistic image of the Czech Republic and Czechs created by the new media in Polish language. The text consists of four chapters. The first chapter is a theoretical one, the second and the third focus on the analysis of the linguistic image of the world based on particular examples, and the last chapter is dedicated to the evaluation of questionnaire results. According to the results of the linguistic image of the world study, the Czech Republic is seen by web users as a neighboring country which is West-oriented, friendly, atheistic. Czechs are happy and cheerful people who like beer and junk food. One of their characteristics are also unusual haircuts and clothing. Among negative traits, the most common associations are conformism and cowardice, i.e. traits formed mainly based on historical events. Moreover, Czech women are believed to be easy to conquer by men.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)

Raclavská, J. O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel). Český Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC, 2017. 147 s. ISBN 978-80-270-3200-6.

Toto knižní vydání výběru povídek Wiesława Adama Bergera s komentářem je jednou z důležitých iniciativ směřujících k odhalování polských stop za hranicemi Polska. Autor, který zemřel roku 1998, a dlouhá leta bydlel v Ostravě, se nedočkal za života souborného vydání svých děl. Mnohá z nich existují pouze ve strojopisech. Próza W. A. Bergera je zajímavým jevem z mnoha důvodů – jedním z nich je osobnost autora a jeho životní osudy. Biografické prvky, které se prolínají celou Bergerovou tvorbou, nejsou pouze záznamem individuálních prožitků, ale prezentují osudy všech obyvatel Těšínska.

The current edition of the selection of short stories of Wiesław Adam Berger with commentary is one of the significant initiatives aiming at revealing Polish traces beyond the borders of Poland. The author, who died in 1998 and lived in Ostrava for many years, did not live to see his own collected works published. Many of his works exist only in typescripts. W. A. Berger´s prose is an interesting phenomenon for many reasons – one of them is the author´s personality and life story. The biographical aspects pervading the whole of Berger´s literary work are not just a record of his individual experiences; they also reflect the life of all inhabitants of the Těšín region.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. stol. v komparativním pojetí

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. stol. v komparativním pojetí

Vorel, J. a kol. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. stol. v komparativním pojetí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 285 s. ISBN 978-80-7464-944-8.

Cílem kolektivní monografie je prezentace a komparativní zkoumání literární esejistiky významných představitelů ruské a polské literatury konce 19. a počátku 20. století a seznámení odborné veřejnosti prostřednictvím analýz a překladů vybraných textů s dominantami ruského a polského esteticko-filozofického myšlení tohoto období. Pozornost bude věnována esteticko-filozofickým koncepcím následujících autorů: V. Brjusov, F. Sologub, A. Bělyj, N. Berďajev, Z. Przesmycki „Miriam“, S. Przybyszewski, B. Schulz aj.). Důraz je, vedle hledání paralel v esteticko-filozofických koncepcích těchto tvůrčích osobností, kladen i na dílčí proměny jejich estetiky. Autoři sledují evoluci názorů zmíněných tvůrčích osobností na moderní umění od obhajoby čistých uměleckých hodnot ke snahám o překonání ryze dekadentních postojů směrem k integrálnějšímu - teurgickému uchopování problematiky.

The aim of the collective monograph is comparative researching and presentation of essay writing of significant representatives of Russian and Polish symbolism and familiarizing the experts with dominants of Russian and Polish aesthetic thinking at the turn of 19th and 20th century, through analyses and translations of particular texts. The monograph focuses mainly on aesthetic philosophical concepts of the following authors: V. Bryusov, F. Sologub, A. Bely, N. Berdyaev, Z. Przesmycki „Miriam“, S. Przybyszewski, B. Schulz and others. We not only show the parallels of aesthetic philosophical concepts of theses significant authors, but we also present partial changes in their aesthetics. We trace the evolution of opinions on modern art, ranging from defence of pure artistic values, to efforts to overcome purely decadent approaches, thus heading for more integral - teurgic understanding of the issue.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu od češtiny

Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu od češtiny

Mrhačová, E. a kol. Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu od češtiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 168 s. ISBN 978-80-7464-958-5.

Přísloví a pořekadla, samostatné mikrotexty znakové povahy, spadají do frazeologie v  širším smyslu slova. Jako plody lidové slovesnosti představují zobecnělou životní zkušenost, lidovou moudrost našich předků. Mnohé mají velmi starobylý původ. Pokud jde o lexikální zásobu přísloví a pořekadel východoslovanských jazyků, v mnohém se podobá slovní zásobě západoslovanských přísloví a pořekadel (viz naše publikace Eva Mrhačová a kolektiv, Západoslovanské paremiologické dědictví, Ostrava 2010), tj. obsahuje pojmy z oblasti lidského života od narození do smrti, a vedle toho velkou skupinu biblismů a slavných výroků. Proti západoslovanským příslovím a pořekadlům jsme u východoslovanských zaznamenali tři další významné vlastnosti: l. rozsáhlý počet zooapelativ, 2. vysoký stupeň synonymizace velké části přísloví a pořekadel a 3. velkou tendenci ztvárňovat přísloví a pořekadla do rýmů.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Lingvokulturologičeskaja cennost russkich, ukrainskich i češskich narodnyh primět

Lingvokulturologičeskaja cennost russkich, ukrainskich i češskich narodnyh primět

Kupcevičová, J. Lingvokulturologičeskaja cennost russkich, ukrainskich i češskich narodnyh primět. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-7464-904-2.

Tato monografie se věnuje výzkumu lidových pranostik kalendářního cyklu (s odkazem na konkrétní kalendářní dny) jako jednomu z typů paremiologických jednotek s prognostickou funkcí. Analýza ruských, ukrajinských a českých kalendářních pranostik na úrovni sémantiky, rytmiky a syntaxe byla provedena ve srovnávacím plánu z hlediska lingvokulturologie.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Západoslovanská rčení

Západoslovanská rčení

Mrhačová E. a kol. Západoslovanská rčení, Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7464-833-5.

Slovník Západoslovanská rčení obsahuje 2 220 českých rčení a jejich významových ekvivalentů ve všech dalších západoslovanských jazycích – slovenštině, polštině, kašubštině, horní lužické srbštině a dolní lužické srbštině. Rčení považujeme za formálně a obsahově ustálené, závazné, obrazné spojení slov znakové povahy. Má metaforický základ a nese s sebou podobenství. Je pro ně příznačný posun lexikálního významu, to jest fakt, že jejich význam není totožný s významem jejich komponentů. Skvěle to vystihl už J. A. Komenský, když v díle Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům vyslovil myšlenku, že těmito spojeními slov se něco jiného říká a něco jiného rozumí.

The dictionary Západoslovanská rčení [Western Slavic Idioms] contains 2,220 Czech idioms and their semantic equivalents in all other Western Slavic languages: Slovak, Polish, Cassubian, Upper Lusatian and Lower Lusatian. An idiom is understood as a formally and semantically set phrase of sign character, which is binding and figurative. Being of a metaphoric ground, it conveys a parable. In an idiom, there occurs a shift in the lexical meaning, that is, it meaning is not the same as the meaning of its components. Comenius expressed it clearly in Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům by saying that with these phrases we say something different than we understand.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku

Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku

Przywara, M. Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 208 s. ISBN 978-80-7464-780-2.

Práce se zabývá vývojem literatury a literárního života na Těšínském Slezsku po roce 1989, přičemž autor práce klade důraz na celistvé, areálové zobrazování veškerých aspektů a tendencí této literatury, tzn. že v centru pozornosti autorova bádání se nachází tvorba psaná polsky (na polské straně Těšínského Slezska, a na tzv. „Zaolzí“) a zároveň česky. Tento úhel pohledu považuje autor za nesmírně důležitý k pochopení současného vývoje těšínské literatury, kdy střední a mladá generace autorů z Těšínska přichází s novým pohledem na region, jeho dějiny a kulturu, a společným indikátorem většiny literárních projevů a událostí je bezpochyby „otevřenost vůči multikulturním kořenům regionu“.

The present thesis deals with the development of literature and literary life of the Cieszyn/Těšín Silesia after 1989, and the author of the thesis emphasizes compact and areal depicting all aspects and trends of this literature, i.e. that the object of the author´s research includes the works written in Polish (on the Polish side of Cieszyn Silesia, and the region behind the Olza river), and also in Czech. This point of view is considered by the author as extremely important to understanding current developmenst of Těšín literature, when the middle and younger generation of writers from Těšín region comes with a new view of the region, its history and culture, and common indicator of the most literary manifestations and events is undoubtedly the "openness to the multicultural roots of the region".

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky

Raclavská, J. a kol. Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 246 s. ISBN 978-80-7464-785-7.

Publikace prezentuje výsledky výzkumu jazykového obrazu „psa“ ve vybraných slovanských jazycích. Pomocí interpretační analýzy frazeologizmů, údajů získaných z dotazníkového šetření a dále konfrontace s výzkumy v  přírodních a historických vědách autoři dokazují, že ustálená slovní spojení s komponentem „pes“ jsou v jazycích hluboce zakořeněna a jejich používání dnes je dáno tradicí. Jejich popularita je spojena s tendencí do ekonomičnosti jazyka.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Současná ruská a polská zpívaná poezie I.

Současná ruská a polská zpívaná poezie I.

Jelínek, I. (a kol.) Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 486 s. ISBN 978-80-7464-773-4.

Tato monografie představuje průkopnický čin, neboť problematice ruské a polské zpívané poezie dosud žádný český badatel, pokud je nám známo, nevěnoval systematicky odbornou pozornost, a předává čtenářům výsledky původního terénního výzkumu, který probíhal v Polské republice a Ruské federaci v letech 2014-2015. Monografie se dělí na dvě části: českou a polskou. V rámci nich uvedeny jsou rozhovory s odborníky na zpívanou poezii (teoretiky – J. Domanskij, L. Kopeć aj.) a také přímé rozhovory s umělci, kteří se aktivně podílejí na koncertování a skládání písní (interpreti – B. Grebenščikov, J. Frolovová, R. Kołakowski J. Kasprowicz aj.), popř. zhudebnili básně dříve napsané klasickými ruskými či polskými autory. Jelikož je oblast zpívané poezie v současném Rusku a Polsku velmi bohatá, jedná se v našem případě pouze o dílčí (a do jisté míry i subjektivně orientovaný) výzkum, který si nečiní ambice uchopit uvedenou problematiku v plné šíři. Z tohoto důvodu nese monografie římské číslo „I“, čímž chtějí autoři poukázat nejen na dílčí charakter výzkumu, ale také zdůraznit skutečnost, že na něj bude možné v budoucnu navázat.

Jako zvláštní bonus připojujeme k vydané publikaci CD obsahující vybrané a zvukově upravené fragmenty rozhovorů s ruskými i polskými osobnostmi zpívané poezie.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR)

Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR)

Bogoczová, I., Bortliczek, M. Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR) / Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-696-6.

Publikace obsahuje analýzu jazykové a komunikační situace v česko-polském pohraničí (jde o region těšínského Slezska v České republice) a transkripci autentické a aktuální mluvy zdejších obyvatel, přesněji dětí a mládeže polských menšinových škol. Práce je napsána dvojjazyčně a přihlíží ke specifikům vnímání problému z české i polské perspektivy

Publikacja zawiera analizę sytuacji językowo-komunikacyjnej na pograniczu czesko-polskim (chodzi o region Śląska Cieszyńskiego po czeskiej stronie granicy państwowej, zwany Zaolziem) oraz transkrypcję autentycznych i aktualnych wypowiedzeń tutejszych mieszkańców, dokładniej dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowych szkół z polskim językiem nauczania. Praca została napisana w języku czeskim i polskim i uwzględnia specyfikę oceny danego problemu dokonywanej zarówno z perspektywy czeskiej, jak i polskiej.

The Language of the Border Microworld (the Common Language of Těšín Dwellers)
The analysis of language and communication situation in the Czech-Polish border (the region of Těšín Silesia in the Czech Republic) and the presentation of authentic speech transcription.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku

Zechová, R. Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7464-486-3.

Książka poświęcona jest obrazowi kobiety modelowanemu w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku. Pokazuje, jakie wzory kulturowe utrwalone w badanym systemie językowo-kulturowym przekazuje nam tradycyjne społeczeństwo mieszkające obok siebie, ale na terenach dwóch państw. Przedmiotem badań są tu znaczenia denotacyjne i konotacyjne związane z kategorią kobieta. Fundamentem semiotycznej analizy językowego materiału (odnotowanych obrzędów, zwyczajów, formuł słownych itp.) stała się jego interpretacja poprzez pryzmat wtórnych systemów modelujących, których znaczenie podkreślają badania tartuskich semiotyków.

Publikace se zaměřuje na problematiku modelování obrazu ženy v kulturním systému česko-polského pohraničí ve Slezsku. Ukazuje, jaké kulturní vzory zkoumaných systémů, nám předávají tradiční společnosti žijící vedle sebe, nicméně na území dvou států. Předmětem výzkumu jsou zde konotační a denotační významy spojené s kategorií žena. Základem sémiotické analýzy jazykového materiálu (zaznamenaných obřadů, zvyků, slovních spojení apod.) se stala jeho interpretace dle teorie primárních a sekundárních sémiotických systémů, jejichž význam vyzdvihují výzkumy představitelů Tartusko-moskevské školy.

Modelling the view of woman in the cultural system of the Czech-Polish border region in Silesia

The aim of the book, which is a study in cognitive linguistics, is to show the model view of woman in the cultural tradition of the Czech-Polish border region. The book focuses on the linguistic image of the world, specifically the linguistic image of woman. The analysis is based on the theory of primary and secondary semiotic systems, developed by J. Lotman and other representatives of the Moscow-Tartu school of cultural semiotics. Considering the wide scope of research on the topic of linguistic images of the world, the book could not give a detailed description of the linguistic image of woman; instead it focuses on just part of the issue, connected to the cultural aspects of the topic. The analysis shows how the formation of the view of woman was influenced by the perceptions of "traditional" cultures.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах

Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах

Kupcevičová, J. Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах. 4. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7464-345-3.

Учебно-практическое пособие «Русская орфография в правилах, упражнениях и таблицах» предназначается для студентов как бакалаврского, так и магистерского отделений, изучающих русский язык в рамках основной специальности.

Целью пособия является:
а) ознакомление студентов с основными правилами русской орфографии и пунктуации, что должно послужить базой для изучения грамматики и синтаксиса;
б) формирование и развитие навыков и умений грамотного письма, которыми студенты должны овладеть к концу общего курса обучения.

Пособие условно можно разделить на 5 частей.

Первая часть пособия – «Орфография и пунктуация» – состоит из 14 глав. В ней в простой и доступной форме формулируются основные правила русской орфографии и пунктуации. Правила излагаются по отдельности или сгруппированы по определённым принципам. После каждой группы правил предлагается определённое количество упражнений на проработку и закрепление материала. В конце этой части помещены «Комплексные упражнения» (гл. 14), которые состоят из связных текстов и содержат практически все изученные орфограммы.

Вторая часть – «Материалы для самостоятельной работы» – состоит из определённого количества упражнений по всем пройденным темам, и предлагается для самостоятельной работы над изученным материалом.

Упражнения всего пособия построены по принципу возрастающей сложности. В примерах используются отдельные слова и выражения, связанные с областью предпринимательства, предложения и отрывки из произведений русских авторов, фразеологизмы, пословицы и поговорки русского народа. Кроме того, в пособии можно найти достаточно заданий творческого характера разного типа, а также заданий на сообразительность. Некоторые наиболее трудные или редко встречающиеся слова переведены на чешский язык.

Третья часть пособия – «Таблицы алгоритмов правил» – представляет собой изученные правила, записанные в виде таблиц. Таблицы предназначены для работы с ними во время изучения правил, а также для самостоятельной работы студентов. Могут быть использованы не только студентами вышеуказанных специальностей, но и всеми желающими, как вспомогательный материал для обновления ранее приобретённых знаний.

Четвёртая часть пособия – «Ключи» – за редким исключением включает в себя ключи практически ко всем упражнениям пособия и упражнениям для самостоятельной работы. Ключи к «Комплексным упражнениям» могут быть использованы преподавателями в качестве текстов для написания диктантов.

Пятая часть пособия – это «Приложения». Они включают в себя список международных словообразовательных элементов, словарик использованных терминов, список фамилий авторов, из произведений которых были выбраны предложения и тексты для упражнений, список использованных сокращений.

В конце пособия приводится список использованной литературы.

PhDr. Елена Купцевичова

Obsah soubor pdf 0,14 MB

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Česko-polské jazykovědné studie

Česko-polské jazykovědné studie

Mrhačová, E. Česko-polské jazykovědné studie. Racibórz 2013. 204 s. ISBN 978-83-63090-44-9.

Čtenář, který se zajímá o česko-polské jazykové problémy, jimž se v mluvnicích nevěnuje přílišná pozornost, najde v knize mnoho zajímavého. Dozví se, jak se vyvíjela česká a polská křestní jména; jak vznikala příjmení a jaké jejich typy se dnes ustálily v obou našich jazycích; jak se v češtině a polštině správně tvoří obyvatelská jména; jak je to dnes s českými a polskými pomnožnými podstatnými jmény; jaké místo zaujímají zvířata v české a polské frazeologii; a nahlédne i pod povrch nejstarší slovesné skupiny, která se možná stala základem slovanského vidu...

Eva MRHAČOVÁ
Lingvistka na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, členka Jazykovědného sdružení ČAV a Obce překladatelů ČR, autorka řady publikací ze srovnávací jazykovědy česko-ruské a česko-polské, frazeologie západoslovanských jazyků a teorie překladu. Patří ke skupině zakladatelů Ostravské univerzity a její filozofické fakulty. V r. 2005 jí vláda Francouzské republiky udělila titul rytíře řádu Akademických palem - za založení a vybudování oboru francouzština na Filozofické fakultě OU, kde po čtyři volební období působila ve funkci děkanky.

 

Současná ruská řečová etiketa pro Čechy

Současná ruská řečová etiketa pro Čechy

Kupcevičová, J.,Vilímek, V. Современный русский речевой этикет для чехов (Současná ruská řečová etiketa pro Čechy). Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7464-252-4.

KUPCEVIČOVÁ, J., VILÍMEK, V. Russikj rečevoj etiket (Ruská řečová etiketa). Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 166 s. ISBN 80-7368-248-6.

Představujeme vám novou verzi knihy, jejichž prostřednictvím se můžete seznámit s obecně přijatými normami řečové etikety v ruštině a s jejich českými ekvivalenty. Kniha je určena nejen studentům vysokých škol, kteří studují ruský jazyk v rámci svého hlavního oboru, učitelům základních a středních škol, ale také všem, kdo při své práci používají ruský jazyk jako prostředek komunikace. Cílem knihy je otevřít cestu k poznání plnohodnotné, kulturní a úspěšné komunikace a spolupráce se všemi, kdo mluví rusky.

V této knize se čtenář postupně seznámí s obecně přijatými normami ruské řečové etikety – formami oslovení a upoutání pozornosti, oslovení v dopise, telefonickým rozhovorem, formami přivítání a loučení, představení při seznámení, pozvání, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, celkového hodnocení, žádosti, rady, nabídky, stížnosti, vyjádření soucitu a soustrasti, omluv, komplimentů atd., a také s gestikulací, která komunikaci doprovází. Všechny varianty řečové etikety jsou prezentovány formou kompaktních výrazů s českými ekvivalenty a komentářem k jejich užití. Materiál je rozdělen do 17 kapitol, po každé z nich následují praktická zadání pro řečová cvičení. Cvičení jsou zaměřena na rozvíjení a upevňování osvojených řečových dovedností a návyků. Tyto návyky jsou nezbytné pro plynulé vyjadřování se v ruštině, zejména pro průvodce, tlumočníky, překladatele atd. V knize je uvedeno mnoho příkladů na procvičení řečových dovedností zaměřených na zautomatizování reakcí v různých situacích.

Jako české ekvivalenty byly zvoleny typické fráze, které ve stejné komunikační situaci používají Češi. Ne vždy se proto jedná o překlad slov, která tvoří ruský výraz. To umožňuje lépe pocítit stylistické zabarvení, typické situace použití a upevnit si schopnost správnějšího překladu mezi češtinou a ruštinou.

Podnětem pro vytvoření této verze knihy byly mnoholeté zkušenosti užívání prvních dvou vydání „Ruské řečové etikety“ a práce s nejrůznějšími skupinami studentů. Na základě praxe byly doplněny nové fráze a cvičení etikety a aktualizoval se plán výuky.

Upřímně doufáme, že vám naše kniha pomůže dosáhnout vašeho cíle – plynule hovořit rusky!

Представляем вам новую версию пособия, посредством которого вы можете ознакомиться с нормами общепринятого речевого этикета в русском языке и с их чешскими эквивалентами. Оно предназначено не только для студентов вузов, которые изучают русский язык в рамках основной специальности, преподавателей начальных школ и средних учебных заведений, но также для всех, кто в своей работе используют русский язык как средство общения. Цель пособия – открыть все возможности для полноценного, культурного и успешного общения и сотрудничества со всеми, кто говорят по-русски.

В данном пособии читатель постепенно ознакомится с нормами общепринятого речевого этикета в русском языке – формами обращения и привлечения внимания, обращения в письме, ведения разговора по телефону, с формами приветствия и прощания, представления при знакомстве, приглашения, выражения согласия, несогласия и общей оценки, просьбы, совета, предложения, жалобы, сочувствия, соболезнования, извинения, комплимента и т. д., а также с жестикуляцией, которая общение сопровождает. Все формы речевого этикета представлены в виде компактных выражений с чешским эквивалентом и комментарием об их употреблении. Весь материал разделён на 17 глав, после каждой из которых помещены практические задания для речевых упражнений. Упражнения пособия направлены на развитие и закрепление освоенных речевых умений и навыков. Эти навыки необходимы для свободного владения русским языком, особенно для гидов, экскурсоводов, переводчиков и т. д. В пособии приведено много примеров для тренировки речевых умений, направленных на отработку автоматической реакции в разных ситуациях.

В качестве чешских эквивалентов отобраны типичные фразы, которые в той же коммуникативной ситуации используют чехи. Поэтому они не всегда являются переводом слов, из которых составлено русское выражение. Это позволяет лучше почувствовать стилистическую окраску, типичную ситуацию употребления и зафиксировать способность более правильного перевода между чешским и русским языками.

Толчком для возникновения этой версии пособия стал многолетний опыт использования первых двух изданий «Русского речевого этикета» и работы с самыми разными группами студентов. На основе практики дополнялись новые этикетные фразы и упражнения, актуализировался план занятий.

Искренне надеемся, что наше пособие вам поможет достичь вашей цели – свободно владеть русским языком!

Skriptum lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)

Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů)

NEDOMOVÁ, Z. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7464-257-9.

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné i dalším směřováním k analytismu a aglutinaci. Uvedené změny jsou spojeny s integračními procesy internacionalizace a globalizace, jsou provázeny intenzivním přejímáním slov z cizích jazyků. Ve dvou úvodních kapitolách se autorka zabývá některými základními teoretickými otázkami souvisejícími s tématem monografie, opírá se v nich o práce domácích i zahraničních jazykovědců, kteří sledují aktuální jazykovou situací ruštiny na přelomu tisíciletí. Výzkum je zaměřen výhradně na jmenné slovní druhy (substantiva, adjektiva a číslovky), které jsou významnými prostředky analytismu v morfologické rovině ruštiny. Nesklonná přejatá substantiva představují hlavní výrazový prostředek dané tendence, jejich popis a analýza v konfrontaci s ekvivalenty v češtině jsou soustředěny v následujících dvou kapitolách. Výklad ilustruje dokladový materiál z ruských publicistických textů a slovníků cizích slov, jazykový materiál je také konfrontován s korpusy ruštiny a češtiny. Kniha je určena především lingvistům, překladatelům, posluchačům a doktorandům rusistiky.

Тенденция к аналитизму в современном русском языке (на материале именных частей речи)

Монография посвящена описанию и анализу синхронного состояния русского языка начала XXI века с точки зрения проявления в нем тенденций к аналитизму и агглютинативности в области именных частей речи: существительных, прилага-тельных, числительных.

Монография состоит из четырех глав. В первой главе обсуждаются теоретические проблемы, связанные с темой нашего исследования. Остальные главы имеют прикладной характер, в них дается описание, классификация и интерпретация собра-нного материала.

В первой главе «Тенденции развития русского языка в конце ХХ – начала XXI века» анализируются процессы в системе русского языка на рубеже тысячелетий. В данной главе показаны процессы демократизации и либерализации, которые нашли отражение в русской лексике. С другой стороны, уделено внимание и интернационализации, рефлексом которой является процесс заимствования иноязычных слов. Интенсификация этого явления отмечается с конца ХХ века во всех славянских языках, в том числе и в русском. В данной главе осмыслены причины процесса заимствования и рассмотрены различные аспекты и классификации заимствований в русском языке.

Во второй главе «Аналитические тенденции в современном русском языке» исследуется аналитизм в русском языке в качестве его типологического свойства. Это явление рассматривается в диахроническом аспекте. Усиление агглютинативности и аналитизма в русской лексике, морфологии и синтаксисе определяется как основная тенденция современного состояния русского языка. Главное внимание в исследовании сосредоточено на аналитических тенденциях в морфологической системе современного русского языка и прежде всего в именных частях речи.

В третьей главе «Несклоняемые существительные в русском языке» рассматривается главное морфологическое проявление тенденции к аналитизму. В этой главе обсуждаются структурные типы несклоняемых существительных, выступающих в качестве морфологического средства выражения аналитизма в современном русском языке, выявляются их количественные параметры и этапы развития. Описаны также морфологические характеристики несклоняемых существительных (так называемое нулевое склонение и их морфологический род). В главе проведены разные виды классификаций (структурные, генетические и тематические) корпуса несклоняемых заимствованных нарицательных существительных в русском языке.

Четвертая глава «Несклоняемые заимствованные нарицательные существительные в русском языке» содержит детальный анализ русских нарицательных существительных (одушевленных и неодушевленных) иноязычного происхождения. Языковой материал по русским словарям и текстам медиа подвергается сопоставлению с данными Национального корпуса русского языка и их эквивалентами в чешском языке.

The Tendency Towards Analytism in Contemporary Russian (based on nominal parts of speech)

The present monograph focuses on the description and analysis of the synchronic state of the Russian language of the early 21st century in terms of tendencies towards analytism and agglutination, including their specific manifestations in nominal parts of speech (nouns, adjectives, numerals).

Our study consists of four chapters, the first of which is devoted to theoretical problems related to the research topic. The following chapters are of a more empirical nature as they present the classification and description of our corpus from different perspectives.

The first chapter, entitled "The evolutionary tendencies of Russian at the end of the 20th and in the early 21st century," deals with the language situation in Russian at the turn of the millennium.

In the second chapter "Analytical tendencies in contemporary Russian" analytism is defined as a typological property of a language. An outline of research on this issue in the context of the Russian language is given in diachronic perspective.

The third chapter "Uninflected nouns in Russian" deals with the main expressive morphological means of the tendency towards analytism – uninflected nouns from the point of view of structure types in contemporary Russian, their quantitative parameters, and evolutionary stages. The morphological characteristics of uninflected nouns (i.e. zero declination and morphological gender) are also described and different types of classification (structural, genetic, thematic) of the corpus of uninflected foreign appellations of Russian origin are presented.

The fourth chapter "Uninflected borrowed appellations in Russian" is devoted to a detailed analysis of Russian appellations (animate and inanimate) of foreign origin. Supporting evidence from Russian dictionaries and mass media was compared with the Russian National Corpus and their equivalents in Czech.

In manifestations of analytical elements of contemporary Russian morphology, there appear elements related to the history of Russian grammatical structure, as well as grammatical phenomena that reflect the evolutionary tendencies of literary Russian and its current state.

Obsah soubor pdf 0,78 MB

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska

Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska

Muryc, J. (Ed.) Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 116 s. ISBN 978-80-7464-192-3.

Publikace reflektuje aktuální podobu jazykové situace a církevního diskurzu, tedy jazykový a sociálně-historický rámec komunikace v církvích na českém Těšínsku. Autoři se věnovali především studiu historického vývoje Římskokatolické církve a Slezské církve evangelické augsburského vyznání a prohloubení aktuální problematiky týkající se jazykových kontaktů realizovaných v různých typech komunikačních situací v obou církvích, jež v náboženském životě obyvatel sledovaného subregionu sehrály významnou roli. Uvedené pojetí jazykové situace a diskurzu zohledňuje vybrané aspekty tří základních rovin zkoumané problematiky – historické, jazykové a sociolingvistické.

Religious discourse in the broader sociohistorical context of the Czech part of the Těšín region
The publication reflects the current language situation and the state of religious discourse, i.e. the linguistic and sociohistorical framework for communication in the churches in the Czech part of the Těšín region. The authors focus mainly on the analysis of the historical development of the Roman Cath¬olic Church and the Silesian Church of the Evangelical Augsburg Confession with the aim to offer a deeper insight into the current issue of language contacts realised in the various types of communication situations playing an important role in the religious life of the inhabitants of the subregion that was subject to our study. The concept of the language situation and discourse take into account certain aspects of three basic levels – historical, language and sociolinguistic.

Obsah soubor pdf 0,51 MB

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Historie Ázerbájdžánu v nové publikaci Přehled dějin Ázerbájdžánu: Země věčného ohně III

Historie Ázerbájdžánu v nové publikaci Přehled dějin Ázerbájdžánu: Země věčného ohně III

ALIEV, I. Přehled dějin Ázerbájdžánu: Země věčného ohně III. Překlad V. Vilímek, D. Majer, S. Mammadova. Ostrava: Ostravské muzeum - Ostravská univerzita, 2012. ISBN 978-80-904316-7-6.

První specializovaná publikace o historii Ázerbájdžánu vydaná v češtině vyšla díky spolupráci Ostravské univerzity a Ostravského muzea. Zachycuje dějiny historického ázerbájdžánského území od nejstarších dějin. Obsáhle se věnuje prvobytně pospolné společnosti na území Ázerbájdžánu, starověkým dějinám země, epoše Kavkazské Albánie, období feudalizmu v Ázerbájdžánu a novověkým dějinám, jejichž popis končí připojením země k Sovětskému svazu. Publikaci uvádí historicko-překladatelská úvodní studie pracovníka Ostravského muzea PhDr. Davida Majera a Mgr. Vítězslava Vilímka, PhD. z Ostravské univerzity, která komentuje originální texty sepsané historiky z Akademie věd Ázerbájdžánu a uvádí je do kontextu české historiografie. Prezentace vlastních národních dějin předními současnými ázerbájdžánskými historiky se tak částečně propojuje s pohledem středoevropským prizmatem.

Publikace je určena pro odborné čtenáře – historiky, archeology, politology, etnology a další odborníky, kteří se zabývají problematikou Ázerbájdžánu, Kavkazu, kaspické oblasti, Perské říše a Íránu, ale i pro ostatní zájemce o popisovanou problematiku.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Od dekadence k teurgii

Od dekadence k teurgii

VOREL, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 380 s. ISBN 798-80-7364-032-2.

Obsah, úvod publikace, summary v angličtině soubor pdf 0,21 MB

Monografii lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae

Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae

MIKULÁŠEK, M. Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Spis OU č. 234/2011. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011. 198 str. ISBN 978-80-7368-938-4.

Kniha „Via cordis“. Ars interpretationis hermeneuticae. Duchovědné paradigma literární hermeneutiky navazující na práci Hledání „duše“ díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza „vnitřní formy“ artefaktu a mytopoidních forem narace (OU, Ostrava 2004) sumarizuje autorovo poznávání procesu umění interpretace slovesného artefaktu. Ve čtyřech myšlenkově a tematicky provázaných částech práce autor akcentuje hledání novodobého vědního paradigmatu umění interpretace, vidí ho na cestách prolínání kategorií ontologie, gnoseologie a teologie, konsilience kategorií racionality (logos echon s jeho integrálním intelektem), iracionality (logos alogos) a duchovědného aspektu (logos theotelés s jeho duchovním nosníkem poznání = kardiognósií a sofianitou), tj. korelace různých forem poznání. Dlouhodobá dominace v uměnovědě „disastrálníhpo ratia“, zaměřeného na exaktní zkoumání technologie, resp. morfologie slovesného díla („gramatika poezie“, „morfologická poetika“, pojetí umění jako „postupu“) byla totiž střídána už v průběhu 20. st. revitalizovanou koncepcí umění hermeneutické interpretace (H.G. Gadamer) vynořující se z minulosti v návaznosti na inspirace myšlení novoplatonismu, církevních Otců, estetiky epochy romantismu i „estetiky teologické“ s jejím etickým řádem hodnot. Právě hermeneutika jako genetické a duchovědné poznávání esence podstaty a „skrytého smyslu“ uměleckých jevů proměňuje potencialitu soudobého myšlení o literatuře a prolínáním kategorií ontologie, gnoseologie a teologie se v jejím exegetickém prostoru konstituuje novodobé vědní paradigma umění interpretace. „Poetická moudrost“ paradigmatu spájejícího kardiognósii s filokalií a sofianitou logu je vkladem slovanských myslitelů do sféry „poetické teologie“, je svědectvím afinity duchovního světa Východu a Západu v oblasti vědy o umění, spojnicí harmonizující „mysl a srdce“ interpreta. Dané sofiologické integrum je „klenbovým svorníkem“ „architektonické“ schopnosti rozumu (noosféry) a sféry ducha (pneumatosféry), „božské imaginace“, oduševňující lidské i vesmírné bytí.: v tomto smyslu je gnoseologickou páteří metodologie hermeneutické interpretace uměleckých forem, substanciální součástí „mravní astronomie“ (Hemsterhuis a Novalis) - transendentního nosníku a zdroje poznání duchovního vývoje lidstva. Vedle hledání vědního paradigmatu umění interpretace autor knihy usiluje o odkrytí korelace „vnitřní“ a „vnější“ formy artefaktu a zvl. provázanosti různých druhů umění - umění slovesného, sochařství, umění výtvarného i hudebního, snaží se nalézt jejich tvůrčí spojnici, postihnout specifičnost jejich výpovědi o vnitřním světě tvůrce. Pojednání je doprovázeno nejen uměnovědnými sentencemi z oblasti slovesnosti, ale i dotvořeno obrazovými materiály zvl. z oblasti sochařství (z dílny A. Rodina [+ jeho teoretické názory] i C. Claudelové, reflektující její lidské drama). Široce jsou citovány práce filosofů (od nejstarších dob až po současnost, od Platóna, Aristotela, Plótína, Aurelia Augustina aj. - po Merleau-Pontyho, Gadamera, Dubského aj.), uměnovědců (mj. 20. st., Huyghe aj.), estetiků (mj. i představitelů „estetiky teologické“ - Florenskij, Tresmontant, Špidlík, Altrichter aj.) i literárních vědců (O. Fischer, V. Černý aj.). Součástí práce jsou obrazové přílohy z dílny A. Rodina a C. Claudelové, soupis odborné literatury předmětu, resumé v češtině, ruštině, angličtině a také jmenný rejstřík.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Antologie teorie odborného překladu

Antologie teorie odborného překladu

GROMOVÁ, E., HRDLIČKA, M., VILÍMEK, V. ed. Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). 3. revidované a rozšířené vydání. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-801-1.

Tato publikace je příspěvkem k zmapování uvažování českých a slovenských odborníků o překladu technických, ekonomických, právních, lékařských a jiných odborných textů. Obsahuje 23 vybraných článků předních autorů uveřejněných v různých publikacích. Doplňuje je dosud nejkompletnější bibliografie prací o překladu tzv. pragmatických textů a čtenáři se tak nabízí komplexní přehled o názorech na tuto problematiku od 70. let dvacátého století do poslední doby.

Jako příloha byla na podnět čtenářů nově zařazena část pojednávající o strojovém a počítačem podporovaném překladu.

Sestaviteli knihy jsou vedoucí oddělení translatologie na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře a místopředsedkyně Slovenské společnosti překladatelů odborné literatury prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., člen redakční rady časopisu ToP (tlumočení-překlad) a bývalý pracovník Ústavu translatologie Univerzity Karlovy a katedry slavistiky Ostravské univerzity PhDr. Milan Hrdlička, CSc. a Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. z katedry slavistiky Ostravské univerzity.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Funkční stylistika ruského jazyka

Funkční stylistika ruského jazyka

Nedomová, Z.: Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka, OU, Ostrava 2010, 174 s. ISBN 978-7368-793-9

Skriptum je určeno posluchačům bakalářského i navazujícího magisterského studia oboru Ruský jazyk (Ruština ve sféře podnikání, Ruský jazyk a literatura aj.). Učební text obsahuje sérii přednášek vysvětlujících základní pojmy stylistiky (stylistika, styl, funkční styl, spisovný jazyk, jazyková a stylistická norma). V jednotlivých kapitolách jsou podrobněji charakterizovány čtyři funkční styly (odborný, administrativní, publicistický a hovorový), jejichž znalost je pro studenty nezbytná. Na konci každé teoretické kapitoly jsou uvedena praktická cvičení související s daným tématem. Skriptum obsahuje také výkladový slovníček lingvistické terminologie a stručný překladový rusko-český slovník odborných termínů.

Obsah soubor pdf 0,11 MB

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku

Muryc, J. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 168 s. Acta Facultatis Philosophicae, Spis OU č. 231/2010. ISBN 978-80-7368-932-2.

Práce si klade za cíl na základě dostupných faktů vyvodit obecné a specifické rysy mluvené a psané češtiny na území české části Těšínského Slezska a stanovit pravidla, míru a následky mezijazykové (polsko-české) interference. Na český jazyk a jeho kontakty s dalšími kódy sledovaného subregionu je nahlíženo především z hlediska sociolingvistického a deskriptivně-lingvistického. V rámci zkoumání jazykové situace v těšínském subregionu se autor orientuje na problematiku konkrétních jazykových projevů, jazykových kontaktů, jazykové a komunikační kompetence či jazykového vědomí. Autor na jedné straně vychází z vymezení zkoumaného jazykového území, charakteristiky tamních jazykových poměrů, jazykové konfrontace těšínského interdialektu, češtiny a polštiny (a typologie těchto jazykových kódů), na straně druhé z vymezení pojmů bilingvismus, diglosie, střídání (přepínání) kódů, interference, jazykový transfer spolu s určením jejich reálných projevů.

 

Západoslovanské paremiologické dědictví

Západoslovanské paremiologické dědictví

Mrhačová E. a kol. Západoslovanské paremiologické dědictví, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 227 s. ISBN 978-80-7368-848-6

Srovnávací paremiologie západoslovanských jazyků nemá dosud v české lingvistice tradici. Slovník přísloví českých a jejich obsahových ekvivalentů slovenských, polských, kašubských, dolnolužických a hornolužických je první publikací v dané oblasti. Obsahuje 753 přísloví a pořekadel. Je určen široké veřejnosti zajímající se o myšlenkové bohatství západních Slovanů, které je ukryto v parémiích.

Kolektiv autorů: Eva Mrhačová, Mieczysław Balowski, Alfred Měškank, Milan Hrabal, Marta Pančíková, Justyna Pomierska, Sonja Wölke

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Česko-polský frazeologický slovník

Česko-polský frazeologický slovník

Mrhačová, E., Balowski, M. Česko-polský frazeologický slovník, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009. ISBN 978–80–7368–633–8.

První česko-polský frazeologický slovník vydaný v ČR uvádí 6 467 frekventovaných frazeologických jednotek (lexikalizovaná přirovnání a rčení různého původu a charakteru, lexikalizované charakteristiky, pořekadla a přísloví) a jejich polské ekvivalenty.

Slovník lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Głos Ludu – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu

Głos Ludu – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu

Kolberová, U. „Głos Ludu“ – gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009. 194 s. ISBN 978–80–7368–685–7.

Autorčinu práci lze chápat jako sondu do problematiky tištěných masmédií (nejen) v české části Těšínského Slezska, v nichž se odráží každodenní realita a život zdejší polské menšiny, včetně jejího vztahu k české společnosti od konce druhé světové války po současnost. Autorka se věnuje historii tištěných médií obecně, přičemž zohledňuje také konkrétní situaci v českém a polském prostředí, rovněž v kontextu prvních tištěných periodik, počínaje titulem „Tygodnik Cieszyński“ (později „Gwiazdka Cieszyńska“), až po současná média, včetně „Głosu Ludu“. Práce tedy představuje tištěná média nejen jako zdroj informací a nástroj utvářející názory a vědomí čtenářů, ale také jako specifický odraz doby. Prezentovanou ucelenou historii „Głosu Ludu“ na pozadí široce vnímaných společenských událostí lze rovněž chápat jako pokus o doplnění dosud obšírněji nepopsané oblasti v životě polské menšiny na českém Těšínsku. V předkládané charakteristice lze také sledovat měnící se funkce médií a problémy, s nimiž se musejí tištěná média potýkat v současném světě. Opomenuta není ani jazyková otázka. Na řadě příkladů autorka dokládá syntaktické, lexikální a stylistické prostředky newspeaku, manipulace a propagandy – projevující se mj. tautologií, alegorií, patosem, opozicí „my – oni“, protiklady „včera – dnes – zítra“, imperativy, neosobními konstrukcemi, stupňováním přídavných jmen, přívlastky. Za pozornost rovněž stojí vlivy mezijazykové interference z českého jazyka, příp. zdejšího nářečního kódu.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

"Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi"

MIKULÁŠEK, Miroslav "Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi". Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 202 s.
ISBN 978-80-7368-582-9

Studijní text prof. dr. Miroslava Mikuláška, DrSc. „Zření duchovního kosmu“ a „ars interpretandi“. Anatomie literární hermeneutiky (OU, Ostrava 2008) je koherentním přehledem i vymezením základních vědních oblastí umění hermeneutické interpretace. V návaznosti na filosofickou hermeneutiku H.-G. Gadamera jako integrálního vědění o umění slova autor kompendia odvíjí výklad duchovního chápání exegeze artefaktu i tvůrčího procesu od katego-rie „slova“ s jeho pojmovým vrstvením, přes anatomii tvaru slovesného díla (s provázaností „vnitřní“ a „vnější“ formy, „skrytého“ i „zjevného“ smyslu aj.) až po teorémy metodologické. Promyšlením exegetického „jádra“ hermeneutické interpretace (představující „duchovní po-znání“ a „etické vědění“) autor studijního textu (sledujícího i propedeutický cíl) vnáší vědní vklad do teorie interpretace slovesného artefaktu a do konstituování metodologie literární hermeneutiky.

Předmluva k publikaci soubor pdf 0,10 MB

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB

 

Adam Mickiewicz a Slované

Adam Mickiewicz a Slované

Balowski, M. ed. Adam Mickiewicz a Slované

Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 29. – 30. listopadu 2005 u příležitosti 150. výročí úmrtí Adama Mickiewicze. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-529-4.

Sborník vědeckých studií vznikl z referátů a diskusních příspěvků přednesených na konferenci s názvem Adam Mickiewicz a Slované, která se uskutečnila 29. – 30. listopadu 2005 na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na organizaci mezinárodního setkání věnovaného tvorbě polského básníka se podílela Katedra slavistiky Filozofické fakulty OU spolu s Katedrou slovanské filologie Fakulty polské a klasické filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a Katedrou slavistiky Pedagogické univerzity ve Vilniusu.

Zájem o tvorbu stěžejního polského romantika neklesá, což dokazuje nejen zmíněná konference, ale také zájem čtenářů. Sborník Adam Mickiewicz a Slované tedy jednoznačně potvrzuje kontinuitu badatelského zájmu o tvorbu Adama Mickiewicze, ukazuje na snahu postihnout aktuální význam vědeckého bádání básníkovy tvorby a iniciativně rozšiřuje její interpretaci o nové metodologické postupy. Konference se tak stala velmi dobrým příkladem mezinárodní spolupráce polských, litevských, běloruských a českých lingvistů a literárních vědců v této oblasti.

Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 29. - 30. listopadu 2005 u příležitosti 150. výročí úmrtí Adama Mickiewicze.

Obsah soubor pdf 0,10 MB

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

 

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?

Hrdinová, E. M., Vilímek, V. a kol. Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe? Spisy Ostravské univerzity č. 187/2008. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-589-8.

Monografie mezinárodního autorského kolektivu reflektuje teoretické, praktické a didaktické problémy tlumočení. Zaměřuje se na oblasti konsekutivního a simultánního tlumočení, notace, kognitivních procesů při tlumočení, průvodcovské tlumočení jako specifický druh tlumočnické činnosti a na další aspekty. Publikace je určena pro studenty filologických oborů, kteří nemají translatologii jako hlavní obor a pro zájemce z praxe. Autory monografie jsou vysokoškolští učitelé s tlumočnickou zkušeností.

Skriptum lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Obsah publikace soubor doc 0,08 MB

 

Astrální próza Andreje Bělého

Astrální próza Andreje Bělého

VOREL, J. Astrální próza Andreje Bělého. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. 302 s. ISBN 798-80-7368-317-7.

Práce je věnována tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností tzv. druhé generace ruského symbolizmu – Andreji Bělému (vl. jm. Boris Nikolajevič Bugajev, 1880 – 1934). Náš badatelský zájem bude orientován především na esteticko-filozofickou a románovou tvorbu tohoto pozoruhodného myslitele, básníka, romanopisce a dramatika. Vzhledem k syntetické povaze uměleckého směru, jehož byl Andrej Bělyj – vedle Vjačeslava Ivanova a Alexandra Bloka – významným představitelem, a s ním spjatým značným přesahům do oblasti filozofie, estetiky a etiky, jsme při výkladu jednotlivých vrstev Bělého tvorby zvolili následující postup. První ze dvou hlavních částí práce představuje jednak pokus o přiblížení a vysvětlení fenoménu symbolizmu, jednak úsilí začlenit Bělého tvůrčí intenci do širšího dobového myšlenkového kontextu a nakonec přiblížit badatelské veřejnosti nejdůležitější aspekty autorova uměleckého programu. Druhá část práce pak bude cele věnována problematice románové tvorby Andreje Bělého: ohniskem našeho zájmu zde bude především jedno z jeho nejvýznamnějších prozaických děl – román „Petrohrad“, který v kontextu ruské, ale i světové literatury zaujímá vedle tvůrčích experimentů M. Prousta a J. Joyce přední místo v oblasti tzv. moderní prózy reflektující změny ve vnitřním světě člověka počátku 20. století. Analýza románu bude směřovat od výkladu kompozice uměleckého textu směrem k nalezení jeho skrytého duchovního poselství. Závěr práce bude obsahovat shrnutí dosažených poznatků, přičemž tato sumarizace bude doprovázena analýzou spisovatelova kratšího prozaického útvaru – „Kóťa Letajev“, který vznikal téměř současně s druhou redakcí románu „Petrohrad“ a v němž je možné vysledovat celou řadu shodných významových vrstev.

Součástí práce je resumé v angličtině. Monografii lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Publikace ke stažení soubor pdf 3,05 MB

 

Roztrząsania literackie. Studia o języku polskim

Roztrząsania literackie. Studia o języku polskim

Jiří Damborský: Roztrząsania literackie. Studia o języku polskim. Polonica: Kraków 2007. ISBN 978-83-60209-08-0. 192 s.

Sborník dvanácti statí vydaný u příležitosti 80. narozenin prof. J. Damborského.

 

Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou

Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou

NEDOMOVÁ, Z.Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou. Ostrava: Ostravská univerzita 2006. 148 s. ISBN 80-7368-164-1.

Tematicky inovátorská monografie je členěna do čtyř kapitol.

V teoretické kapitole autorka nabízí mimo jiné vlastní řešení diferenciace číslovek a tzv. kvantitativního slovního druhu, vymezuje i vlastní pojetí funkčně-sémantického pole kvantity. Tři materiálové kapitoly (Počitatelná kvantita, Dělitelná kvantita a Měřitelná kvantita) s jednotným vnitřním uspořádáním popisují komplexně z hlediska všech jazykových rovin jednotlivé typy kvantity a jejich výrazové prostředky v ruštině i češtině. V závěru jsou zformulovány základní typologické rozdíly mezi ruštinou a češtinou ve zkoumané oblasti.

Výchozími principy analýzy jazykového materiálu jsou přístup *od obsahu k formě* (od funkce k prostředku), *od formy k sémantice* (od prostředků k funkcím) a princip srovnávací. Součástí práce je resumé v ruštině a angličtině. Skriptum lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Содержание soubor pdf 0,04 MB

 

Antologie teorie uměleckého překladu

Antologie teorie uměleckého překladu

HRDLIČKA, M., GROMOVÁ, E., ed. Antologie teorie uměleckého překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 344 s. ISBN 80-7042-667-5.

Antologie je výběrem z prací českých a slovenských autorů, který sestavili ostravský translatolog Milan Hrdlička a nitranská translatoložka Edita Gromová. Soustřeďuje názory nejlepších českých a slovenských teoretiků na umělecký překlad. Antologie tak dává i jistou představu o teoretickém myšlení v oblasti translatologie v obou zemích. Soustřeďuje jednak práce, které jsou rozptýleny v nejrůznějších odborných časopisech a sbornících, jednak práce, které jsou dnes již těžko dostupné (české na Slovensku, slovenské v Česku). Publikace je určena nejen odborné veřejnosti, ale všem zájemcům o problematiku uměleckého překladu.

Knihu lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.

Požádat o bezplatný recenzní výtisk soubor pdf 0,12 MB
Obsah soubor pdf 0,06 MB

 

K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání

K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání

LEPILOVÁ, K. a kol. K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 256 s. ISBN 80-7042-676-4.

Monografie navazuje na dlouhodobý záměr, materiálově zachycený ve sbornících ze 12 mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných autorským týmem v letech 1993 - 2004. V českém kontextu je studie zatím ojedinělým pokusem o vybudování základů pojmového aparátu, jímž by bylo možné proces cizojazyčné řečové komunikace ve sféře podnikání popsat, analyzovat a interpretovat v komparaci nejčastěji česko-rusko-anglické, částečně německé. Integrální součástí výzkumu bylo spojení praktického zkoumání s teoretickým řešením podmínek, ovlivňujících účinnost komunikačního procesu tvorbou řečových modelů a zkoumáním faktorů, které efektivitu řeči podnikání snižují (komunikační řečové bariéry) zvláště v činnosti tlumočníků a překladatelů v domácím i evropském prostředí. Multimedializace a globalizace podnikání díky internetu a mobilu na přelomu tisíciletí zjednodušila i zkomplikovala sdělitelnost informací v procesu řečové komunikace, což však přináší další impulsy pro rozvoj teorie cizojazyčnosti a jinokulturnosti ve sféře podnikání.

 

K verbální a neverbální komunikaci (Výběr z prací českých a slovenských autorů)

K verbální a neverbální komunikaci (Výběr z prací českých a slovenských autorů)

HRDLIČKA, M., DEMLOVÁ, E., LEPILOVÁ, K., VAVREČKA, M. K verbální a neverbální komunikaci (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 360 s. ISBN 80-7042-662-4.

Sborník "K verbální a neverbální komunikaci" (Výběr z prací českých a slovenských autorů) vznikl zaznamenáváním podstatných a zajímavých myšlenek týkajících se tématu mezilidské komunikace. Na 325 stránkách obsahuje 1290 abecedně řazených hesel, v nichž vedle nových poznatků jsou uváděny i poznatky starší, které v současnosti dostávají poněkud jiný význam a funkci. Citace různých autorů uvnitř jednotlivých hesel jsou proto řazeny chronologicky a jejich počet je uváděn za hesly v závorce. Na konci publikace je zařazen jmenný rejstřík excerpovaných autorů, seznamy excerpovaných článků, sborníků a monografií, a také rozsáhlejší seznam neexcerpované literatury o komunikaci.

 

Učebnice Dogovoilis'

Učebnice Dogovoilis'

Vavrečka, M., Lepilová, K., a kolektiv, Kozlova, T. Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Plzeň: Fraus, 2004. 396 s. ISBN 80-7238-155-5.

Učebnice Dogovorilis' zpracovaná za redakce doc. T. Kozlové kolektivem ruských a českých autorů (T. Kozlová, I. Kurlová a M. Kulgavčuk z Lomonosovovy univerzity v Moskvě, M. Vavrečka a K. Lepilová z Ostravské univerzity) je určena všem, kdo ve své práci potřebují ruštinu pro komunikaci s rusky hovořícími partnery.

Učebnici (včetně audioCD) si můžete objednat také přes internet na adrese: www.fraus.cz.

 

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica

ISBN 80-7042-549-0 / 1999 soubor pdf 0,08 MB
ISBN 80-7042-575-X / 2000 soubor pdf 0,17 MB
ISBN 80-7042-598-9 / 2001 soubor pdf 0,17 MB
ISBN 80-7042-617-9 / 2002 soubor pdf 0,19 MB
ISBN 80-7042-647-0 / 2003 soubor pdf 0,16 MB
ISBN 80-7042-647-0 / 2004 soubor pdf 0,11 MB
ISBN 80-7042-647-0 / 2005 soubor pdf 0,17 MB
ISBN 978-80-7368-583-6 / 2008 soubor pdf 0,08 MB


Více informací

 

Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae

Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae

ISBN 80-7042-391-9 / 1993 soubor pdf 0,15 MB
ISBN 80-7042-415-X / 1994 soubor pdf 0,18 MB
ISBN 80-7042-436-2 / 1995 soubor pdf 0,17 MB
ISBN 80-7042-456-7 / 1996 soubor pdf 0,18 MB
ISBN 80-7042-484-2 / 1997 soubor pdf 0,19 MB
ISBN 80-7042-521-0 / 1998 soubor pdf 0,16 MB


Více informací