Přijímací řízení na Katedře romanistiky

Uchazeči do bakalářského studijního programu Španělská filologie musí vykonat přijímací zkoušku. Ta má podobu ústního pohovoru, při kterém zájemce prokáže dostatečnou motivaci ke studiu a základní orientaci v reáliích a literatuře studované jazykové oblasti (Španělsko, Latinská Amerika). Pohovor je veden v českém jazyce, ale předpokládá se, že uchazeč svým předchozím studiem dosáhl min. jazykové úrovně B1 podle SERRJ, což odpovídá běžným znalostem a dovednostem absolventa střední školy.

Zájemci o studium bakalářské francouzštiny jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Uchazeč musí mít dostatečnou znalost francouzského jazyka (B1).

Do navazujících magisterských programů se přijímací zkouška nekoná. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia Filologie v oboru francouzský/španělský jazyk nebo v oboru příbuzném a znalost francouzského/španělského jazyka na úrovni C1 podle SERRJ.

S dotazy ohledně obsahu motivačního pohovoru se obracejte na vedoucího katedry romanistiky dr Jana Mlčocha nebo na pedagogickou poradkyni katedry Mgr. Irenu Fialovou, Ph.D.

Přijímací řízení do doktorského studia má podobu ústního pohovoru před komisí, při němž uchazeč představí projekt své disertační práce. Před podáním přihlášky je vhodné kontaktovat garanta studijního programu doc. Mgr. Jiřího Chalupu, Dr. nebo vedoucího katedry romanistiky dr Jana Mlčocha


Detailní podmínky k přijímacímu řízení


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2022