Doktorské studium

Od akademického roku 2022/2023 katedra romanistiky nabízí také studium v doktorském studiu Románská filologie, a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Doktorské studium je určeno pro vynikající absolventy navazujících magisterských programů Francouzská filologie a Španělská filologie, případně oborů příbuzných vyučovaných na jiných vysokoškolských pracovištích. Cílem studijního programu Románská filologie je připravit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti románské jazykovědy (francouzské a španělské) a znalce dějin a teorie literatur románského jazykového obzoru (francouzsky a španělsky psané literatury). Doktorský studijní program se realizuje ve výše zmíněných vědních oblastech. Student si volí buď lingvistické, nebo literárněvědní zaměření a ve spolupráci se svým školitelem tvoří individuální studijní plán. Absolvováním lingvisticky zaměřeného studia se student stává kvalifikovaným znalcem románské a srovnávací jazykovědy, absolvováním literárněvědného studia pak odborníkem na dějiny a metodologii literatur dané jazykové oblasti. Obecným cílem doktorského studijního programu je také rozvíjet schopnost vědecké práce, kritického myšlení a argumentace. Studenti jsou systematicky vedeni k tomu, aby byli schopni prezentovat a obhájit výsledky své výzkumné práce v diskuzi s odborníky v příslušném oboru. Studenti prezenční formy obdrží zákonem stanovené stipendium.

Seznam předmětů a požadavky k přijímacímu řízení


Členové oborové rady:
katedra romanistiky, Ostravská univerzita, předseda oborové rady
doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
Ústav romanistiky, Jihočeská univerzita
katedra romanistiky, Ostravská univerzita
katedra romanistiky, Ostravská univerzita
katedra románskych jazykov a literatúr, Univerzita Komenského v Bratislave, hostující profesorka OU
katedra romanistiky, Ostravská univerzita
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur, Masarykova univerzita
doc. Juan Sánchez, Ph.D.
Ústav románských studií, Univerzita Karlova
Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wroclawski, hostující profesor OU
doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
katedra romanistiky, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D.
Ústav románských studií, Univerzita Karlova


V případě dotazů týkajících se doktorského studia prosím kontaktujte garanta studijního programu doc. Mgr. Jiřího Chalupu, Dr. nebo vedoucího katedry romanistiky dr Jana Mlčocha.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2023