Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry romanistiky

Nedílnou součástí každého akademického pracoviště je vědecká činnost. Členové katedry romanistiky rozvíjejí svou vědeckou aktivitu převážně v oblasti francouzské a španělské lingvistiky a výzkumu španělsky a francouzsky psaných literatur.

Základní směry výzkumu:

  • vývojové tendence současné francouzštiny a španělštiny (zejm. lexikologie vč. terminologie a morfologie)
  • teorie a praxe překladu; srovnávací stylistika, komparatistika
  • politické ideologie, paměť a identita v moderních španělsky a francouzsky psaných literaturách
  • sociolingvistika, jazyková situace a specifika francouzštiny mimo Francii; interference španělštiny a dalších jazyků
  • avantgardní francouzská literatura a divadlo
  • lingvodidaktika románských jazyků

Vědecké týmy členů katedry

CALITHI – Literatura i kapitalizm w kulturach hiszpańskiego obszaru językowego: tým literárních vědců z Polska, Španělska a České republiky, který analyzuje složitý vztah mezi kulturou, ekonomikou, politikou a etikou a zároveň rozvíjí teoretické a kritické nástroje pro tyto analýzy. Tým je koordinován Univerzitou A. Mickiewicze v Poznani.
Člen týmu: dr Jan Mlčoch

Un siècle d'anglicismes en français et en tchèque: évolutions graphiques et phonétiques: Projekt si klade za cíl provést podrobnou lingvistickou analýzu anglicismů, které se objevily ve francouzštině a češtině v průběhu posledních sta let. V rámci tohoto projektu bude využita speciální digitální platforma Nénufar, jež byla vytvořena na Université Paul Valéry Montpellier III a jejímž cílem je převést do digitální podoby všechna vydání francouzského slovníku Petit Larousse Illustré. Úkolem řešitelského týmu bude zjistit, do jaké míry probíhala integrace anglických přejímek paralelně v obou studovaných jazycích. Cílem projektu bude také sledovat možné ekvivalentní termíny v češtině a francouzštině a jejich příslušnou implementaci v daných jazycích.
Člen týmu: doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.

Transficción: tým literárních a společenských vědců ze Španělska, Portugalska, Řecka, Německa, Polska a České republiky, kteří se z různých perspektiv dívají na přechody diktatur v demokracii v Evropě. Práce vědeckého týmu je podpořena španělským Ministerstvem vědy a inovací a je koordinována univerzitou v Zaragoze. www.transficción.es.
Členové týmu: dr Jan Mlčoch, doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr., Mgr. Karel Střelec, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2023