OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice

FR

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity si vás dovoluje srdečně pozvat k účasti na konferenci

Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice


konané ve dnech 15.–16. listopadu 2018V roce 2018 si připomeneme sté výročí narození pana prof. PhDr. Jana Šabršuly, DrSc., lingvisty, strukturalisty, filologa, francouzštináře, romanisty, nositele Řádu čestné legie, jehož dílo zasáhlo prakticky do všech jazykovědných disciplín romanistiky, s přesahy do obecné lingvistiky a dalších oborů. Profesor Šabršula se nesmazatelně zapsal do dějin české vědy jako neúnavný propagátor všeho nového, co se v oboru dělo, jako mimořádně plodný autor odborných prací z oborů lexikologie, translatologie, stylistiky, syntaxe, morfologie, srovnávacího studia románských jazyků, sémantiky, sémiologie a dalších. Byl nezapomenutelným a obětavým pedagogem, školitelem, autorem úctyhodného počtu učebnic a skript, vychoval několik generací odborníků, pro něž jeho dílo zůstává zdrojem poučení a inspirace. Významně se také podílel i na obnovení činnosti Pražského lingvistického kroužku. Nelze opomenout ani životní osud Jana Šabršuly. Byl přímým účastníkem listopadových událostí roku 1939, obětí nacistické perzekuce, vězněm v koncentračním táboře, vojákem a neúnavným bojovníkem za svobodu. Právě proto bychom jeho výročí chtěli symbolicky připomenout v listopadu 2018. Katedra romanistiky FF OU, kterou profesor Jan Šabršula pomáhal zakládat, by touto konferencí chtěla vzdát poctu vědci, kolegovi, učiteli a člověku, bez kterého by česká romanistika v současné podobě nemohla existovat.

Na konferenci uvítáme příspěvky z oblastí, jimž se pan profesor věnoval, jako např. fungování jazykového znaku, verbonominální konstrukce, slovesný vid, srovnávací stylistika či jiné, a rádi přivítáme odborníky, kteří jeho dílo znají, dále šíří a rozvíjejí, jeho bývalé kolegy, žáky, přátele a samozřejmě také ty, kteří by se o jeho odkazu chtěli dozvědět něco nového. Jazykem příspěvků bude čeština, slovenština a francouzština.

Konferenci bude doprovázet i doplňující program související s kulturním životem města Ostravy, s níž bylo působení profesora Šabršuly v jeho posledních dvaceti letech života spojeno.

Délka příspěvků bude 20 minut, po nichž bude následovat diskuze v rozsahu 10 minut. Příspěvky budou publikovány v časopise Studia romanistica, který je zařazen do evropské databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS.

Prosíme o potvrzení účasti do 31. května 2018 na adresu a zaslání stručného abstraktu svého příspěvku (rozsah maximálně 500 slov) a svých kontaktních údajů. Návrhy budou předány k posouzení vědeckému výboru, který o přijetí příspěvku rozhodne do 30. června 2018.

Konferenční poplatek ve výši 1.800,- Kč lze uhradit do 30. srpna 2018 dle pokynů organizátorů.


Program konference ikona pdf


Organizační výbor:
Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Vědecký výbor:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze
prof. Jean-Pierre GoudaillierUniversité Paris Descartes
doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.Ostravská univerzita
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.Pražský lingvistický kroužek
prof. dr hab. Anna KrzyżanowskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej v Lublinu
prof. dr hab. Alicja KacprzakUniwersytet Łódźki
doc. PhDr. Ludmila Mešková, CSc.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Milena SrpováMaître de conférences honoraire – Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 11. 2018

facebook
rss
social hub