OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Studium a přijímací řízení > Proč studovat anglistiku v Ostravě

Proč studovat anglistiku v Ostravě?

Máte rádi angličtinu a zajímá Vás také kultura zemí, pro něž je angličtina mateřským jazykem? Uvažujete o dráze profesionálního překladatele, redaktora zahraniční literatury či učitele jazyků? Nebo byste rádi zkusili práci v zahraniční firmě nebo společnosti se zahraničními obchodními partnery? Pak je studium oboru Anglický jazyk volbou, která Vás může těšit a která Vám také pomůže dosáhnout cíle.

Historie oboru Anglický jazyk v Ostravě sahá do 60. let 20. století, slibný vývoj nové katedry však rázně ukončila normalizace na počátku let sedmdesátých a studium anglistiky a amerikanistiky se mohlo do Ostravy vrátit až po dvacetileté přestávce. Současná katedra anglistiky a amerikanistiky byla založena roku 1992 a již v tomto roce přijala ke studiu první studenty. Po takřka čtvrt století práce je ostravská anglistika pracoviště s bohatou nabídkou oborů a rozvinutým výzkumem v oblasti jazykovědné, kulturní, literárně-vědné i překladatelské. Katedru anglistiky a amerikanistiky tvoří mladý kolektiv, v němž je většina členů ve věku do 45 let.

Zájemci o studium si mohou vybrat ze dvou oborů bakalářských: Anglického jazyka a literatury, který nabízí především kurzy lingvistické, kulturní a literární, a oboru Angličtina ve sféře podnikání, který doplňuje studium předmětů lingvistických a kulturních studiem základů překladu a ekonomiky řízení firmy. Úspěšní absolventi obou těchto oborů jsou připraveni pokračovat dále v navazujícím magisterském studiu Angličtina pro překladatelskou praxi, absolventi oboru Anglický jazyk a literatura mohou na získané kompetence plynule navázat studiem navazujícího magisterského oboru Anglický jazyk a literatura, absolventi dvouoborového studia rovněž studiem navazujícího magisterského oboru Učitelství anglického jazyka pro střední školy. Úspěšným absolventům magisterského studia, kteří se chtějí dále věnovat studiu a také původní badatelské práci lingvistické, nabízí katedra možnost studia v doktorských programech (Anglický jazyk nebo Anglická a americká literatura), jehož absolventi získávají titul Ph.D.

Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky ovšem nabízí mnohem víc než široký výběr povinných a povinně-volitelných předmětů, dveře do těch nejzajímavějších zákoutí oboru často studentům otevírají nejrůznější aktivity, které osnovy studia přesahují. U nás v Ostravě k nim patří zvláště:

  • English Language Theatre of Ostrava (ELTO) – studentská divadelní skupina vystupující s představeními v anglickém jazyce;
  • Den s překladem – celostátní studentská překladatelská soutěž zakončená překladatelskou konferencí a překladatelskými dílnami přístupnými všem studentům a učitelům, pro něž je překlad profesí či koníčkem;
  • Studentská vědecká konference (SVK) – každoroční konferenční setkání, na němž studenti bakalářských, magisterských i doktorských oborů prezentují výsledky své vlastní výzkumné práce;
  • Studentská grantová soutěž (SGS) – společné výzkumné projekty studentů magisterského a doktorského studia a jejich učitelů;
  • Erasmus+ – program studentské výměny mezi zeměmi EU, který Vám umožní strávit jeden či dva semestry studiem v Belgii, Estonsku, Itálii, Maďarsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, na Slovensku, v Irsku či ve Velké Británii.

Pravidelné události v životě katedry střídají v každém semestru setkání příležitostná – především přednášky a semináře hostů z jiných univerzit pořádané například Kruhem moderních filologů (KMF), odborníků českých i zahraničních (ze Slovenska, Polska, Rakouska, USA, z partnerských univerzit ve Švédsku či Maďarsku), ale také spolupráce s regionálními institucemi, pro které naši studenti například tlumočí při mezinárodních akcích a získávají tak cenné zkušenosti z praxe.

Získat užitečné zkušenosti a rozvíjet jazykové, obecně komunikační i organizační kompetence ovšem můžete i ve studentských organizacích OU: vedle Stavovské unie studentů se studenti anglistiky významně angažují v činnosti International Student Club (ISC), jehož byli zakládajícími členy a který se věnuje spolupráci se zahraničními studenty a péči o ně.

Studovat v Ostravě ovšem také znamená studovat ve  svérázném a pestrém městě uprostřed svérázného a pestrého regionu, které bylo a je střetem různých kultur, místem průmyslové výroby i bohatého uměleckého a kulturního života, městem, ve kterém průmyslové památky a městská sídliště těsně sousedí s přírodními památkami a chráněnou krajinnou oblastí.

facebook
rss
social hub