Skrze jazyk ke kultuře a mentalitě národa

Projekt „Towards Modern Slavic Studies“, realizovaný v rámci strategických partnerství programu Erasmus+ (č. 2020-1-PL01-KA203-081976), zapojil týmy akademických pracovníků z Katovic (Polsko), Ostravy ČR) a Skopje (Severní Makedonie) do hledání nových metod výuky cizích slovanských jazyků, slovanských literatur, kultur a reálií. Do hledání způsobů, jak zaujmout širší veřejnost oblastí slovanských tradic a zvyků, ale také nových trendů v jazykovědě nebo literární vědě. Již dva roky slavisté tří univerzit (Slezské univerzity v Katovicích, Ostravské univerzity a Univerzity svatých Cyrila a Metoděje ve Skopje) pracují na přípravě programu internacionálního vzdělávání ve sféře méně populárních filologií – polské, české či makedonské. Činí tak ve snaze přilákat ke studiu těchto disciplín hlavně mladou generaci Slovanů a zachovat studijní obory, které se netěší takovému zájmu jako např. anglistika, popř. rusistika.

Studium cizího jazyka by se nemělo omezovat pouze na poznávání jeho prostředků a pravidel jejich používání. Naopak. Mělo by studenta vzdělat i v tom, jak uživatelé daného (slovanského) jazyka vnímají mimojazykovou realitu, jak uvažují, co preferují, čeho si cení apod. Student by se měl zdokonalovat nejen v komunikaci v tom kterém jazyce, ale i v hodnotových orientacích poznávaného národa. Je spodivem, kolik času a energie věnujeme cizím slovům, jejich ohýbání či pravopisu, a jak málo přemýšlíme o tom, co k nám skrze ně jazykové společenství promlouvá. Jak vnímá a interpretuje realitu, jak jí rozumí a jak ji pojmenovává.

Tři týmy vědců a didaktiků se pokoušejí najít vhodnou výukovou metodu pro práci s texty v cizích slovanských jazycích, a to v duchu onoho řeckého sousloví „přítel slova“. Přátelství se slovem je totiž víc než družnost s jazykovými pravidly či znalost autorů a názvů jednotlivých literárních děl. Pohledem do duše národa, v tomto případě sice spřízněného, ale v mnoha ohledech docela vzdáleného naší mentalitě.

Za projektový tým univerzit:
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Универзитет "Св. Кирил и Методиј" (Скопје)
Ostravská univerzita (Ostrava)

Katedra slavistiky OU, doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 10. 2022