OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Irena Bogoczová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 603, budova D
funkce:předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
obor činnosti:chorvatština, slavistika, obecná lingvistika, dialektologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1850
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2000doc. v oboru srovnávací slovanská filologie, na základě habilitační práce na téma Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, obhájeno na Univerzitě Palackého v Olomouci
1996CSc. (doktor nauk humanistycznych), na základě obhajoby disertační práce na téma Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, vedoucí práce prof. Władysław Lubaś, obhájeno na Opolské univerzitě v Opolí, 1995, nostrifikováno v oboru filologické vědy, Praha
1985PhDr. na základě studijního prospěchu, FF UJEP, Brno
1980 - 1985VŠ: Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor ruština – jugoslavistika, učitelství pro jazykové školy
1976 - 1980SŠ: Gymnázium s polským vyučovacím jazykem, Č. Těšín
1967 - 1976ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Třinec

Praxe

2014 - dosudKatedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997 - 2013Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; interní pracovník, postupně odborný asistent, docent, v letech 2001-2002 vedoucí katedry
1990 - 1997Ústav pro výzkum polského etnika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity; interní vědecký pracovník, externě – odborný asistent na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1988 - 1990Ústav pro jazyk český ČSAV, pracoviště při Pedagogické Fakultě v Ostravě (Společná laboratoř pro výzkum řečové činnosti, odborný pracovník

Další působení

2003 - 2006Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, interní pracovník na dobu určitou, docent
1996 - 1997Instytut Muzykologii i Etnologii Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; interní pracovník (adjunkt) na dobu určitou

Výzkum a grantová činnost

2009-2011Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci, GAČR 405/09/0113
2005
(konec realizace)
Specifika církevní komunikace, GAČR 405/03/0547
2005
(konec realizace)
Encyklopedie Slezska a severní Moravy, Výzkumný záměr MŠMT, MSM 179000001
1997
(konec realizace)
Polská národní menšina na Těšínsku v ČR, GAČR 404/95/0289
2000
(konec realizace)
Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace (výstup: Tváře češtiny), GAČR 405/98/0639
1997
(konec realizace)
Mluvená čeština v Čechách a na Moravě, GAČR 405/95/0009

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

2001 - dosudČlenství v redakční radě Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, katedra historie FF OU
2004 - 2008Členství v Českém komitétu slavistů
2007 - dosudČlenství v Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław
1997 - dosudČlenství v Jazykovědném sdružení ČR
2011 - 2014Členství ve Vědecké radě FF OU
3 funkční obdobíČlenství a Akademickém senátu OU
2011 - 2017Členství v oborové radě doktorského studijního programu P7310 Filologie, obor Polský, jazyk na FF OU
2013 - dosudČlenství v oborové radě doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2008 - 2012Členství v Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR – výzkumné záměry pro oblast humanitních a společenských věd
2010 - dosudČlenství ve Vědeckém kruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR
2010 - dosudČlenství v redakční radě Studia Linguistica (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
2010 - 2012Členství ve výzkumném kolektivu Słownika gwar śląskich, Instytut Śląski, Opole
2013 - dosudČlenství v redakční radě ČMF

Didaktické zaměření (garance předmětů)

 • slavistika Úvod do studia slovanských jazyků a Staroslověnština, Srovnávací slovanská typologie, Jazyky slovanských národů a etnik, Dějiny jihoslovanských národů a etnik, Srbština a chorvatština
 • bohemistika Dialektologie, Běžně mluvený český jazyk
 • obecná lingvistika Kognitivní a komunikační lingvistika

Badatelské zaměření a oblasti publikační činnosti

 • sociolingvistika,
 • etnolingvistika,
 • jazyková politika,
 • bilingvismus,
 • jazyková interference,
 • jazykový stereotyp,
 • lidová slovesnost,
 • mluvená čeština,
 • těšínské nářečí,
 • slovanská srovnávací jazykověda


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
social hub