Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Irena Bogoczová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 603, budova D
funkce:předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
obor činnosti:jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1850
e-mail:

Vzdělání

2000
doc. v oboru srovnávací slovanská filologie, na základě habilitační práce na téma Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, obhájeno na Univerzitě Palackého v Olomouci
1996
CSc. (doktor nauk humanistycznych), na základě obhajoby disertační práce na téma Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, vedoucí práce prof. Władysław Lubaś, obhájeno na Opolské univerzitě v Opolí, 1995, nostrifikováno v oboru filologické vědy, Praha
1985
PhDr. na základě studijního prospěchu, FF UJEP, Brno
1980 – 1985
VŠ: Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor ruština - jugoslavistika, učitelství pro jazykové školy
1976 – 1980
SŠ: Gymnázium s polským vyučovacím jazykem, Č. Těšín
1967 – 1976
ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Třinec
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997 – 2013
Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; interní pracovník, postupně odborný asistent, docent, v letech 2001-2002 vedoucí katedry
1990 – 1997
Ústav pro výzkum polského etnika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity; interní vědecký pracovník, externě - odborný asistent na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1988 – 1990
Ústav pro jazyk český ČSAV, pracoviště při Pedagogické Fakultě v Ostravě (Společná laboratoř pro výzkum řečové činnosti, odborný pracovník
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2019 – dosud
členství v: Odborný orgán hodnotitelů - poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2015 – dosud
předsedkyně oborové rady doktorského studia programu Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
2013 – 2017
členství v oborové radě doktorského studia programu Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2011 – dosud
členství ve Vědecké radě FF OU
2011 – dosud
členství v oborové radě doktorského studia programu Filologie, obor Polský jazyk, na FF OU
2010 – dosud
členství ve Vědeckém kruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR
2008 – 2012
členství v Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR - výzkumné záměry pro oblast humanitních a společenských věd
2004 – 2008
členství v Českém komitétu slavistů
1997 – dosud
členství v Jazykovědném sdružení ČR
3 funkční období - členství v Akademickém senátu OU
členství v redakčních a recenzních radách řady domácích a zahraničních periodik: Studia Slavica, Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Studia Linguistica (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), Poznańskie Studia Slawistyczne, Media i Społeczeństwo, Slavia Meridionalis, Białostockie Archiwum Językowe, Biblioteka Literatury Ludowej PTL aj.
 

Další působení

2018 – 2019
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice), adjunkt
2016
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), docent
2003 – 2006
Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, docent
1996 – 1997
Instytut Muzykologii i Etnologii Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; adjunkt
 


Kwestia przynależności językowej a narodowej (na przykładzie trzech wspólnot z pogranicza polsko-słowacko-czeskiego)
Irena Bogoczová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mieszana odmiana językowa jako sposób na wielojęzyczność i wieloetniczność pogranicza (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w RC)
Irena Bogoczová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parabiblia Alexandra Fleka jako sposób prezentacji treści ewangelizacyjnych
Irena Bogoczová, Aleksandra Parszewska
Rok: 2022, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize

Jazyková stránka diskusí mladých křesťanů v kyberprostoru
Irena Bogoczová, Lukáš Maršík
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Jokeš P., 2020. Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa. Kraków: Wydawnictwo AVALON, 2020. 416 s. ISBN 978-83-7730-439-6.
Irena Bogoczová
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Language policy in the Czech Republic in the context of the situation in Slavic-speaking territories
Irena Bogoczová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Przełamywanie barier komunikacyjnych (na przykładzie wieloetnicznej i wielojęzycznej sytuacji społecznej Zaolzia)
Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2021, Slavia Meridionalis
článek v odborném periodiku

Ramšáková A., 2020. Nárečia Horných Kysúc v okrese Čadca. Jazykovedné štúdie XXXVII. Bratislava: Veda, 2020. 240 s. ISBN 978-80-224-1845-4.
Irena Bogoczová
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Smutný příběh Vislanů ve Vojvodině se šťastným koncem?
Irena Bogoczová
Rok: 2021, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Area Slavica 3
Irena Bogoczová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Czeski Bóg? Religijność Czechów jako wynik tradycji społeczno-kulturowych
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Edukacja Międzykulturowa
článek v odborném periodiku

Małgorzata Misiak: Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym. Wrocław: Wydawnictwo ?Profil?, 2018, 272 s., ISBN 978-83-947893-6-7
Irena Bogoczová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego oraz jej przejawy w języku i kulturze
Jana Raclavská, Irena Bogoczová
Rok: 2020, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize

Specyfika czeskiego sacrum i jej refleksja teolingwistyczna
Irena Bogoczová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Szarowski, Emanuel
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
kapitola v odborné knize

Tištěná média pro katolickou mládež prizmatem teolingvistiky
Irena Bogoczová, Zuzana Černá
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Współczesna czeska duchowość (refleksja teolingwistyczna obrazu Boga w wybranych publikacjach Halíka, Czendlika i Fleka)
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Tertium Linguistic Journal
článek v odborném periodiku

Area Slavica 3
Irena Bogoczová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Język (polski) Zaolzian - teoria i fakty
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kašubština - úspěch, zklamání či důvod k obavám?
Irena Bogoczová
Rok: 2019, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Mowa Polaków na Zaolziu (w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian)
Irena Bogoczová
Rok: 2019, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
článek v odborném periodiku

Polacy za Olzą. Asymilacja kulturowa i językowa
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potkały si dwie cieszynioczki...
Irena Bogoczová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Těšínsko v České republice - tentokrát prizmatem jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Úvod do studia slavistiky
Irena Bogoczová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy jazykovědy
Irena Bogoczová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

České Těšínsko: kousek Polska v ČR?
Irena Bogoczová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Die Westteschener Mundart der autochthonen polnischen Minderheit im Teschener Schlesien (Tschechische Republik)
Irena Bogoczová, Kay Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache
článek v odborném periodiku

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Mowa Polaków na Zaolziu, w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian
Irena Bogoczová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nechybí jiným Slovanům česká spojka aniž?
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polszczyzna za Olzą
Irena Bogoczová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sytuacja językowa na Zaolziu. Cyklus přednášek
Irena Bogoczová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Czeski Śląsk Cieszyński we obecnej sytuacji społeczno-politycznej
Irena Bogoczová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvě publikace o slovanské frazeologii: Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Spisy FF MU, č. 436). Brno 2015, 195 s. ISBN 978-80-210-8004-1, ISSN 1211-3034; Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy FF MU, č. 453). Krejčí, P., E. Krejčová, eds., Brno 2016, 142 s. ISBN 978-80-210-8372-1, ISSN 1211-3034
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata: (Běžná mluva Těšíňanů v ČR / Mowa potoczna mieszkańców Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Język czeski, jego odmiany i problemy poprawnościowe
Irena Bogoczová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Julia Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2014, 222 s., ISBN 978-80-555-1229-7
Irena Bogoczová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kilka pokornych i przekornych uwag na temat języka
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Szkice z dialektologii języka czeskiego (3) Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie
Irena Bogoczová
Rok: 2017, LingVaria
článek v odborném periodiku

Zachodniocieszyńskie słownictwo gwarowe - próba ujęcia tematu
Irena Bogoczová
Rok: 2017, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Area Slavica (1)
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Čeština na českém Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Igor Jelínek a kol. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

'Jak oni mówią', czyli o języku potocznym Polaków na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2016, LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku

Jana Raclavská, Pes v jazyce a myšlení (sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky). Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, 246 s. ISBN 978-80-7464-785-7
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Język młodzieży polskich szkół na Zaolziu. W poszukiwaniu odpowiedniego kodu potocznego
Irena Bogoczová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexně a zanalecky o rusínštině (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze
Irena Bogoczová, Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potoczny język Polaków na Zaolziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Słowiańszczyzna znana i nieznana. O przeszłości i współczesności słowiańskich języków literackich
Irena Bogoczová
Rok: 2016, Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku

Specifika jazykové kompetence žáků polských škol na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Szkice z dialektologii języka czeskiego (2) 2.Tradycje czeskiej dialektologii od jej zarania do II wojny światowej
Irena Bogoczová
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Area Slavica
Zdeňka Nedomová, Irena Bogoczová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Gdy twoja mowa cię (nie)zdradza
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Gwarowe i niegwarowe kreowanie obrazu świata (na podstawie materiału językowego Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Lithuanian University of Educational Sciences
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Michala Benešová - Renata Rusin Dybalska - Lucie Zakopalová a kol.: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 300 s., ISBN 978-80-246-2732-8 (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Mluva ve Slezsku. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mowa potoczna Zaozian
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Język Polski
článek v odborném periodiku

Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici?
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavia (časopis pro slovanskou filologii)
článek v odborném periodiku

Potoczny język Polaków na Zaoziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavjanski paraleli. Lemkovski rusinski i jugorusinski ezik (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Szkice z dialektologii języka czeskiego. 1. Stratyfikacja czeskiego języka narodowego
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Jagielloński Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vzhledově neodolatelný, ale povahově nesnesitelný, czyli o niektórych czeskich przymiotnikach i przysłówkach
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
článek v odborném periodiku

Zakład Filologii Czeskiej u Łużyckiej Uniwersytet Jagielloński
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe..., Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita
odborná kniha

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita v Lublani
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Wladysław Lubaś (nekrolog)
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Slavia
článek v odborném periodiku

Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého. Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Bayerová Naděžda
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Bugel Oswald
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Lotko Edvard
Irena Bogoczová, Milan Myška, Jiří Fiala, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Po stopách česko-polských jazykových kontaktů. (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2013, Slavia
článek v odborném periodiku

Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Na marginesie pracy Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Eds. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2011, 352 s., ISBN 978-83-233-3121-5 (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
článek v odborném periodiku

Plánování jazyků a plánování v jazyce
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Slavia
článek v odborném periodiku

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (2. vyd.)
Irena Bogoczová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Univerza v Ljuljani, Filozofska fakulteta
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerzitet u Beogradu, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Bulharský zájem o český nespisovný jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

K situaci spisovného (českého) jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Kordian Bakuła: Mówione-pisane: komunikacja, język, tekst... (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Situace vyučovaného cizího jazyka jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spisovná norma jazyka z pohledu lingvistického i lingvodidaktického
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Univerza v Mariboru
kapitola v odborné knize

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního (...)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku

Západoslovanská přísloví a pořekadla ve vzájemné komparaci (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Běžné (jiho)slovanské paradoxy
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Tertium
kapitola v odborné knize

Jazyk a jeho proměny (eds. M Čornejová, P. Kosek)
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Sapostavitelno ezikoznanije
článek v odborném periodiku

O pociągach, azocie, soli kuchennej i standardyzacji językowej (na przykładzie fenomenu zwanego język serbsko-chorwacki/serbochorwacki).
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Spisovný jazyk - nevyhnutelnost, nebo eventualita?
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Naučni trudove - Filologija
článek v odborném periodiku

Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Český národní jazyk a jeho diferenciace. Situace spisovné češtiny a ostatních strukturních útvarů českého národního jazyka
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interference z nespisovných útvarů českého jazyky jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Izmedju idioma, jezika i stila (uvid u jezičnu situaciju na slavenskom, osobito češkom području
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja
článek v odborném periodiku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (my a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (My a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K předmětu a způsobu dotazování ve výzkumu reflexe spisovného jazyka
Irena Bogoczová, Diana Svobodová
Rok: 2009, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Moser, Ludwig, Karl
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Na okraji Horálkovy klasifikace a charakteristiky slovanských jazyků
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Ostravská čeština. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Statutární město Ostrav
kapitola v odborné knize

Slovanské jazyky a kritéria jejich klasifikace. Tzv. mikrojazyky ve slovanském jazykovém areálu
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie
Irena Bogoczová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Význam a prospěšnost dialektologie
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazykové hranice
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proč nemluvíme všichni stejně?
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Regiony a jejich (nejen jazykové) zvláštnosti
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Biwalencja jezykowa i kulturowa Polakow na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současný český substandard
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (část I)
Irena Bogoczová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ke klasifikaci a charakteristice dětského folkloru
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Margarita Mladenova, Češka gramatika s upražnenija...
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Slovo a slovesnost 67
článek v odborném periodiku

Příspěvek k národnostní a jazykové situaci na území kolem města Český Těšín. Report about the National and Language Situation in the Area around Czeski Cieszyn
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen
kapitola v odborné knize

Textová opora k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština
Irena Bogoczová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Adam Wawrosz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bajka, Berger, Dostal,...
Irena Bogoczová, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Bláha, Ondřej: Vyjadřování budoucnosti v současné češtině...
Irena Bogoczová, Ondřej Bláha
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Błędy interferencyjne uczniów dwujęzycznych, ich postać przyczyny i źródło
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Józef Ondrusz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K času ve slovanských pohádkách o zviřatech
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Metody a prostředky přesvědčování
Irena Bogoczová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR
Irena Bogoczová, Marcela Grygerková
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR
Irena Bogoczová, Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Parémie slovanských národů
Irena Bogoczová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika církevní komunikace
Marcela Grygerková, Naděžda Bayerová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Zdeněk Kovalčík, Naděžda Kvítková, Michaela Lašťovičková, Eva Minářová, Veronika Vydrová, Marcela Zončová ... další autoři
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Wawrosz, Adam a Ondrusz, Józef (biogramy)
Irena Bogoczová
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Zaolziańsko-wileńskie paralele językowe
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

87 biogramů/hesel
Irena Bogoczová, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Eva Hoflerová: Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2004, Bohemistyka (PL)
článek v odborném periodiku

Jazykověda-Linguistica 4
Irena Bogoczová
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Modlitba ve stáří
Naděžda Bayerová, Irena Bogoczová
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize

Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu
Irena Bogoczová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vědomosti a postoje
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Knop Alois (biogram)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Alois Knop (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bedřich Téma (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biogram Téma Bedřich
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

E. Mrhačová: Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice.
Irena Bogoczová
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Gwara cieszyńska jako materiał onomiczny. Nazewnictvo Zaolzia.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Recenze na Štefánik J.: Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Berger, K; Berger V.A.; Cienciala, L;... celkem 31 statí/biogramů
Irena Bogoczová, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, OU, Votobia
kapitola v odborné knize

Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. Spisy FF OU č. 124, Ostrava 1999, 160 s
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Interferenční jazyková chyba - patologie nebo přirozenost?
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Naše a cizí v době jednotící se Evropy
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.
Irena Bogoczová
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha

Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na docentku Danu Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

31 biogramů/hesel
Irena Bogoczová, Iva Málková
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Edukacja w środowisku wielojęzycznym na Zaolziu w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jan Bystroń
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Jan Bystroň (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize

Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

M. Teksty gwarowe (89.) z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Język Polski
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Teksty gwarowe (89. Z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Tvaroslovné modifikace mluvených projevů
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... další autoři
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference
Irena Bogoczová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia)
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Wpływ asymetrii ról komunkacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych - Zaolzia na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, R. Z. Klekowski, Irena Bogoczová, Jan Marcin Weslawski
Rok: 2000, Uniwersytet Łódzki
kapitola v odborné knize

Dvojjazyčné dítě v menšinové škole
Irena Bogoczová
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém matmeriálu z českého Těšínska)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996
Irena Bogoczová
Rok: 1999, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Dana Davidová
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Dana Davidová (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Labocha, J. Gramatyka polska. Składnia
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Studia Slavica - nový sborník českých a polských slavistů
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Šwiadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu. (Jazykové povědomí a jazyková kompetence nejmladší generace Poláků na českém Těšínsku.) vroč. 1996
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Za Danou Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová, Karel Kadłubiec
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jazyk a jeho dynamika
Karel Kadłubiec, Irena Bogoczová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Kadłubiec, K. D. Górniczy śmiech. Komizm ludowy
Irena Bogoczová
Rok: 1997, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Míra interference z čestiny do primárního jazykového kódu nejmladších členů polského etnika v České republice
Irena Bogoczová
Rok: 1997, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... další autoři
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha

Polsko-český smíšený pruh
Irena Bogoczová, Dana Davidová
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Rola edukacji w kszałtowaniu świadomości językowej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Socjolinewistyczne badania polskiego środowiska językowego na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Współczesny język polski na Zaolziu, Polszczyzna Śląska
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Modifikace mluvené češtiny v jazykově smíšeném prostředí Těšínska
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

O finale bajki zwierzęcej
Irena Bogoczová
Rok: 1996, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

O niektórych problemach metodologicznych badań socjolingwistycznych pogranicza
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

odborný asistent na pracovišti Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
Irena Bogoczová
Rok: 1996
působení v zahraničí

Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel
Irena Bogoczová
Rok: 1995, Slezský sbornik
článek v odborném periodiku

K jazykové a komunikativní kompetenci polské dvojjazyčné mládeže na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

K národnímu, etnickému a jazykovcému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku
Irena Bogoczová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Stan języka najmłodszej mniejszości polskiej w Republice Czeskiej. Płaszczyzna leksykalna
Irena Bogoczová
Rok: 1994, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Badania nad językiem i świadomością językową polskiej młodzieży na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Jazyková komunikace mládeže na dvojjazyčném území českého Těšínska (Zpráva o dotazníkovém průzkumu)
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha

K typologii pohádkových názvů
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Slovenský národopis
článek v odborném periodiku

Kompetencja językowa młodzieży częśći Śląska Cieszyńskiego (nad wynikami badań kwestionariuszowych)
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Kompetencja komunikacyjna młodzieży na terenie dwujęzycznym czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Poetika západoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Nad wynikami badań socjolingwistycznych wśród polskiej mniejszośći narodowej w CSRF
Irena Bogoczová
Rok: 1992, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Syntax
Irena Bogoczová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Syntax
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
odborná kniha

Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy);
Irena Bogoczová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Zaolziańsko-wileńskie paralele jezykowe II
Irena Bogoczová
Rok:
kompoziční umělecká činnost

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
9CRESČeština a region, ekolingv., sociolingv.
9CSSTČeština a synchronní slovanská typologie
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
DEJIHDějiny jihoslovanských národů a etnik
DIALEDialektologie
GRASUGramatika staroslověnštiny
KGRA4Gramatika polštiny 4
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NOVR1Vývoj ruského jazyka 1
NVRJ1Vývoj ruského jazyka 1
PDP2Diplomový seminář 2
PHDRPhDr. vč. vyprac. a obhaj. rigor. práce
PSKOSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
SLAVIÚvod do studia slovanských jazyků
SLJAZJazyky slovanských národů a etnik
SLTYRSlovanská kontrastivní typologie
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
SRB1XSrbština a chorvatština 1 (A1)
SRB2XSrbština a chorvatština 2 (A1/A2)
SZN1PSZZ - část - Teorie a praxe překladu
SZN2PSZZ-část-Polský jazyk, lit. a kultura
SZN3PSZZ - část - Písemná část
UJSLAÚvod do studia slovanských jazyků
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
0SR1XSrbština a chorvatština 1 (A1)
0SR2XSrbština a chorvatština 2 (A1/A2)
1GPL4Gramatika polštiny 4
1JAZAZáklady jazykovědy
1SLAVÚvod do studia slavistiky
2TYPLSlovanská kontrastivní typologie
3CPJSČesko-polská jazyková studia
3DEJAKapitoly z dějin jazykovědy
3DRU3Slovanská diachronie (Vývoj ruštiny)
3SLA1Slovanská diachronie 1
3SLA2Slovanská diachronie 2
5KTDLKapitoly z teorie a dějin lingvistiky
5MELZMetody lingvistického zkoumání
5PCJKPolsko-česká jazyková komparatistika
5SJKOSlovanská jazykovědná komparatistika
5UEESÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky
6CJSHCizí jazyk - srbština a chorvatština
6JKPLJazyk prizmatem kognitivní lingvistiky
6SLOJCizí jazyk slovanský
6UNJVÚtvary národního jazyka a jejich vývoj
7DEJIDějiny jihoslovanských národů a etnik
7JASLJazyky slovanských národů a etnik
7LIKOKognitivní a komunikativní lingvistika
8GPL4Gramatika polštiny 4
8JAZAZáklady jazykovědy
8SLAVÚvod do studia slavistiky
9CJSHCizí jazyk - srbština a chorvatština
9CJUCizí jazyk - ukrajinština
9CPKČesko-polské komparativní studium
9DJDějiny jazykovědy
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9JOSÚvod do etnolingvistiky
9KSKomparativní studium slovanských jazyků
9LEXZp. a met. zkoumání lex. roviny Pj a Čj
9MELZMetody lingvistického zkoumání
9MLZMetody lingvistického zkoumání
9ODPJObhajoba disert. práce - jazykovědná sp.
9SDZJStátní doktorská zkouška - jazykově. sp.
9USÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky
BUL1XZáklady bulharštiny
DUJÚvod do jazykovědy
SNP1PSZZ - část - Teorie a praxe překladu
SNP2PSZZ-část-Ruský jazyk, literatura a kult.
SNP3PSZZ - Písemná část
0BU1XZáklady bulharštiny
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
9ODPLObhajoba disert. práce - lit.vědná sp.
9SDZLStátní doktorská zkouška - lit.věd. sp.


AutorNázev práceTypRok
Vaida ViktoryiaSravnitel'nyj analiz russkih i cheshskih tekhnicheskih naimenovanij, ispol'zuemyh v stroitel'stvedisertační 2021 
Muryc JiříObecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínskudisertační 2008 
Baron-Litwicka AgnieszkaJęzykowy obraz świata w motywacji nazw ziół, grzybów i owoców leśnych w języku polskim i czeskimdiplomová 2021 
Hlaváček Ulmannová MonikaJ&ecedil;zykowe wyrażanie emocji. Psychosomatyczne podstawy polskiej i czeskiej frazeologiidiplomová 2019 
Kotásková LucieCzesko-polski bilingwizm intencyjny i naturalny w rozwoju kompetencji językowej dziecka (teoria i empiria)diplomová 2019 
Kolářík JaromírSituace mluvenosti a psanosti v reálné řečové komunikacidiplomová 2018 
Ligocká Stefanović MarijaPolskie, czeskie i serbskie s\l{}ownictwo zwi&acedil;zane z mod&acedil;diplomová 2018 
Hlawiczková AnnaFonologický systém jablunkovského subdialektu dnes (na pozadí západotěšínské nářeční normy)diplomová 2017 
Parszewska AleksandraMotivovanost slovní zásoby spojené s moderními technologiemi používanými v domácnostidiplomová 2017 
Dlouhá LenkaBěžná mluva v oblasti nářečně různorodé - Zlaté Hory, Jesenickodiplomová 2015 
Kufová RenataAktuální běžná mluva na Jablunkovku. Příspěvek do výzkumu těšínského nářečí v ČRdiplomová 2015 
Kožušková AnetaNářeční slovní zásoba spojená s kopanickými krojidiplomová 2014 
Plesníková LudmilaČesko-slovenský bilingvismus v rodinné komunikacidiplomová 2013 
Slípková IvanaOstrava - "region razovity"? Sonda do jazyka a jazykového povědomí obyvatel Ostravskadiplomová 2013 
Knedlová AdrianaJazykový obraz katolického kněze v současné české próze.diplomová 2012 
Kostková EvaDiglosie jako součást jazykové kompetence mluvčích z Těšínska v ČR. Důvody a mechanismy střídání spisovného a nespisovného kódudiplomová 2012 
Sucháčková TerezaPříspěvek do výzkumu valašského nářečí. Rovina zvuková a lexikálnídiplomová 2012 
Blažková HanaJazyk Deniku Ostravaka z hlediska dialektologickéhodiplomová 2011 
Kiliánová MarcelaPohádky K.J. Erbena (na pomezí jazyka, literatury a folkloru)diplomová 2011 
Talačová RomanaJazykový obraz sudetského Němce v současné české prózediplomová 2011 
Burszyk Karolina IrenaPolsko-česká jazyková interference ve výslovnosti a pravopisediplomová 2010 
Olejarnik Anna BarbaraPolsko-česká jazyková interference v oblasti flexe a syntaxediplomová 2010 
Simon EvaInterference z nářečí do jazykových projevů školní mládeže v Lanškrouně a v České Třebovédiplomová 2010 
Šrubařová PetraRegionální tvůrci ze Slezska. Jazyk tvorby Františky Pituchovédiplomová 2010 
Baronová HalinaJ&ecedil;zyk twórczo\'sci Adama Wawrosza. Wk\l{}ad w studium s\l{}ownictwa \'sl&acedil;skiegodiplomová 2007 
Bolková BarboraČeština a ruština ve vzájmné konfrontaci. Syntaktické inteferenční chyby v jazykových projevech mluvčíchdiplomová 2007 
Caloň TomášMluva města Příbora. Příspěvek do studia běžně mluvené češtinydiplomová 2007 
Muchová BarbaraJ&ecedil;zyk tw\'orczo\'sci Józefa Ondrusza. Przyczynek do bada\'n \'sl&acedil;skiego s\l{}ownictwa gwarowego.diplomová 2007 
Štěrbová PavlínaTvorba Óndry Lysohorského. Příspěvek do studia slezské slovní zásobydiplomová 2007 
Mrovcová KateřinaMluvená čeština žáků základní školy v Kobeřicích (Opavsko)diplomová 2006 
Zwyrtková AgataPierwsze doświadczenia dziecka dwuj&ecedil;zycznego z mówion&acedil; postaci&acedil; j&ecedil;zyka literackiego (polskiego) - na przyk\l{}adzie Śl&acedil;ska Cieszyńskiego w RCdiplomová 2006 
Andrlová PavlínaJazykové funkce dialektu (na materiálu nářečí středomoravských)diplomová 2005 
Blochová PetraVztah k jazykové normě a míra respektování spisovnosti v mluvených projevech nejmladší generace uživatelů češtinydiplomová 2005 
Čičáková AndreaNářečí v Záhorovicíchdiplomová 2005 
Dočkalová EvaJazyk komunikace s dětmi v nářeční jazykové oblasti (Těšínsko)diplomová 2005 
Katonová TerezaSoučasné Karvinsko z hlediska jazykovéhodiplomová 2005 
Olszarová LucieDiglosie. Mechanismus střídání spisovného a nářečního kódudiplomová 2005 
Pavlíková AndreaSoučasná středoopavská nářečí z hlediska lexikálníhodiplomová 2005 
Víchová PetraSoučasná mluva středoškolské mládeže z Valašského Meziříčí a okolídiplomová 2005 
Muryc JiříBilingvismus. Projevy a hodnocenídiplomová 2003 
Anlauf DominikaCieszyn nie całkiem znany. Budynki sakralne i ich nazwybakalářská 2021 
Vávrová AdrianaZákladní teze diskuse o spisovné a nespisovné češtině v české lingvistice od 60. let 20. stol. po současnostbakalářská 2017 
Bělíčková PetraNářeční slovní zásoba spojená s tradičními lidovými řemesly pocházející z Valašskabakalářská 2016 
Kolářík JaromírMluvenost a psanost. Česká teorie a praxebakalářská 2016 
Hlawiczková AnnaNářeční slovní zásoba spojená s tradiční materiální kulturou na Jablunkovskubakalářská 2015 
Schmidt GabrielaNářeční a profesní slovní zásoba spojená s hutnictvím železa (výzkum jazyka dělníků v Třineckých železárnách)bakalářská 2014 
Zdenkovićová MonikaNářeční jevy v projevech zastupitelů města Šenovabakalářská 2014 
Smetanová VendulaJazykový obraz světa. Dětská vize krásybakalářská 2013 
Chramostová PetraDětská vize domova. Příspěvek do jazykového obrazu světa.bakalářská 2010 
Málková TerezaJazykový obraz světa. Dětská vize cizincůbakalářská 2010 
Slípková IvanaJazykový obraz světa. Dětska vize lékařů (dalšího zdravotnického personálu)bakalářská 2010 
Sucháčková TerezaNářeční slovní zásoba spojená s technologií výroby proutěných košíků. Příspěvek do výzkumu slovní zásoby na Valašskubakalářská 2010 
Ševčíková VeronikaJazykový obraz světa. Dětská vize bohatství a chudobybakalářská 2010 
Blažková HanaDětská vize školy. Příspěvek do jazykového obrazu světa.bakalářská 2009 
Talačová RomanaDětská vize politiky. Příspěvek do jazykového obrazu světa.bakalářská 2009 
Náhlovská VeronikaJazykový obraz světa - dětská vize stáříbakalářská 2008 
Blažek MilanDětská vize dobra a zla. Příspěvek do výzkumu jazykového obrazu světa.bakalářská 2007 
Kusá VeronikaDětská vize lásky a manželství. Příspěvek do výzkumu jazykového obrazu světabakalářská 2007 


Obraz sacrum v jazyce křesťanské mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Situace polského nářečí ve dvou sibiřských lokalitách (region Chakasja, Rusko)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub