Area Slavica 2

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádá v termínu

3. a 4. října 2017

mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Area Slavica 2.

Dílčí tematické okruhy:

  1. Termín jako nástroj a  produkt jazykové politiky (lingvonyma slovanských jazyků, legislativní podpora slovanských jazyků, jazyková situace v multietnických zemích)
  2. Labyrint lingvistické terminologie
  3. Termín jako prostředek konceptualizace světa
  4. Termín jako translatologický problém

Příspěvky (v rozsahu 15 – 20 minut) by měly mít, zejména v případě témat 2 – 4, povahu komparativní a měly by přinášet aktuální poznatky, výsledky vlastní ho výzkumu apod. Příspěvky výzkumů budou publikovány v kolektivní monografii Area Slavica 2 (první ročník). V úvahu přichází pouze aktivní účast na konferenci.

Prezence účastníků – 3. října, v době 9:00-10:00. Předpokládané ukončení konference – 4. října kolem 13 hodin.

Délka vystoupení by neměla překročit 20 minut. K písemné podobě příspěvku budou účastníkům konference zaslány podrobné instrukce.

Jazykem vystoupení i publikování může být kterýkoli slovanský jazyk.

Elektronická registrace a informace o zaplacení konferenčního poplatku do 16. 7. 2017.

Konferenční poplatek činí 1 700 Kč. Poplatek lze zaplatit pouze v CZK.
Platby realizujte v termínu do 22. září 2017.

Z konferenčního poplatku bude hrazeno: edice monografie, občerstvení po dobu trvání konference, kulturní program a společná večeře na konci prvního dne jednání.
Cestovné, ubytování a stravování si hradí každý účastník sám.

Konferenční poplatek

Název majitele účtu: Ostravská univerzita
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT kód: CNBACZPP
Variabilní symbol: 254211

Ubytování

Ubytování lze zvolit v různých cenových relacích a kvalitě. S ohledem na vzdálenost od Filozofické fakulty OU, místa konání konference, doporučujeme:

Těšíme na setkání s vámi v Ostravě.

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.

Garanti konference

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.Fotoreportáž z konference


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022