Složení komisí Filozofické fakulty OU

Disciplinární komise
Předsedkyně:
katedra české literatury a literární vědy
Členové:
katedra dějin umění a kulturního dědictví
Mgr. Tomáš Kocourek
student doktorského studijního programu Historické vědy
Mgr. Kateřina Knopová
studentka doktorského studijního programu Historické vědy
Tereza Szturcová
studentka bakalářského studijního programu Španělská filologie


Výběrová komise
dle §77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Předseda:
katedra anglistiky a amerikanistiky
Členové:
katedra českého jazyka


Stipendijní komise
Předseda:
proděkan pro studium
Členové:
katedra slavistiky
proděkanka pro rozvoj
Marie Soukupová
studentka bakalářského studijního oboru Dějiny umění a památková péče, Latinský jazyk a kultura
Mgr. Robert Vlk
student doktorského studijního oboru České a československé dějiny


Komise pro grantovou činnost a projektovou činnost
Předsedkyně:
proděkanka pro rozvoj
Členové:
katedra českého jazyka
katedra germanistiky
proděkan pro vědu a výzkum
katedra latinského jazyka a kultury


Ediční komise
Předseda:
proděkan pro vědu a výzkum
Členové:
katedra romanistiky
katedra anglistiky a amerikanistiky
katedra české literatury a literární vědy
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
proděkanka pro rozvoj


Poradní komise odvolacího řízení
Předseda:
proděkan pro vědu a výzkum
Členové:
katedra literatury a literární vědy
proděkan pro studium

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 11. 2021