Složení komisí Filozofické fakulty OU

Disciplinární komise
Členové:
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.katedra historie
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.katedra dějin umění a kulturního dědictví
Bc. Tomáš Kocourekstudent navazujícího studijního oboru Historie
Bc. David Miffekstudent navazujícího studijního oboru Český jazyk a literatura
Tereza Szturcovástudentka bakalářského studijního oboru Španělská filologie – Španělština pro odbornou a profesní komunikaci

Výběrová komise
dle §77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Předseda:
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky
Členové:
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.katedra historie
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.katedra českého jazyka
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.katedra filozofie
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.katedra germanistiky

Stipendijní komise
Předseda:
Mgr. Richard Psík, Ph.D.proděkan pro studium
Členové:
Ing. Iveta Strungovátajemnice FF
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.katedra slavistiky
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.proděkanka pro rozvoj
Marie Soukupová studentka bakalářského studijního oboru Dějiny umění a památková péče, Latinský jazyk a kultura
Mgr. Robert Vlkstudent doktorského studijního oboru České a československé dějiny

Komise pro grantovou činnost a projektovou činnost
Předsedkyně:
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.proděkanka pro rozvoj
Členové:
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.katedra historie
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.katedra českého jazyka
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.katedra germanistiky
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.proděkan pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.katedra latinského jazyka a kultury
Ing. Iveta Strungovátajemnice FF

Ediční komise
Předseda:
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.proděkan pro vědu a výzkum
Členové:
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.katedra romanistiky
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.katedra historie
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.katedra anglistiky a amerikanistiky
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Ing. Iveta Strungovátajemnice FF
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.proděkanka pro rozvoj

EPoradní komise odvolacího řízení
Předseda:
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.proděkan pro vědu a výzkum
Členové:
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.katedra literatury a literární vědy
Mgr. Richard Psík, Ph.D.proděkan pro studium

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2020