Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jan Malura

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 509, budova D
funkce:vedoucí katedry
zástupce ředitele CERES
obor činnosti:dějiny starší české literatury
katedra / středisko (fakulta): Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1870
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016řízení ke jmenování profesorem: Ostravská univerzita, Dějiny a teorie české literatury (profesor)
2007habilitace: Filozofická fakulty Ostravské univerzity, Dějiny a teorie české literatury (docent)
1995 – 2000doktorské postgraduální studium české literatury na katedře bohemistiky Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PhD.)
1989 – 1994Filozofická fakulta Ostravské univerzity, učitelství pro SŠ, čeština–dějepis (Mgr.)

Zaměstnání, praxe

2016 – dosudprofesor a vedoucí Katedry české literatury a literární vědy FF OU
2014 – dosudvedoucí Katedry české literatury a literární vědy FF OU
2007 – 2015docent Katedry české literatury a literární vědy FF OU
2006 – 2009vědecký pracovník Oddělení dějin české literatury Ústavu pro českou literaturu, AV ČR Praha, v. v. i.
1994 – 2007asistent, od 1997 odborný asistent Katedry české literatury a literární vědy FF OU (v letech 1999 – 2007 ve funkci tajemníka katedry)

Odborné zaměření

dějiny starší české literatury
barokní literatura a kultura
literárněvědní metodologie
textologie a ediční praxe

Projekty a granty (hlavní řešitel a člen týmu)

2017 – dosudPoutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století, GA ČR 17-08928S, hlavní řešitel: Jan Malura
2016 – dosudPodoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622) GA ČR 16-09064S, hlavní řešitel: PhDr. Lucie Storchová, Ph.D Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
2018 – dosudOchrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice - oblasti historického Záolší, Nadace Silva Rerum Polonarum (Częstochowa), hlavní řešitel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D
2007 – 2009Myšlení o literatuře: příspěvky k dějinám literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách GA ČR, č. 405/07/1251, hlavní řešitel:: dr. Luboš Merhaut, UČL AV ČR v.v.i)
2001 – 2003Duchovní píseň v literární tvorbě emigrace ze Slezska v 17. a 18. století (GA ČR č. 405/01/P008, hlavní řešitel: Jan Malura)

Akademické funkce a členství v odborných orgánech

2010 – 2014proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkana FF OU
2017 – dosudmístopředseda panelu RVVI Humanities and the Arts
2016 – dosudčlen Rady pro vnitřní hodnocení OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Oborové rady doktorských studijních programů:

Dějiny české literatury a teorie literatury na FF Karlovy univerzity v Praze
Česká literatura na FF Masarykovy univerzity
Dějiny a teorie české literatury na FF Ostravské univerzity
Literární věda – teorie a dějiny národních literatur na FF Ostravské univerzity
Kulturní dějiny na FF Ostravské univerzity

Vědecké rady:

2015 – dosudčlen Vědecké rady OU
2010 – dosudčlen Vědecké rady FF OU

Členství v redakčních a edičních radách:

2007 – dosudpředseda redakční rady časopisu Česká literatura (od 2004 člen redakční rady)
2010 – dosudčlen Ediční komise FF OU (do 2014 předseda)
2017 – dosudčlen ediční rady edice Středověk (Nakladatelství Lidové noviny)

Poroty:

2017 – dosudporotce Moravskoslezských kulturních cen Jantar


Vybrané publikace

Malura, J. Místa a krajiny v poezii raného novověku. In: K. Soukupová - M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 132-145. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.

Všechny publikace

Malura, J. a Smolka, Z. Kolik příležitostí má editor. Česká literatura. 2019, 67(3), s. 428-434. ISSN 0009-0468.
Malura, J. The Origin of the Czech Broadside Ballad in Late Humanism?. In: Proměny české kramářské písně - media, tradice, kontexty / Transformations of Czech "kramářské písně" (Broadside Ballads) - media, traditions, contexts. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 2019.
Malura, J. Universität Wien. 2019.
Malura, J. Adam Mickiewicz University in Poznań. 2018.
Malura, J. Kancionály českých pobělohorských exulantů. In: Dzień z Reformacją Czeską. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 2018.
Malura, J. a Spratek, D. Literatura reformacyjna księstwa cieszyńskiego w XVII wieku. In: Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI - XX wieku. 1. vyd. Katowice: Institut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, 2018. s. 481-495. ISBN 978-83-64210-64-8.
Malura, J. Písně kramářské a písně poutní jako průsečík mezioborového bádání. In: Týden humanitních věd 2018. Brno: Masarykova univerzita. 2018.
Malura, J. Pobělohorské polemiky Havla Žalanského s kultem svatých. In: Nedej zahynouti nám ni budoucím... Praha: FF Univerzity Karlovy. 2018.
Malura, J. Pobělohorský exil ve světle literárních dějin (rekapitulace a výhledy). In: Náboženský exil v českých zemích v raném novověku. Praha: Ekumenická komise pro české církvevní dějiny 17. století - Církevní reformy a nábožensko-politické střety v raném novověku. 2018.
Smolka, Z., Malura, J. a Szturcová, M. Slavnostní křest sborníku Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil [Workshop]. Opava, null. 2018.
Malura, J. a Ivánek, J. Songs about the Virgin Mary of Częstochowa from Moravia and Czech Silesia (1700-1919). In: Międzynarodowa konferencja naukowa "Tyś naszą Hetmanką". Jasnogórskie drogi do niepodległości. Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 2018.
Malura, J. Vojtěch Martinides a Matěj Vierius - jezuitská meditativní próza ve znamení vizualizace a senzualismu. In: Gertrude Zand, Stefan Newerkla (eds.). Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. 1. vyd. Brno: Host, 2018. s. 233-250. ISBN 978-80-7577-698-3.
Malura, J. a Spratek, D. Aspekt literacki Reformacji w księstwie cieszyńskim. In: My Waclaw Adam, książę cieszyński uznaliśmy reformację religii i nabożeństwa przeprowadzić... Przemiany wyznaniowe w księstwie cieszyńskim od XVI do początków XVIII wieku. Cieszyn: Dom Narodowy w Cieszynie. 2017.
Malura, J. Barokní poutní knihy a zbožná praxe širokých vrstev. Český lid. 2017, roč. 104, č. 1, s. 33-51. ISSN 0009-0794.
Malura, J. Česká literatura pozdního humanismu: Poznámky k základním tendencím a interpretačním problémům. Praha: Filosofický ústav. 2017.
Malura, J. Doktorandská konference v Třešti "Zpátky ke kořenům" (moderování V. bloku). 2017.
Malura, J. German Erbauungsliteratur and Czech Hymnbooks and Books of meditations. Literature and Confessional Identity in Early Modern period. In: Kulturkontakte und Identitäten im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa: Akteure, Diskurse, Verflechtungen. Dresden: Technische Universität Dresden. 2017.
Malura, J. Hory, krajiny a města v literatuře renesance a baroka. In: Blok expertů 2017. Brno: FSS Masarykovy univerzity. 2017.
Dragonová, M., Malura, J. a Smolka, Z. Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil [Konference]. Opava: Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče - Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Malura, J. Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi. Jezik in slovstvo. 2017, roč. LXII, č. 2-3, s. 47-54. ISSN 0021-6933.
Malura, J. Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu. In: Rukopisná literatura v době knihtisku. České Budějovice: FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2017.
Smolka, Z. a Malura, J. Slovo o literatuře. 2017.
Malura, J., Málková, I. a Tomášek, M. Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury). Česká literatura. 2017, roč. 65, s. 305-310. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií. In: Literárněvědná společnost. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
Malura, J. Ztvárnění krajin a míst v Hájkově kronice. In: Václav Hájek z Libočan na Tetíně. Návrat autora na místo činu. Tetín: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Sdružení svaté Ludmily - obec Tetín. 2017.
Antošíková, L., Malura, J. a Málková, I. Česká literatura a kultura v protektorátu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Malura, J. Dobývání země v české a německé literatuře raného novověku. In: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 71-84. ISBN 978-80-7464-864-9.
Malura, J. Jan Hus jako téma literární historie 19. století (1792-1915). In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky - Válka a konflikt v české literatuře: D. Soukup, M. Jaluška (eds.) Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu 2015-06-29 Praha. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Nakl. Akropolis, 2016. s. 102-113. ISBN 978-80-88069-16-4.
Ivánek, J., Malura, J. a Szturcová, M. Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské. In: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 79-92. ISBN 978-83-945669-0-6.
Malura, J. Město, hora, krajina v raně novověké poezii - k typologii literární reprezentace míst. In: Básně a místa / Poems and Places International Conference Schedule. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2016.
Tomášek, M. a Malura, J. Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.): moderování besedy. 2016.
Malura, J. Místa a krajiny v poezii raného novověku. In: K. Soukupová - M. Špína (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. s. 132-145. Varia 49. ISBN 978-80-7308-677-0.
Malura, J. Náboženské poutě a literární žánry baroka. In: Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Málková, I., Malura, J., Janáček, Z., Mácha, P. a Kijonka, L. OU! 25 let: 9/7/1991 15:23 109 / 63 / 28. 2016.
Olšovský, J. a Malura, J. Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Tomášek, M. a Malura, J. Příroda vs. industriál: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2016.
Malura, J. Sv. Kirill i Mefodij v češkata kultura i literatura na baroka. Slavjanski dialozi. 2016, roč. 13, s. 15-30. ISSN 1312-5346.
Malura, J. Uniwersytet Opolski. 2016.
Malura, J., Polách, R. a SCHUPPLEROVÁ, S. Čtení pro univerzitu a město (ČUM): 1. ročník literárního festivalu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Malura, J. Filozofska fakulteta v Univerza Ljubljani. 2015.
Malura, J. Gebets und Meditationsbücher des tschechischen Barock. Tübingen: Slavisches Seminar Universität Tübingen. 2015.
Malura, J., Czajkowski, K. a Spyra, J. J. Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 2015.
Malura, J., Spyra, J. J. a Czajkowski, K. Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 2015.
Malura, J. Jiří Třanovský s českou, slovenskou, polskou a slezskou identitou. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 208-218. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Malura, J. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 s. ISBN 978-80-7464-698-0.
Malura, J. Obraz Jana Husa v české literární historii 19. století. In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015.
Malura, J., Ivánek, J. a Szturcová, M. Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: FF Ostravské univerzity v Ostravě - Akademie Jana Długosze v Čenstochové - Nadace Silva rerum Polonarum - Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky. 2015.
Tomášek, M., Malura, J. a Ivánek, J. Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. [Konference]. Klub Fiducia, Česká republika. 2015.
Malura, J. a Šebestová, I. Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času [Konference]. Hlučín, Česká republika. 2014.
Malura, J. Jiří Třanovský s českou, slovenskou i polskou identitou (druhý život barokního literáta na provincii). In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Malura, J. Kancionály a modlitební knihy první poloviny 18. století mezi ortodoxií a pietismem. In: Osobnosť Daniela Krmana ml. v kultúrnom a historickom kontexte (350. výročie narodenia Daniela Krmana, ml.). Bratislava: Slovenská akadémia vied, Ústav slovenskej literatúry. 2014.
Malura, J. Kázání raného novověku v mezioborových souvislostech [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2014.
Malura, J. Literatura na Valašsku v raném novověku. In: VALAŠSKO - historie a kultura. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. s. 269-276. Spis Ostravské univerzity č. 295/2014. ISBN 978-80-7464-499-3.
Malura, J. Meditace jako žánr české literatury raného novověku. In: Bohemistický kroužek. Wien: Universität Wien. 2014.
Malura, J. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji" / Mezinárodní vědecká konference "Literát nad hranicemi provincie" [Konference]. Częstochowa - Hucisko, Polská republika. 2014.
Malura, J. Modlitba v literatuře raného novověku [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2014.
Malura, J. Návrat humanismu aneb Co si počít s Viktorinem Kornelem?. Česká literatura. 2014, roč. 62, s. 269-275. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Pašijová meditace v literatuře raného novověku. In: Literárněvědné fórum. Praha: Ústav pro českou literatury AV ČR. 2014.
Malura, J. Prolog. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality"-Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 13-19. ISBN 978-80-7464-457-3.
Malura, J. Tschechische Literatur des Mittelalters. In: Bohemistický kroužek. Wien: Universität Wien. 2014.
Smolka, Z. a Malura, J. Úvod, který předkládá problémy. Česká literatura. 2014, roč. 62, s. 824-831. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií. In: cyklus přednášek pro doktorandy. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. 2014.
Malura, J. Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus. Acta Comeniana.International review of Comenius studies and early modern intellectual history. 2014, roč. 51, s. 75-102. ISSN 0231-5955.
Malura, J. Das hymnographische Schaffen in der frühen Neuzeit und seine tschechisch-deutschen Zusammenhänge. Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. 2013, roč. 24, s. 1-17. ISSN 1210-9029.
Malura, J. Dvě literární reprezentace jednoho města: Kutná Hora Mikuláše Dačického z Heslova a Jana Kořínka. Česká literatura. 2013, roč. 61, s. 5-28. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Kultura a literatura poutních míst na Moravě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Malura, J. Lingvoliterární (filologická) metoda a studium literatury střední doby - bilance a perspektivy. In: Pelicanus vivificans. Pocta žáků Alexandru Stichovi. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2013.
Malura, J. Lingvoliterární (filologická) metoda Alexandra Sticha a studium literatury raného novověku. Listy filologické. 2013, roč. 136, s. 489-502. ISSN 0024-4457.
Malura, J. a Smolka, Z. Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945). In: Valašsko - historie a kultura. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
Malura, J. Senzualismus v meditativních knihách českého baroka. In: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: Zmysły. XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski. 2013.
Malura, J. Svatí Cyril a Metoděj v barokní literatuře a kultuře českých zemí. In: Simpozium o Sv. Cirilu in Metodu. Ljubljana: University of Ljubljana. 2013.
Kadlec, P., Urbanová, S., Zářický, A., Malura, J., Dokoupil, L., Myška, M., Ondruš, J. a Drapala, D. Valašsko - historie a kultura [Konference]. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2013.
Malura, J. Wolfgang Brückner a náboženskovzdělavatelná literatura raného novověku. Česká literatura. 2013, roč. 61, s. 901-909. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Bilance a souvislosti. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 329-345. ISBN 978-80-7464-176-3.
Malura, J. Das Kirchenlied der böhmischen Exulanten im 18. Jahrhundert. In: Tagung: Identität und Migration. Zum Kirchenlied in Böhmen. Mainz: Universität Mainz. 2012.
Malura, J. Edice kancionálu Jesličky Fridricha Bridelia [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Malura, J. Kancionály českých pobělohorských exulantů. Wien: Institut für Slawistik der Universität Wien. 2012.
Tomášek, M. a Malura, J. Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2012.
Malura, J. Literární reprezentace krajiny v raném novověku: Les - zahrada - hora. In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 69-85. ISBN 978-80-7464-176-3.
Malura, J. Ljubljana: University of Ljubljana. 2012.
Tomášek, M. a Malura, J. Sympozium KRAJINA: Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [Konference]. Ostrava, Klub Fiducia, Česká republika. 2012.
Malura, J. Zahrada, les a hora. Několik podob krajiny v literatuře raného novověku (zejména baroka). In: Sympozium KRAJINA. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Malura, J. Cesty k městskému prostoru v literatuře raného novověku. In: Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 61-73. Spis OU č. 247/2011. ISBN 978-80-7368-996-4.
Malura, J. Exemplum v literatuře středověku a raného novověku [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2011.
Malura, J. a Ivánek, J. Jezuité v českých zemích. Česká literatura : časopis pro literární vědu. 2011, roč. 59, s. 936-945. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Literární historie a dějiny kultury [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2011.
Malura, J. Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury. Česká literatura : časopis pro literární vědu. 2011, roč. 59, s. 726-736. ISSN 0009-0468.
Tomášek, M. a Malura, J. Sympozium MĚSTO: Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Malura, J. Závěry a výhledy. In: Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 230-240. Spis OU č. 247/2011. ISBN 978-80-7368-996-4.
Malura, J. Meditace jako žánr české literatury raného novověku. In: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. 1. vyd. Praha: Arsci, 2010. s. 258-268. Jazykověda 4. ISBN 978-80-7420-008-3.
Malura, J. Meditace o nebi nejen u Bridela. Antiqua Cuthna. 2010, s. 73-81. ISSN 1803-1374.
Malura, J. Písně pobělohorských exulantů (1670 - 1750). 1. vyd. Praha: Academia, 2010. Literární řada. 452 s. ISBN 978-80-200-1836-6.
Malura, J. Studium žánrů, zejména ve starší literatuře. In: Žánrové aspekty starší literatury. první. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 9-25. ISBN 978-80-7368-854-7.
Malura, J. Žánrová hybridizace v české literatuře 16. a 17. století. In: Žánrové aspekty starší literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 99-120. ISBN 978-80-7368-854-7.
Malura, J. Žánrové aspekty starší literatury IV [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2010.
Malura, J. Žánrové aspekty starší literatury V [Workshop]. Ostrava: FF OU, Česká republika. 2010.
Malura, J. Kotouč jako Hora Olivetská a poutní knihy Matěje Tannera a Bartoloměje Christelia. In: Štramberk - Moravský Betlém. 650 let od založení města Štramberka 1359 - 2009. 1. vyd. Štramberk: Městský úřad, 2009. s. 83-99. ISBN 978-80-254-4522-8.
Malura, J. Marie Terezie Wintersberger: Písně o smrti v českých kancionálech raného novověku. Disertační práce. 2009.
Malura, J. Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury. Česká literatura. 2009, roč. 57, č. 2, s. 253-265. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou. Česká literatura. 2009, roč. 57, s. 561-570. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: České středověké drama; Raný humanismus a renesance v zemích Koruny české. 2009.
Malura, J. Zíbrtovy edice předbělohorské zábavné četby. In: Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. Ed. B. Hanzová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009. s. 218-225. ISBN 978-80-85778-65-6.
Malura, J. Žánrové aspekty traktátu v literatuře raného novověku. In: Ako čítať traktátovú literatúru 17. - 18. storočia. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009. s. 22-33. ISBN 978-80-969354-9-9.
Malura, J. a Lipovski, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 97-98. ISBN 978-80-7368-477-8.
Malura, J. a Lipovski, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 11. (23.) (1 heslo). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 97-98. ISBN 978-80-7368-477-8.
Malura, J. Důmyslné interpretace středověkého divadla (J. Veltruská: Posvátné a světské: Osm studií o starém českém divadle). Česká literatura. 2008, roč. 56, č. 1, s. 126-132. ISSN 0009-0468.
Malura, J. K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka. Česká literatura : časopis pro literární vědu. 2008, roč. 56, s. 155-181. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Mouřenín vedle Mozarta (rec. Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století). Česká literatura. 2008, roč. 56, s. 417-423. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Nápady Jaroslava Kolára (J. Kolár: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře). Tvar. 2008, roč. 19, s. 23-23. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. (Kapitola: Sebrání některých vzdělávatelných písní a hymnografie české větve ochranovské Jednoty). In: Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Praha: Kalich, 2008. s. 542-557. ISBN 978-80-7017-088-5.
Malura, J. Pohyb mezi žánry : čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy. Slovenská literatura. 2008, roč. 55, s. 378-387. ISSN 0037-6973.
Malura, J. Pohyb mezi žánry. (Čtení traktátu O lstech a chytrostech ďábelských z literárněvědné perspektivy). In: Ako čítať traktátovú literatúru. (Slovensko-český vedecký workshop.). Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV. 2008.
Malura, J. Spor o staročeské velikonoční drama. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. Státní vysoká škola odborná v Ratiboři, 2008. s. 345-354. ISBN 978-83-60730-15-7.
Malura, J. Univerze v Ljubljani. 2008.
Malura, J. Václav Miller: Mravní aspekt obrozenské literatury. (Etické názory Vicncence Zahradníka a jejich literární projevy). Disertační práce. 2008.
Malura, J. Vždycky jsem vyšel od nějakého konkrétního textu. Rozhovor s Jaroslavem Kolárem. Česká literatura. 2008, roč. 56, s. 60-72. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Žánrové proměny Cithary sanctorum. In: Cithara sanctorum 1636 - 2006. Ed. M. Kovačka. Martin: Slovenská národná knižnica, 2008. Slovenská národná knižnica, 2008. s. 44-51. ISBN 978-80-89301-24-9.
Malura, J. Do hlubin slovenského baroka. (G. Gáfriková: Zabúdané súvislosti: Štúdie o slovenskej literatúre 17.-18. storočia). Česká literatura. 2007, roč. 55, s. 595-600. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Duchovní píseň v českých zemích. 5., Literární a konfesijní spektrum. Hudební rozhledy. 2007, roč. 60, s. 44-45. ISSN 0018-6996.
Malura, J. a Smolka, Z. Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.. Slavia. 2007, roč. 76, s. 223-227. ISSN 0037-6736.
Malura, J. Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670-1740. 2007.
Malura, J. K vydávání literárních textů raného novověku v současnosti. In: Funkce - Funkčnost - Funkcionalismus. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 149-155. ISBN 978-80-244-1767-7.
Malura, J. Kazatel vášnivý a nebarokní: Martin Filadelf Zámrský. A2 kulturní týdeník. 2007, roč. 3, s. 7-. ISSN 1801-4542.
Malura, J. Literární a konfesijní spektrum předbělohorské duchovní písně, část 5. (Duchovní píseň v českých zemích). Hudební rozhledy, č. 5. 2007, roč. 60, s. 44-45. ISSN 0018-6996.
Malura, J. Mezi exaltovanou vírou a přírodovědnou racionalitou: Jiří Sarganek. A2 kulturní týdeník. 2007, roč. 3, s. 7-. ISSN 1801-4542.
Malura, J. Příchod milované bytosti: Jan Liberda. A2 kulturní týdeník. 2007, roč. 3, č. 21, s. 7-. ISSN 1801-4542.
Malura, J. Spor o středověké velikonoční drama. Žánrové a komparativní aspekty v proměnách literární historie. In: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Ratiboř: Státní vysoká škola odborná v Ratiboři. 2007.
Malura, J. Starší česká literatura I. Studijní opora. 2007.
Malura, J. Tomáš ze Štítného: Vidění svaté Brigity Švédské. Ed. Pavlína Rychterová. 2007.
Malura, J. Universität Wien, Institut für Slawistik. Česká barokní hymnografie ve středověkém kontextu. (Die tschechische barocke Hymnographie im mitteleuropäischen Kontext). 2007.
Malura, J. Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Vznik česky psané literatury okolo r. 1300 I., II.; Kancionál Cithara sanctorum jako zrcadlo české, slovenské (a slezské) kultury; Interpratace české středověké lyriky. 2007.
Malura, J. Vladimíra Maroušková: Symbol jako stavební jednotka barokního kázání. Ondřej František de Waldt. Disertační práce. 2007.
Malura, J. Česká hymnografie raného středověku ve středoevropském kontextu. In: Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 1. Ed. S. Fedrová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 141-154. ISBN 80-85778-51-3.
Malura, J. Exulantský lament jako žánr české literatury 17. a 18. století. In: Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Red. M. Balowski, J. Svoboda. Racibórz: Wydawnictwo , 2006. Wydawnictwo , 2006. s. 295-308. ISBN 83-920312-7-X.
Malura, J. Hymnografie pobělohorských exulantů v letech 1670 - 1750. 2006.
Malura, J. Jiří Sarganek - pietistický pedagog a spisovatel z Těšínska. In: Śląska Republika Uczonych / Schlesiche Gelehrtenrepublik 2. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. s. 137-156. ISBN 83-7432-124-5.
Malura, J. Mezi vyprávěním a kontemplací. In: Život Krista Pána. Ze staročeských rukopisů připravil k vydání Martin Stluka. Brno: Host, 2006. s. IX-XXX. ISBN 80-7294-205-0.
Malura, J. Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. 2006.
Malura, J. Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek (Otázka pro...starší literatura?). Slovo a smysl. 2006, roč. 3, s. 236-240. ISSN 1214-7915.
Malura, J. Třetí a bohužel poslední kniha Jana Lehára. Tvar. 2006, s. 20-. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Uniwersytet Wroclawski, Institut Filologii Słowianskiej. Přednášky: Česká hymnografie ve středoevropském kontextu (zvláště slezsko-německém); Ediční otázky literatury raného novověku (16.-18.století); Počátky staročeské prózy ve 14. století. 2006.
Malura, J. Znovu o slovenském baroku. Česká literatura. 2006, roč. 54, s. 134-135. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Žánrové proměny Cithary sanctorum. Cithara sanctorum 1636 - 2006. In: Cithara sanctorum 1636 - 2006. Liptovský Mikuláš / Liptovský Ján. 2006.
Malura, J. a Tomášek, M. Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů). Tvar, č. 12. 2005, roč. 16, č. 12, s. 13-. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Jak dnes vydávat českou barokní hymnografii?. Česká literatura. 2005, roč. 53, s. 101-108. ISSN 0009-0468.
Malura, J. a Sichálek, J. Jan Lehár (23.1.1949 - 29.12.2004). Česká literatura. 2005, roč. 53, s. 282-287. ISSN 0009-0468.
Malura, J. K charakteristice baroka v české literatuře. Česká literatura, č. 3. 2005, roč. 53, s. 383-388. ISSN 0009-0468.
Smolka, Z., Mainx, O., Malura, J., Tomášek, M. a Pilař, M. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2005.
Malura, J. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (hesla pod zkratkou JMl). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. . 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 1076-. ISBN 80-7368-024-6 .
Malura, J. Píseň o vyhnancích jako specifický žánr české literatury doby baroka. In: Český jazyk a literatura v interakci. Ratiboř (PL). 2005.
Malura, J. Zahrada lásky. Milostné příběhy českého středověku. Milostné příběhy českého středověku [Rozhlasová relace].. ČR 3 - Vltava. 2005.
Malura, J. Zemřel Jan Lehár - další nenadálý odchod znamenitého bohemisty. Host, č. 2. 2005, roč. 21, s. -81. ISSN 1211-9938.
Malura, J. Baroko v Itálii - Baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Studia Comeniana et Historica, č. 71-72. 2004, roč. 34, s. 268-272. ISSN 0323-2220.
Malura, J. a Kosek, P. Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Host -OU, 2004. 360 s. ISBN 80-7042-660-8.
Malura, J. Dialog zwischen den Konfessionen in tschechischen Gesangbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Kirchenlied und Konfessionalisierung in Ost- und Mitteleuropa. Johannes Gutenberg - Universität. 2004.
Malura, J. Duchovní erotika v Harfě nové Jana Liberdy a její biblické inspirace. Česká literatura. 2004, roč. 52, s. 1-16. ISSN 0009-0468.
Malura, J. K exulantskému kancionálu Poklad zpěvů duchovních Johanna Myllera. In: Literární věda osudem i volbou. (K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota.) . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 47-56. ISBN 80-7042-656-X.
Malura, J. K interpretacím exulantské hymnografie baroka. (Písně Adama Plintovice a Jana Liberdy.). In: Nové interpretace českého baroka. A cseh barokk új interpetációi. Edd. M. Beke, A. Mészáros. Piliscsaba: Pázmánys Péter Katolikus Eygetem: Esztregom-Piliscsaba, 2004. Pázmánys Péter Katolikus Eygetem: Esztregom-Piliscsaba, 2004. s. 121-130. ISBN 963-9206-09-1.
Malura, J. "Líbí se mi, že bych pro ni umřel." Harfa nová Jana Liberdy. Protimluv, č. 1. 2004, roč. 3, s. 15-16. ISSN není.
Malura, J. Moravské kancionály v kontextu kulturních proudů předbělohorské epochy. In: Jazyk a literatura na Moravě: AUPO - Studia Moravica I, sborník příspěvků z mezinárodní konference Jazyk a literatura na Moravě 2002-10-30 Olomouc. Olomouc: Jazyk a literatura na Moravě, 2004. Jazyk a literatura na Moravě, 2004. s. 149-158. ISBN 80-244-0845-7.
Malura, J. Soupis univerzálně využitelný. (Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I). Tvar, č. 17. 2004, s. 22-. ISSN 0862-657X.
Malura, J. České exulantské kancionály a Dolní Slezsko. In: Wrocław w Czechach - Czesi we Wroclawiu. Literatura - język - kultura. Red. Z. Tarajło-Lipowska a J. Malicki . s. 81-88. ISBN 83-89247-61-5.
Malura, J. Hrůzostrašné příběhy baroka (G. B. Manni / M. V. Šteyer: Věčný pekelný žalář). Tvar, č. 5. 2003, s. 23-. ISSN 0862-657X.
Malura, J. K interpretacím exulantské hymnografie doby baroka (A. Plintovic a J. Liberda). In: A cseh barokk új interpretációi . Piliscsaba : Péter Pázmány Katolikus Egyetem. 2003.
Malura, J. a Kosek, P. Modlitby Kašpara Motěšického. Listy filologické. 2003, roč. 126, č. 1, s. 53-66. ISSN 0024-4457.
Malura, J. a Tomášek, M. Pokus o literární dějiny Moravy (Kubíček, T. a kol.: Literární Morava). Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 342-352. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Za Alexandrem Stichem. Studia Comeniana et Historica, č. 69-70. 2003, roč. 33, s. 288-292. ISSN 0323-2220.
Malura, J. Záblesky renesance (V. Viktora: záblesky renesance v české literatuře). Tvar, č. 7. 2003, s. 22-. ISSN 0862-657X.
Malura, J. České exulantské kancionály doby baroka a Dolní Slezsko. In: Literatura - jazyk - kultura. Vratislav . 2002.
Malura, J. Dvakrát Josef Vašica. TVAR. 2002, s. 5-5. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Jiří Fiala: Dobové české slovesné reflexe slezských válek, České písně ze slezských válek. Studia Comeniana et Historica, č. 67-68. 2002, roč. 32, ISSN 0323-2220.
Malura, J. Kalistova barokní pouť (Z. Kalista: Česká barokní pouť). TVAR. 2002, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. "Nynější svět tak jest již převrácenej..." (Nathanel Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris). Tvar, č. 4. 2002, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. a Kosek, P. Těšínský exulant Kašpar Motěšícký. Protimluv. 2002, s. 15-17.
Malura, J. "Vrať se tělo." (Spor duše s tělem, O nebezpečném času smrti.). Host, č. 10. 2002, roč. 18, s. XVII-XVIII. ISSN 1211-9938.
Malura, J. Žena v próze české renesance. Žena v pŕóze české renesance [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2002.
Malura, J. Dva příspěvky k lit. dějinám Slezska. In: FPřF SU: Sb. prací FPřF SU v Opavě - řada literárněvědná A3 . Opava: SU, 2001. SU, 2001. s. 122-124. ISBN 80-7248-122-3.
Malura, J. Jaroslav Kolár: Návraty bez konce. Studia comeniana et historica. 2001, roč. 31, s. 230-232. ISSN 0323-2220.
Malura, J. Konečně Lomnický (Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela, Dětinský řápek). Tvar, č. 11. 2001, s. 23-23. ISSN 0862-657X.
Kosek, P. a Malura, J. M. Tanner: Hora Olivetská. Ostravská univerzita - Host, 2001. 223 s. ISBN 80-7924-034-1.
Malura, J. Metaforika mariánských písní Adama Michny z Otradovic. Hudební věda. 2001, roč. 38, s. 72-80. ISSN 0018-7003.
Malura, J. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných textů z 18. stol., ed. M. Horáková). Tvar č. 4. 2001, s. 22-23. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Slezské literární baroko. Slaviček rájský a Berla královská [Rozhlasová relace].. ČR 3 Vltava. 2001.
Malura, J. Vrchol české barokní prózy? (Jan Kořínek: Paměti kutnohorské). Tvar, č. 12. 2001, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Bibliografie 1940-1999. 2000.
Malura, J. Cyklus eschatologických písní v českých barokních kancionálech. In: 18.-20.3.1997 Magdeburg: Zyklusdichtung in den Slawischen Literaturen 1997-03-18 Magdeburg. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2000. Peter Lang, 2000. s. 311-317. ISBN 3-631-35200-X.
Malura, J. Legenda o touze a věrnosti (Život svaté Kateřiny). Tvar. 2000, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Literární charakter Hory Olivetské Matěje Tannera. In: Sborník prací Ústavu pro regionální studia: Literární věda osudem i volbou . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 53-60. ISBN 80-7042-577-6.
Malura, J. Návraty bez konce (J. Kolár: Návraty bez konce). Tvar. 2000, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Notes - hudební magazín. Rozhovor o vydání Slavička rajského... [Televizní relace].. ČT 2. 2000.
Malura, J. Reformační literatura a ve Slezsku v letech 1570-1640. In: Kapitoly z literárních dějin Sleszka a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 63-88. ISBN 80-7042-553-9.
Malura, J. Reformační literatura na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1570-1640. In: FFOU: Kapitoly z lit. dějin Slezska a severní Moravy . Ostrava: FFOU, 2000. FFOU, 2000. s. 63-89.
Malura, J. Život a smrt v druhé antologii z české barokní prózy (Vítr jest život člověka, ed. M. Sládek). Tvar. 2000, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Bestseller středověku (J. de Voragine: Legenda aurea). Tvar. 1999, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Bibliografie 1973-1999. 1999.
Malura, J. a Kosek, P. Jan Josef Božan: Slaviček rájský. Čeština doma a ve světě. 1999, roč. 7, s. 204-211. ISSN není.
Malura, J. Kancionál Slaviček rájský Jana Josefa Božana. Analýza pramenů a poetiky písní. 1999.
Malura, J. Nevídaný zájem o středověk (o čtyři knihy o středověku z roku 1998). Tvar. 1999, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Obraz svatého Vojtěch v duchovní písni doby baroka. In: Malura Jan: Svatý Vojtěch v české a polské literatuře a umění 1997-11-04 . Opava: Slezská univerzita, 1999. Slezská univerzita, 1999. s. 181-188. ISBN 80-7048-029-4.
Malura, J. "Ona lékařka výborná." Písně k mariánským poutím v baroku. Romboid. 1999, s. 26-29. ISSN 0231-6714.
Kosek, P. a Malura, J. Slaviček rájský. 1. vyd. Ostrava: HOST - Ostravská univerzita, 1999. 445 s. ISBN 80-7042-528-8.
Malura, J. Teorie množin, baroko a Bernard Bolzano (M. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka). Tvar. 1999, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Tištěná a rukopisná hymnografická tvorba východních Čech v období baroka. In: Malura Jan: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. (mezinár. konfr.) 1999-05-27 . Boskovice - Rychnov nad Kněžnou: Albert, 1999. Albert, 1999. s. 181-188. ISBN 80-85834-75-8.
Malura, J. Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur (hrsgb. v Gertraude Zand und Jiří Holý). Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1999, roč. 45, s. 313-317. ISSN 0084-0041.
Malura, J. Václav Černý: Až do předsíně nebes. Studia Comeniana et historica 29. 1999, roč. 29, s. 165-168. ISSN 0323-2220.
Malura, J. Země česká? Země dobrá! (Země česká...). Tvar. 1999, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Kancionál Jana Josefa Božana a jeho vztah k literární tradici. In: Malura Jan: Pronikání českého a polského jazyka do středověké poezie a písňové tvorby ve Slezsku . Opava - Ciezsyn: Uniwersytet Slanski Filia w Cieszynie, 1998. Uniwersytet Slanski Filia w Cieszynie, 1998. s. 69-75. ISBN 83-905967-0-9.
Malura, J. Mariánské písně z kancionálu Jana Josefa Božana. Alternativa IV. 1998, s. 336-337. ISSN 7031-0000.
Malura, J. Přízraky a záhrobní vidění v triviální literatuře baroka. Tvar. 1998, roč. 9, s. 6-7. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Slezská barokní kultura. 1998.
Malura, J. Vzývání patronů českých (Karel Schulz: Pochvala svatých patronu českých). Tvar. 1998, roč. 9, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Jan Josef Božan: Slaviček rajský.... Host. 1997, roč. 12, s. 64-65. ISSN 1211-9938.
Malura, J. Nad knihou Eduarda Petrů Vzdálené hlasy. In: Ostravská univerzita: Literární věda . Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Ostravská univerzita, 1997. s. 89-94. ISBN 80-7042-488-5.
Malura, J. "V paměť uvozeno býti má" (M.Dačický z Heslova). Tvar. 1997, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Vzdálené hlasy (E. Petrů: Vzdálené hlasy). Tvar. 1997, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Žánrový profil české barokní literatury na severní Moravě a ve Slezsku. In: Ostravská univerzita: Region a jeho reflexe v literatuře . Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Ostravská univerzita, 1997. s. 53-68. ISBN 80-7042-483-4.
Malura, J. Žena v ohrožení a triviální literatura 16. a 17. století. Tvar. 1997, s. 6-7. ISSN 0862-657X.
Malura, J. A znovu Němcová. Tvar. 1996, s. 14-14. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Dalimil pro nejnáročnější (Dalimilova kronika III.). Tvar. 1996, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Na počátku byl Vašica (J. Vašica: České literární baroko). Tvar. 1996, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. O baroku zasvěceně i diletantsky. Literární noviny. 1996, roč. 7, s. 9-10. ISSN 1210-0021.
Malura, J. Palacký podle Moravy. Scriptum. Časopis pro literaturu, umění a život. 1996, s. 70-72. ISSN není.
Malura, J. S Václavem Černým do předsíně nebes (Václav Černý: Až do předsíně nebes). Tvar. 1996, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Slyšte, dcerky!. Tvar. 1996, roč. 7, s. 21-22. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Básnictví vrcholného středověku v Čechách. 1995.
Malura, J. Český veršovec manýristický? (T.Mouřenín z Litomyšle: Básnická tvorba). Tvar. 1995, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Jen hra a mystifikace (K. Eichler: Lombardští chudí a jejich nazí přátelé). Tvar. 1995, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Jiří Kratochvil aneb k poetice českého literárního postmodernismu. In: Ostravská univerzita: Literární věda . Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. Ostravská univerzita, 1995. s. 55-69. ISBN 80-7042-432-X.
Malura, J. Karneval fantastických povídek (J. Kratochvil: Má lásko, Postmoderno). Tvar. 1995, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Knížka z mezipatra (E. Bešťáková: Vánoce v nitkách). Tvar. 1995, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Kratochvil, J.. In: Slovník českých spisovatelů od r. 1945. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. s. 439-440. ISBN 80-7243-014-9.
Malura, J. Mezitextový dialog v románech vladimíra Párala. In: Malura Jan: Literatura v literatuře . Praha - Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995. s. 127-129. ISBN 80-85778-11-4.
Malura, J. Próza vrcholného středověku v Čechách. 1995.
Malura, J. Bloudění učitele (román J. Prokeše: Sestup do základního tábora). Tvar. 1994, s. 11-11. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Hrabal, B.: Inzerát na dům, ve kterém ...,. In: Slovník české prózy 1945-1991. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 131-132. ISBN 80-85491-84-2.
Malura, J. Hrabal, B.: Příliš hlučná samota. In: Slovník české prózy 1945-1991. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 137-140. ISBN 25350.
Malura, J. Kdo svrhl Novotného? (J. Beneš: Indolence). Tvar. 1994, s. 12-12. ISSN 0862-657X.
Malura, J. "Kdopak si to potom vylíže?" (K. Michal: Čest a sláva). Tvar. 1994, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Konference o intertextualitě. Česká literatura 42. 1994, s. 670-671. ISSN 0009-0468.
Malura, J. Postmodernismus. 1994.
Malura, J. Vyskočil, I.: Malý Alenáš. In: Slovník české prózy 1945-1991. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 419-420. ISBN 80-85491-84-2.
Malura, J. Zapletal, Z.: Kobova garáž. In: Slovník české prózy 1945-1991. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 435-436. ISBN 80-85491-84-2.
Malura, J. Havranland! (P. Rákos: Korvína čili kniha o havranech). Tvar. 1993, s. 11-11. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Každodenní strasti drsňáka (T.B.Kulka: Odchlípená podešev a jiné prózy). Tvar. 1993, s. 12-12. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Labyrint času a ráj čtenáře (J. Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv). Tvar. 1993, s. 11-11. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Manželky a milenky (L. Procházková: Hlídač holubů). Tvar. 1993, s. 12-12. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Město nepřiznané (M. Avajz: Druhé město). Tvar. 1993, s. 12-12. ISSN 0862-657X.
Malura, J. "Podivné, mazlavé Vedro..." (P. Řezníček: Vedro). Tvar. 1993, s. 10-10. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Průhledné Manévry (J. Pížl: Manévry). Tvar. 1992, s. 11-11. ISSN 0862-657X.
Malura, J. Skřítek Všeuměl v roli outsidera (V. Koubek: Teď to je čistý). Tvar. 1992, s. 10-10. ISSN 0862-657X.


ZkratkaNázev předmětu
3SZ1SZZ - Český jazyk
ATLVYAktuální trendy literární vědy
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CISTČetba a interpretace starých tisků
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
DISE1Diplomový seminář 1
DISE2Diplomový seminář 2
DISE3Diplomový seminář 3
DRTE1Dramatický text 1
DRTE2Dramatický text 2
DTEX1Dramatický text 1
DTEX2Dramatický text 2
LPMLALiteratura pro děti a mládež
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NEPRBNakladatelská a ediční práce
NEPRENakladatelská a ediční praxe
NEPRYNakladatelská a ediční práce
NEST1Nové interpretace starých textů I.
NEST2Nové interpretace starých textů II.
NIST1Nové interpretace starých textů 1
NIST2Nové interpretace starých textů 2
NLPMLiteratura pro děti a mládež
NRPR3Ročníková práce
NSCL1Starší česká literatura 1
NSCL2Starší česká literatura 2
PMTVOPraktikum mluvené tvorby
PMTVRPraktikum mluvené tvorby
POBA1Poezie českého a evropského baroka I
POBA2Poezie českého a evropského baroka II
PRSM1Projektový seminář 1
PUKRAPublicistické praktikum
PUPRAPublicistické praktikum
SCLI1Starší česká literatura 1
SCLI2Starší česká literatura 2
SCL1XStarší česká literatura 1
SCL1YStarší česká literatura 1
SCL2XStarší česká literatura 2
SCL2YStarší česká literatura 2
SELI1Vybraná díla starší evrop. literatury I
SELI2Vybraná díla starší evrop. literatury II
SEZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
SEZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
SEZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
SLOL1Slovenská literatura 1
SLOL2Slovenská literatura 2
STCL1Starší česká literatura 1
STCL2Starší česká literatura 2
SZB1SZZ - část - Česká literatura
SZB1DSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1SZZ - část - Česká literatura
SZN1OSZZ-část-Český jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Český jazyk a literatura s did.
UTLITÚvod do teorie literatury
UZURÚvod do žurnalistiky
1NEP5Nakladatelská a ediční práce
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
3ATL7Aktuální trendy literární vědy
3CEL8Starší česká literatura 2
3CEU7Starší česká literatura 1
3CEU8Starší česká literatura 2
3PUP8Publicistické praktikum
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ2SZZ - Česká literatura
3TVOLTvořivý přístup k literárnímu vzdělávání
4CEL7Starší česká literatura 1
5DAKADatabáze, korpusy, archivy
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LME1Literárněvědná metodologie 1
5LME2Literárněvědná metodologie 2
6DAKADatabáze, korpusy, archivy
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6LIRELiterární regionalistika
6PISPPředmět individuálního stud. plánu
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6STAZStáž na vědeckém pracovišti
6TEDPTextologie a ediční praxe
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
7ATLBAktuální trendy literární vědy
7DT1BDramatický text 1
7DT2BDramatický text 2
7NEPBNakladatelská a ediční práce
7PMTBPraktikum mluvené tvorby
7PR3BProjektový seminář 3
7UDZUÚvod do žurnalistiky
9LM1Literárněvědná metodologie 1
9LM2Literárněvědná metodologie 2
9LRLiterární regionalistika
9TXTextologie
9PMKPrameny a metody kulturních dějin


AutorNázev práceTypRok
Hanzová BarboraExemplum Tomáše ze Štítnéhodisertační 2016 
Němcová Dragonová MartinaEmblematika v barokním kazatelstvídisertační 2015 
Vida BeátaLiterárna tvorba uhorských Kartuziánov v neskorom stredoveku (Érdy-kódex)disertační 2012 
Zajíčková VendulaŽánrová struktura staročeského Passionáludisertační 2011 
Wintersberger Marie TereziePísně o smrti v českých kancionálech raného novověkudisertační 2009 
Kožaná NelaStředověké světice v českých písňových legendách raného novověkudiplomová  
Wołowczyk PaulinaČeské a polské barokní drama (pokus o komparaci)diplomová 2019 
Hodorová MichaelaBarbaři a indiáni v české cestopisné literatuře renesance a barokadiplomová 2018 
Petržílková AndreaŽid jako postava českého humanistického a barokního dramatudiplomová 2018 
Václavíková MartinaZázračné motivy v kramářské písni 17. a 18. stoletídiplomová 2018 
Bičan JakubPodoby epiky v historické próze s tématem barokadiplomová 2017 
Smolková Šubová IvanaKomenského Labyrint a Grimmelshausenův Simplicissimus - pokus o komparaci literárních postavdiplomová 2017 
Žatková EliškaPohádkové motivy v české středověké epicediplomová 2017 
Žilová KristýnaŽivelné katastrofy a války v české kramářské písni 18. a první poloviny 19. stoletídiplomová 2017 
Iljazi LinditaAnalýza rétorických prostředků v Komenského cyklu Truchlivýdiplomová 2015 
Moravcová MichaelaJan Hus a doba husitská ve středoškolských učebnicích literaturydiplomová 2014 
Slívová KarlaObraz ženy v českém barokním dramatudiplomová 2014 
Sobotová MichaelaObraz Itálie v humanistickém cestopisu (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Bedřich z Donína)diplomová 2014 
Cigánová LenkaOpavský kancionál z roku 1734diplomová 2013 
Frélichová DanielaProstor a jeho zobrazení ve středověkých kronikáchdiplomová 2012 
Musioł AnnaČeské a polské renesanční parodie (Frantova prava a polská sowizdrzalska literatura)diplomová 2012 
Netolická ŠárkaBarokní modlitby pro ženydiplomová 2012 
Pavlíková JiřinaVánoční hry českého barokadiplomová 2011 
Wylegalová MarcelaProměny recepce Života sv. Kateřinydiplomová 2011 
Byrtusová BarboraPostava ženy ve středověkých látkách Julia Zeyeradiplomová 2010 
Elstnerová RadkaObraz přírody v barokní homileticediplomová 2010 
Lenart Anita BarbaraPolská Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim a česká Hra o vzkříšení Pánědiplomová 2010 
Marek Zuzanna ElzbietaPolská Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią a české Rozmlouvání člověka se smrtídiplomová 2010 
Moskwa Maria MałgorzataKarel IV. v moderní české beletriidiplomová 2010 
Benešová VeronikaZdeněk Kalista jako historik barokní literaturydiplomová 2009 
Chovancová EvaJosef Jireček jako historik české literatury humanismu a barokadiplomová 2009 
Hlochová HanaObraz islámského světa v dílech Václava Budovce Budova a Václava Vratislava z Mitrovicdiplomová 2009 
Hlubek FilipJeremiáš Drexel: Orbis Phaeton. Analýza barokní mravně-výchovné prózydiplomová 2009 
Kyselá LenkaNěmecký překlad Hájkovy kronikydiplomová 2009 
Majerová MichaelaČasopis Český lid Č. Zíbrta jako pramen poznání renesanční a barokní literaturydiplomová 2008 
Mettler AnnaAnekdota, humorka, povídka ze života v kazatelství doby humanismu a barokadiplomová 2008 
Mladějovská AnetaLiterární analýza Ivančického kancionáludiplomová 2008 
Němcová Dragonová MartinaEdiční příprava textů barokního kazatelstvídiplomová 2008 
Zajíčková VendulaObraz ženy v legendách českého středověkudiplomová 2006 
Slaná MichaelaPísňové texty Svatopluka Karáskabakalářská 2016 
Bičan JakubAnalýza vybraného životopisného románu 20. století (M. V. Kratochvíl, Dobrá kočka, která nemlsá)bakalářská 2015 
Richterová PetraEseje Tomáše Halíka (žánrová a stylistická analýza)bakalářská 2011 
Kamarytová LenkaMistr Kampanus Zikmunda Wintrabakalářská 2009 
Byrtusová BarboraZahrada mariánská Julia Zeyerabakalářská 2008 
Hellebrantová HanaPoezie Vincence Furchabakalářská 2008 
Lišifková KláraLegenda o sv. Prokopu v kontextu Vrchlického epikybakalářská 2008 
Matějíková LenkaAnalýza románu Lehni, bestie! Jiřího Kratochvilabakalářská 2008 
Chmelová IvaBiblické motivy v raných prózách Jakuba Demla.bakalářská 2007 
Indrová LenkaRytířské látky u J. Zeyerabakalářská 2007 
Knichalová LudmilaHrůzostrašnost v kramářské písni 19. stoletíbakalářská 2007 
Cigánová PavlaObraz ženy ve dvou středověkých sporech (Tkadleček a Oráč z Čech)bakalářská 2006 
Matějková Ondřejka SáraAdam Václav Michna z Otradovic v interpretacích českého barokabakalářská 2005 


Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Stavřešený
Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Literární žánry raného novověku v kontextu dobové zbožnosti
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Slovenské - Chorvátsko - historické paralely do roku 1780
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období5/2011 - 5/2011
PoskytovatelOstatní zahr. vzd. programy
Stavukončený
Výzkum žánrových aspektů starší literatury
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Duchovní píseň v literární tvorbě emigrace ze Slezska v 17. a 18. století
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub