Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Jan Vorel


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:vedoucí oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

23. 10. 2013Ostravská univerzita v Ostravě: habilitační řízení – Dějiny české literatury, habilitační práce: Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století.
5. 10. 2005Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: státní doktorská zkouška – Ruská literatura (vědecká hodnost Ph.D.)
29. 1. 2003Univerzita Palackého v Olomouci: absolvování kurzu Příprava realizátorů distančního vzdělávání
24. 1. 2003Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: Státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd (akademický titul doktor filozofie, PhDr.)
1994 – 1999Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a gymnázia, studijní obor: český jazyk – ruský jazyk
1990 – 1994Masarykovo gymnázium Vsetín

Zaměstnání, praxe

15. 9. 1999Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky – odborný asistent; teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika (česká – ruská literatura), ruská kultura
2013docent, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky

Členství v organizacích

Vědecký kruh Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (člen)
2011 – 2014člen komise pro projektovou a grantovou činnost FF OU.
Člen stipendijní komise FF OU
Český komitét slavistů (Slovanský ústav AV ČR) (člen)
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen)
Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury
Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Člen oborové rady dr. studia: FF MU, Ústav slavistiky, Ruská literatura
Člen habilitační komise (2016), FF UK, Slovanské literatury (doc. H. Nykl)

Projektová činnost

Literatura a vědění/Literatur und Wissen, (2012–2015, Slovanský ústav AV ČR, (spoluřešitel). Vedoucí: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR). Členové týmu: Mgr. Siegfried Ulbrecht, Dr., PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D., Mgr. Miroslav Olšovský. Zahraniční partner: Oddělení jazyků a literatur Univerzity v Göteborgu, Švédsko. Členové týmu: Prof. Dr. Edgar Platen (koordinátor za švédskou stranu) a doc. Dr. Frank Thomas Grub. Projekt podporován z Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, č. projektu M300921201. Jeho cílem je příprava německy psané kolektivní vědecké publikace, jejíž autoři se zamýšlejí nad reflexí či transferem lidského vědění do umělecké literatury. Na vybraných příkladech z české, ruské, polské a německé literatury budou ukazovány nejen společné evropské kořeny slovanských a neslovanských literatur, ale i interkulturní přístup k jednotlivým národním literaturám. Projektu se účastní i další badatelé z České republiky (doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., PF UJEP Ústí nad Labem; prof. Dr. Elke Mehnert, PF ZČU Plzeň; doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., FF OU Ostrava; Dr. Marie Frolíková, Praha), z Německa (prof. Dr. Dirk Uffelmann, Univerzita v Passau) a z USA (Dr. Karin Wozonig, Davis, California).
Specifický výzkum: SGS22/FF/2016-2017 Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí (2016-2017, řešitel). Cílem projektu je komparativně orientovaný výzkum ruské a polské literatury přelomu 19. a 20. století. Zájem badatelského týmu je orientován na interpretaci estetického kódu ruského a polského symbolizmu v jeho postupném vývoji, prezentaci koexistence dobového ruského a polského uměnovědného myšlení a na komplexnější komparativní pohled na základní estetické konstanty ruského a polského symbolizmu, kdy jsou postupně vedle sebe postaveny a uvedeny do analogie esteticko-filozofické koncepce předních ruských a polských teoretiků moderního umění.
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL1Ruská kultura 1
DRKL2Ruská kultura 2
DRLK1Ruská literatura 19. století 1
DRLK2Ruská literatura 19. století 2
DRLM1Ruská literatura 20. století 1
DRLM2Ruská literatura 20. století 2
ERKU1Ruská kultura 1
ERKU2Ruská kultura 2
ERKU3Ruská kultura 3
ERUL1Kapitoly z ruské literatury 1
ERUL2Kapitoly z ruské literatury 2
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESKUKulturologický seminář
FRKU1Ruská kultura 1
FRKU2Ruská kultura 2
FRKU3Ruská kultura 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
JTOLTeorie literatury a poetika uměl. textu
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NFIHEFilolog. hermeneutika a interpretace
NGARGenologické aspekty ruské literatury
NLKLiterární komparatistika
NORSRuský symbolizmus
NOVTLGenologické aspekty ruské literatury
NPSRLStarší ruská literatura
NSCSamostatná četba
NSLSoučasná ruská literatura
NSVL4Kořeny a tradice světové literatury 4
NSVL5Kořeny a tradice světové literatury 5
NSVL6Kořeny a tradice světové literatury 6
NTLITeorie literatury a poetika um. textu
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Ruská kultura
SBK4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Ruská kultura
SBP4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SVLI1Světová literatura 1
SVLI2Světová literatura 2
SVLI3Světová literatura 3
SVLI4Světová literatura 4
SVL1Světová literatura 19. století
SVL2Světová literatura 20. století
SZB1DSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Ruský jazyk a lit. s didaktikou
1DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1RLK1Ruská literatura 19. století 1
1RLK2Ruská literatura 19. století 2
1RLM1Ruská literatura 1. pol. 20. století
1UDSLÚvod do studia literatury
2KLTSKulturologický seminář
3GARLGenologické aspekty ruské literatury
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1SZZ - Ruský jazyk - část lingvistická
3SZ2SZZ - Ruský jazyk - část literárněvědná
3SZ3YSZZ - Teorie a praxe překladu
3TLITTeorie literatury
4DSL1Světová literatura 19. století
4DSL2Světová literatura 20. století
4LTKPLiterární komparatistika
4TSRLŽánrová typologie starší ruské lit.
5GENOGenologie
5KTLVKapitoly z teorie a dějin lit. vědy
5LKTRLiterární komparatistika a její tradice
5LVMELiterární věda a její metodologie
6FIHEFilologická hermeneutika
6SLVKSlovanská literární věda a kritika
6SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
7UDR1Úvod do dějin ruské literatury 1
7ZASVZapojení do specifického výzkumu
8DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8UDSLÚvod do studia literatury
9FHFilologická hermeneutika
9GENGenologie
9LKDLiterární komparatistika a její dějiny
9LVMLiterární věda a její metodologie
9PLTPolskojazyčná literatura na Těšínsku
9SLVKSlovanská literární věda a kritika
9SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
9TE1Disertační práce 1 - literárněvědná spec
9TE2Disertační práce 2 - literárněvědná spec
9TE3Disertační práce 3 - literárněvědná spec


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
soundcloud
rss
social hub